Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2016

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 18 maart 2016

Monetair beleid

Buitengewone monetairbeleidsmaatregelen

In zijn streven naar prijsstabiliteit heeft de Raad van Bestuur op 10 maart 2016 tot een aantal maatregelen besloten. Dit pakket maatregelen omvat onder andere: de invoering van een aankoopprogramma voor bedrijfsobligaties in aanvulling op het aankoopprogramma voor activa (APP); de verhoging van de gecombineerde maandelijkse aankopen in het kader van het APP tot €80 miljard met ingang van april 2016; en de invoering, in juni 2016, van een nieuwe reeks van vier gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO II). Nadere informatie over deze maatregelen is te vinden in drie persberichten die op 10 maart 2016 op de website van de ECB zijn gepubliceerd.

Naleving door centrale banken van de verboden op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

In overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om te controleren of de centrale banken van de EU zich houden aan de in artikel 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante Verordeningen bedoelde verboden, heeft de Raad van Bestuur op 16 maart 2016 zijn goedkeuring gehecht aan het verslag over het jaar 2015. Verdere informatie over dit onderwerp wordt verstrekt in een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het ECB-Jaarverslag 2015, dat op 7 april 2016 op de website van de ECB wordt gepubliceerd.

Externe communicatie

ECB-Jaarverslag 2015

Op 14 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het ECB-Jaarverslag 2015, dat aan het Europees Parlement zal worden aangeboden en op 7 april 2016 in 23 officiële talen van de Europese Unie op de website van de ECB zal worden gepubliceerd.

Markttransacties

Transparantie-eisen aan bepaalde niet-verhandelbare schuldinstrumenten

Op 3 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur besloten dat niet-verhandelbare schuldinstrumenten op onderpand van in aanmerking komende kredietvorderingen op overheden (public-sector DECC's) aan transparantie-eisen moeten voldoen om in aanmerking te komen als onderpand voor reguliere krediettransacties van het Eurosysteem. Meer informatie is te vinden op de aan dit onderwerp gewijde pagina's op de ECB-website.

Veranderingen in de beleenbaarheid van verhandelbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door Cyprus

De Raad van Bestuur heeft op grond van artikel 8, lid 2, van Richtsnoer ECB/2014/31 op 16 maart 2016 besloten de opschorting te beëindigen van de door het Eurosysteem gehanteerde minimumwaarden voor kredietkwaliteit van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten. Dat betekent dat vanaf die datum de minimumwaarden voor kredietkwaliteit weer voor deze schuldinstrumenten zullen gelden. Dankzij deze vrijstelling konden deze instrumenten worden gebruikt als onderpand en worden aangekocht bij monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem, ondanks het feit dat zij niet over de minimaal benodigde kredietrating beschikten. De rechtshandeling waarmee het besluit ten uitvoer werd gelegd, Besluit ECB/2016/5, is op 16 maart 2016 vastgesteld en is op de website van de ECB geplaatst.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Het groenboek van de Europese Commissie over financiële retaildiensten

Op 11 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de reactie van het Eurosysteem op het groenboek van de Europese Commissie over financiële retaildiensten. Deze reactie is vervolgens aan de Europese Commissie toegezonden. Het antwoord van het Eurosysteem is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake verdere aanpassingen met betrekking tot vereisten voor verantwoorde kredietverstrekking in Hongarije

Op 22 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/8.

ECB-Advies inzake de rangorde van schuldeisers van kredietinstellingen in Frankrijk

Op 23 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse ministerie van Financiën en Openbare Rekeningen, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/7.

ECB-Advies inzake maatregelen om het soepel functioneren van het Personeelscomité van de Raad van Bestuur van de Central Bank of Cyprus te vergemakkelijken

Op 23 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Cypriotische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/9.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft

Op 3 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/10.

ECB-Advies betreffende a) een voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en b) een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

Op 11 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/11.

ECB-Advies inzake financiële instrumenten die in aanmerking komen voor monetaire beleidstransacties in Roemenië

Op 16 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/12.

ECB-Advies inzake verplichte vereisten voor kredietovermakingen en incasso’s in Roemenië

Op 16 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/13.

ECB-Advies inzake de verwerving van het juridisch eigendom van het Institut d’émission des Départements d’Outre-Mer door de Banque de France

Op 16 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse ministerie van Financiën en Openbare Rekeningen, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/14.

Corporate governance

Besluit van de ECB inzake de voorwaarden voor onderzoek naar de Europese Centrale Bank door het Europees Bureau voor fraudebestrijding

Op 4 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2016/3 vastgesteld betreffende de voorwaarden voor onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding ten aanzien van de Europese Centrale Bank, op het gebied van fraudepreventie, corruptie en elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt. Het Besluit wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

Lidmaatschap van het Auditcomité van de ECB

Op 10 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur besloten Patrick Honohan met ingang van 1 april 2016 te benoemen tot lid van het Auditcomité voor een periode van drie jaar.

Oprichting van een Raad voor marktinfrastructuur en een nieuwe naam voor het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen

Op 16 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur niet alleen zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van een Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board – MIB) die met ingang van 1 april 2016 het Eurosysteem bij de operationele activiteiten en ontwikkeling van marktinfrastructuurdiensten voor het Eurosysteem ondersteunt, maar ook de heer Marc Bayle, ECB-Directeur-Generaal Marktinfrastructuur en Betalingen, met ingang van 1 april 2016 tot voorzitter van de MIB benoemd voor een termijn die afloopt op 31 januari 2017. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten de naam van het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen van het Eurosysteem/de ESCB (Payment and Settlement Systems Committee) te veranderen in Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer (Market Infrastructure and Payments Committee), aangezien die de toekomstige taken van het comité beter dekt, en heeft Marc Bayle tot en met 31 december 2016 benoemd tot voorzitter. De desbetreffende rechtshandeling, Richtsnoer ECB/2016/6 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2), is op 16 maart 2016 vastgesteld en wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Het bankentoezicht

Jaarverslag toezichtswerkzaamheden

Op 14 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden en toestemming gegeven om dit verslag naar het Europees Parlement, de Raad, de Eurogroep, de Europese Commissie en de nationale parlementen van deelnemende lidstaten te zenden. Het rapport wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media