European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2016

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 18. marca 2016

Menová politika

Neštandardné opatrenia menovej politiky

Dňa 10. marca 2016 Rada guvernérov v rámci plnenia svojho cieľa cenovej stability prijala viacero opatrení, medzi ktoré okrem iného patrí zavedenie programu nákupu dlhopisov podnikového sektora ako ďalšej zložky programu nákupu aktív, zvýšenie objemu kombinovaných mesačných nákupov v rámci programu nákupu aktív na 80 mil. € (od apríla 2016) a zavedenie novej série štyroch cielených dlhodobejších refinančných opatrení so začiatkom v júni 2016. Podrobnejšie informácie o týchto opatreniach sú v súvisiacich troch tlačových správach, ktoré boli v ten istý deň zverejnené na internetovej stránke ECB.

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 16. marca 2016 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila príslušnú správu za rok 2015. Bližšie informácie budú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2015, ktorá bude zverejnená 7. apríla 2016 na internetovej stránke ECB.

Externá komunikácia

Výročná správa ECB za rok 2015

Dňa 14. marca 2016 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2015. Výročná správa bude predložená Európskemu parlamentu a od 7. apríla 2016 bude k dispozícii na internetovej stránke ECB v 23 úradných jazykoch Európskej únie.

Operácie na trhu

Zavedenie požiadaviek na transparentnosť pre určité neobchodovateľné dlhové nástroje

Dňa 3. marca 2016 sa Rada guvernérov rozhodla zaviesť požiadavky na transparentnosť pre neobchodovateľné dlhové nástroje kryté akceptovateľnými úverovými pohľadávkami verejného sektora na účely hodnotenia akceptovateľnosti ako kolaterálu v pravidelných úverových operáciách Eurosystému. Podrobnejšie informácie sú na príslušnej internetovej stránke ECB.

Zmeny akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných Cyperskou republikou

Dňa 16. marca 2016 Rada guvernérov v súlade s článkom 8 ods. 2 usmernenia ECB/2014/31 rozhodla o zrušení pozastavenia uplatňovania minimálnych limitov kreditnej kvality stanovených Eurosystémom v prípade obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Cyperskou republikou, a to od 1. apríla 2016. Od tohto dátumu sa tak na tieto dlhové nástroje budú znova vzťahovať minimálne limity kreditnej kvality. Pozastavenie uplatňovania limitov umožňovalo, aby sa tieto nástroje dali v operáciách menovej politiky Eurosystému používať ako kolaterál a nakupovať aj napriek tomu, že nespĺňali minimálne požiadavky úverového ratingu. Na vykonanie rozhodnutia Rady guvernérov bolo 16. marca 2016 prijaté rozhodnutie ECB/2016/5, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Zelená kniha Európskej komisie o retailových finančných službách

Dňa 11. marca 2016 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na zelenú knihu Európskej komisie o retailových finančných službách, ktorá bola následne odoslaná Európskej komisii. Odpoveď Eurosystému je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k ďalším zmenám v súvislosti s požiadavkami na zodpovedné poskytovanie úverov v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/8 dňa 22. februára 2016 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k hierarchii veriteľov úverových inštitúcií vo Francúzsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/7 dňa 23. februára 2016 na žiadosť francúzskeho ministerstva financií a verejných účtov.

Stanovisko ECB k opatreniam na podporu plynulého fungovania predstavenstva a personálnej komisie v Central Bank of Cyprus

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/9 dňa 23. februára 2016 na žiadosť cyperského ministra financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/10 dňa 3. marca 2016 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko k a) návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a b) návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/11 dňa 11. marca 2016 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k finančným nástrojom akceptovateľným pre operácie menovej politiky v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/12 dňa 16. marca 2016 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k záväzným požiadavkám na úhrady a inkasá v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/13 dňa 16. marca 2016 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k získaniu subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastníctva Banque de France

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/14 dňa 16. marca 2016 na žiadosť francúzskeho ministerstva financií a verejných účtov.

Správa a riadenie

Rozhodnutie ECB o podmienkach vyšetrovaní Európskej centrálnej banky vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom

Dňa 4. marca 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2016/3 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Rozhodnutie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Členovia Výboru ECB pre audit

Dňa 10. marca 2016 sa Rada guvernérov rozhodla vymenovať Patricka Honohana za člena Výboru ECB pre audit na obdobie troch rokov, a to s platnosťou od 1. apríla 2016.

Zriadenie Rady pre trhovú infraštruktúru a zmena názvu Výboru pre platobné systémy a systémy vyrovnania

Dňa 16. marca 2016 Rada guvernérov s účinnosťou od 1. apríla 2016 schválila zriadenie Rady pre trhovú infraštruktúru (Market Infrastructure Board – MIB), ktorá bude podporovať Eurosystém v prevádzke a vývoji služieb trhovej infraštruktúry Eurosystému. Zároveň s účinnosťou od 1. apríla 2016 vymenovala Marca Bayleho, generálneho riaditeľa ECB pre infraštruktúru trhu a platobný styk, za predsedu MIB na funkčné obdobie do 31. januára 2017. Rada guvernérov tiež rozhodla o zmene názvu Výboru Eurosystému/ESCB pre platobné systémy a systémy vyrovnania na „Výbor pre trhovú infraštruktúru a platobný styk“ v snahe lepšie vyjadriť jeho budúcu oblasť pôsobenia, a vymenovala Marca Bayleho za jeho predsedu do 31. decembra 2016. V tejto súvislosti bolo 16. marca 2016 prijaté usmernenie ECB/2016/6, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2). Usmernenie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Výročná správa o činnosti dohľadu

Dňa 14. marca 2016 Rada guvernérov prijala výročnú správu ECB o činnosti dohľadu a schválila jej odovzdanie Európskemu parlamentu, Rade, Euroskupine, Európskej komisii a národným parlamentom zúčastnených členských štátov. Správa bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá