Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2016

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 18. března 2016

Měnová politika

Mimořádná opatření měnové politiky

Rada guvernérů rozhodla 10. března 2016 o řadě opatření, která souvisejí s plněním jejího cíle cenové stability. Tento soubor opatření zahrnuje mimo jiné zahájení programu nákupu aktiv soukromého sektoru jako další složky programu nákupu aktiv (APP), zvýšení kombinovaných měsíčních nákupů v rámci APP na 80 mld. EUR počínaje dubnem 2016 a zahájení nové série čtyř cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO II) počínaje červnem 2016. Podrobnější informace o těchto opatřeních jsou k dispozici ve třech souvisejících tiskových zprávách zveřejněných v tentýž den na internetových stránkách ECB.

Dodržování zákazu měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, která pověřuje ECB úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 této smlouvy a v souvisejících nařízeních centrálními bankami zemí Evropské unie, schválila Rada guvernérů 16. března 2016 zprávu za rok 2015. Další informace k tomuto tématu budou uvedeny ve zvláštní části výroční zprávy ECB za rok 2015, která bude zveřejněna 7. dubna 2016 na internetových stránkách ECB.

Externí komunikace

Výroční zpráva ECB za rok 2015

Rada guvernérů schválila 14. března 2016 výroční zprávu ECB za rok 2015, která bude předložena Evropskému parlamentu a dne 7. dubna 2016 zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 23 úředních jazycích Evropské unie.

Tržní operace

Zavedení požadavků na transparentnost pro určité neobchodovatelné dluhové nástroje

Rada guvernérů rozhodla 3. března 2016 o zavedení požadavků na transparentnost pro neobchodovatelné dluhové nástroje zajištěné způsobilými úvěrovými pohledávkami veřejného sektoru (DECC veřejného sektoru), které usilují o způsobilost pro použití jako zajištění pro pravidelné úvěrové operace Eurosystému. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci internetových stránek ECB věnované tomuto tématu.

Změny způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů emitovaných nebo zaručených Kyprem

Rada guvernérů rozhodla 16. března 2016, v rámci uplatňování čl. 8 odst. 2 obecných zásad ECB/2014/31, že pozastavení uplatňování minimálních prahů úvěrové kvality Eurosystému na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Kyperskou republikou bude od 1. dubna 2016 zrušeno. V důsledku toho se od uvedeného data budou na tyto dluhové nástroje opět uplatňovat minimální prahy úvěrové kvality. Na základě této výjimky bylo možné uvedené nástroje používat jako zajištění a nakupovat je při operacích měnové politiky Eurosystému i navzdory tomu, že neměly minimální požadované úvěrové hodnocení. Právní akt provádějící rozhodnutí Rady guvernérů (rozhodnutí ECB/2016/5) byl přijat 16. března 2016 2016 a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Zelená kniha Evropské komise o retailových finančních službách

Rada guvernérů schválila 11. března 2016 odpověď Eurosystému na zelenou knihu Evropské komise o retailových finančních službách. Odpověď byla následně odeslána Evropské komisi. Odpověď Eurosystému je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k dalším změnám v souvislosti s požadavky týkajícími se odpovědného poskytování úvěrů v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 22. února 2016 stanovisko CON/2016/8 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k hierarchii věřitelů úvěrových institucí ve Francii

Rada guvernérů přijala 23. února 2016 stanovisko CON/2016/7 na žádost francouzského ministerstva financí a veřejných rozpočtů.

Stanovisko ECB k opatřením na podporu plynulého fungování představenstva a personální komise Central Bank of Cyprus

Rada guvernérů přijala 23. února 2016 stanovisko CON/2016/9 na žádost kyperského ministra financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami

Rada guvernérů přijala 3. března 2016 stanovisko CON/2016/10 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k a) návrhu nařízení, kterým se stanoví jednotná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, a b) návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky

Rada guvernérů přijala 11. března 2016 stanovisko CON/2016/11 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k finančním nástrojům způsobilým pro operace měnové politiky v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 16. března 2016 stanovisko CON/2016/12 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k závazným požadavkům na úhrady a inkasa v eurech v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 16. března 2016 stanovisko CON/2016/13 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k nabytí subjektu Institut d’émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastnictví Banque de France

Rada guvernérů přijala 16. března 2016 stanovisko CON/2016/14 na žádost francouzského ministerstva financí a veřejných rozpočtů.

Správa a řízení

Rozhodnutí ECB o podmínkách vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance

Rada guvernérů přijala 4. března 2016 rozhodnutí ECB/2016/3 o podmínkách vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem ohrožujícím finanční zájmy Unie. Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Členství ve výboru ECB pro audit

Rada guvernérů rozhodla 10. března 2016 jmenovat Patricka Honohana členem výboru ECB pro audit na období tří let, a to s účinností od 1. dubna 2016.

Zřízení Rady pro tržní infrastrukturu a přejmenování Výboru pro platební styk a zúčtování

Rada guvernérů schválila 16. března 2016 zřízení Rady pro tržní infrastrukturu (MIB), která bude podporovat Eurosystém při provozování a rozvoji jeho služeb tržní infastruktury, a to s účinností od 1. dubna 2016, a jmenovala Marka Bayleho, generálního ředitele ECB pro tržní infrastrukturu a platební styk, do funkce předsedy MIB s účinností od 1. dubna 2016 na funkční období končící 31. ledna 2017. Dále rozhodla změnit název Výboru pro platební styk a zúčtování Eurosystému/ESCB na „Výbor pro tržní infrastrukturu a platební styk“, aby lépe odrážel jeho budoucí oblasti působnosti, a jmenovala Marka Bayleho jeho předsedou do 31. prosince 2016. Související právní akt, obecné zásady ECB/2016/6, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2), byl přijat 16. března 2016 a bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Výroční zpráva o činnosti dohledu

Rada guvernérů přijala 14. března 2016 výroční zprávu ECB o její činnosti dohledu a schválila její předání Evropskému parlamentu, Radě, Euroskupině, Evropské komisi a národním parlamentům zúčastněných členských států. Zpráva bude v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média