Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. kovo mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2016 m. kovo 18 d. 15.00 val. (CET)

Pinigų politika

Nestandartinės pinigų politikos priemonės

2016 m. kovo 10 d. Valdančioji taryba, siekdama kainų stabilumo, priėmė sprendimus dėl kelių priemonių. Bus pradedama vykdyti bendrovių sektoriaus pirkimo programa, kaip dar viena turto pirkimo programos (TPP) dalis, nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 80 mlrd. eurų per mėnesį bus padidinta suma, už kurią pagal TPP perkamas turtas, o 2016 m. birželio mėn. bus pradėtos vykdyti keturios naujos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (TITRO II). Daugiau informacijos apie šias priemones pateikiama trijuose pranešimuose spaudai. Jie paskelbti ECB interneto svetainėje tą pačią dieną, kai buvo priimti Valdančiosios tarybos sprendimai.

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, kurių turi laikytis centriniai bankai

2016 m. kovo 16 d., remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis, kuriomis ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų Sutarties 123 ir 124 straipsniuose ir susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2015 m. ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai bus pateikta šiam klausimui skirtame ECB 2015 metų ataskaitos skyriuje. Pastaroji bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2016 m. balandžio 7 d.

Informacija visuomenei

ECB 2015 metų ataskaita

2016 m. kovo 14 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2015 metų ataskaitą. Ji bus pristatyta Europos Parlamentui, o 2016 m. balandžio 7 d. paskelbta ECB interneto svetainėje 23 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Rinkos operacijos

Skaidrumo reikalavimų tam tikroms antrinės rinkos neturinčioms skolos priemonėms nustatymas

2016 m. kovo 3 d. Valdančioji taryba nusprendė nustatyti skaidrumo reikalavimus antrinės rinkos neturinčioms skolos priemonėms, užtikrintoms tinkamais viešojo sektoriaus kredito reikalavimais (angl. public-sector DECCs), kad šias priemones būtų galima pripažinti tinkamu įkaitu reguliariose Eurosistemos kredito operacijose. Daugiau informacijos apie tai pateikta specialiai šiems klausimams skirtuose ECB interneto svetainės puslapiuose.

Pakeitimai, susiję su Kipro išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumu

2016 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba vadovaudamasi Gairių ECB/2014/31 8 straipsnio 2 dalimi nusprendė nuo 2016 m. balandžio 1 d. panaikinti laikiną Eurosistemos kredito kokybės minimalių ribų taikymo Kipro Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms sustabdymą. Nuo tos dienos šioms skolos priemonėms vėl bus taikomos kredito kokybės minimalios ribos. Pagal nustatytą išimtį tokias skolos priemones, net šioms neturint minimalaus reikalaujamo kredito reitingo, buvo galima naudoti kaip įkaitą ir pirkti vykdant Eurosistemos pinigų politikos operacijas. Valdančiosios tarybos sprendimą įgyvendinantis teisės aktas, Sprendimas ECB/2016/5, buvo priimtas 2016 m. kovo 16 d. ir yra paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Europos Komisijos žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų

2016 m. kovo 11 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą dėl Europos Komisijos žaliosios knygos dėl mažmeninių finansinių paslaugų. Eurosistemos atsakymas nusiųstas Europos Komisijai ir paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl atsakingojo skolinimo reikalavimų papildomų dalinių pakeitimų Vengrijoje

2016 m. vasario 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/8 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų kreditorių hierarchijos Prancūzijoje

2016 m. vasario 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/7 Prancūzijos finansų ir biudžeto ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl priemonių, skirtų Central Bank of Cyprus direktorių valdybos ir darbuotojų komiteto veikimui palengvinti

2016 m. vasario 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/9 Kipro finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

2016 m. kovo 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/10 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl a) pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms

2016 m. kovo 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/11 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl pinigų politikos operacijoms tinkamų finansinių priemonių Rumunijoje

2016 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/12 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų privalomų reikalavimų Rumunijoje

2016 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/13 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer įsigijimo nuosavybės teise, kurį atliko Banque de France

2016 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/14 Prancūzijos finansų ir biudžeto ministerijos prašymu.

ECB valdymas

ECB sprendimas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos Centrinio Banko tyrimų nuostatų ir sąlygų

2016 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2016/3 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos Centrinio Banko tyrimų, susijusių su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų. Sprendimas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Narystė ECB Audito komitete

2016 m. kovo 10 d. Valdančiosios tarybos sprendimu Patrick Honohan paskirtas Audito komiteto nariu trejų metų kadencijai nuo 2016 m. balandžio 1 d.

Rinkos infrastruktūros valdybos įsteigimas ir Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto pavadinimo keitimas

2016 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba patvirtino Rinkos infrastruktūros valdybos įsteigimą 2016 m. balandžio 1 d. Valdyba teiks pagalbą Eurosistemai Eurosistemos rinkos infrastruktūros veikimo ir vystymo srityje. Jos pirmininku kadencijai nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. paskirtas ECB Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinio direktorato vadovas Marc Bayle. Nuspręsta pakeisti ir Eurosistemos / ECBS Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto pavadinimą. Kad geriau atsispindėtų būsimos veiklos sritys, komitetas vadinsis Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komitetu. Komiteto pirmininku kadencijai iki 2016 m. gruodžio 31 d. paskirtas Marc Bayle. Atitinkamas teisės aktas – Gairės ECB/2016/6, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) – priimtas 2016 m. kovo 16 d. ir bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Priežiūros veiklos metų ataskaita

2016 m. kovo 14 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB priežiūros veiklos metų ataskaitą ir leido ją pateikti Europos Parlamentui, Tarybai, Euro grupei, Europos Komisijai ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ataskaita netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.