Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2016

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 18.3.2016 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Rahapolitiikka

Epätavanomaiset rahapoliittiset toimet

EKP:n neuvosto päätti 10.3.2016 useista toimista, joilla edistetään hintavakaustavoitteen saavuttamista. EKP:n neuvosto päätti muun muassa käynnistää yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelman osana laajennettua omaisuuserien osto-ohjelmaa, lisätä laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa tehtävien kuukausittaisten ostojen määrää 80 miljardiin euroon huhtikuusta 2016 lähtien ja käynnistää toisen kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjan. Operaatioita on neljä, ja niistä ensimmäinen toteutetaan kesäkuussa 2016. Tarkempia tietoja näistä toimista on EKP:n verkkosivuilla 10.3.2016 julkaistuissa kolmessa lehdistötiedotteessa.

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.3.2016 vuotta 2015 koskevan raportin. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta on käsitelty EKP:n vuoden 2015 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 7.4.2016.

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2015

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.3.2016 julkaistavaksi EKP:n vuosikertomuksen vuodelta 2015. Vuosikertomus esitellään Euroopan parlamentille, ja se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 23:llä EU:n virallisella kielellä 7.4.2016.

Markkinaoperaatiot

Tiettyjä ei-jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja koskevien avoimuusvaatimusten laadinta

EKP:n neuvosto päätti 3.3.2016 avoimuusvaatimusten laadinnasta ei-jälkimarkkinakelpoisille velkainstrumenteille, joiden vakuutena on vakuuskelpoisia julkisen sektorin lainasaamisia (julkisen sektorin DECC-velkainstrumentit) ja joita halutaan käyttää vakuutena eurojärjestelmän säännöllisissä luotto-operaatioissa. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla aihetta käsittelevässä osiossa.

Kyproksen liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto päätti 16.3.2016 suuntaviivojen EKP/2014/31 artiklan 8 kohdan 2 nojalla, että eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajaa koskevien vähimmäisvaatimusten soveltamatta jättäminen Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin päättyy 1.4.2016. Näin ollen luottokelpoisuuden alarajaa koskevia vähimmäisvaatimuksia sovelletaan jälleen edellä mainittuihin velkainstrumentteihin 1.4.2016 alkaen. Poikkeusluvan myötä velkainstrumentteja voitiin käyttää vakuutena ja ostaa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa, vaikka ne eivät täyttäneet luottokelpoisuuden alarajaa koskevia vaatimuksia. EKP:n neuvoston päätös pantiin täytäntöön 16.3.2016 annetulla päätöksellä EKP/2016/5, ja se on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Euroopan komission vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista

EKP:n neuvosto hyväksyi 11.3.2016 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission vähittäisrahoituspalveluita koskevaan vihreään kirjaan. Vastaus on lähetetty Euroopan komissiolle. Eurojärjestelmän vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto vastuullista lainanantoa koskevien vaatimusten muuttamisesta Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 22.2.2016 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/8.

EKP:n lausunto luottolaitosten velkojien maksunsaantijärjestyksestä Ranskassa

EKP:n neuvosto antoi 23.2.2016 Ranskan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/7.

EKP:n lausunto toimenpiteistä, joilla varmistetaan Central Bank of Cyprusin johtokunnan ja henkilöstökomitean moitteeton toiminta

EKP:n neuvosto antoi 23.2.2016 Kyproksen valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2016/9.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista

EKP:n neuvosto antoi 3.3.2016 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2016/10.

EKP:n lausunto (a) ehdotuksesta asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä (b) ehdotuksesta asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 11.3.2016 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2016/11.

EKP:n lausunto rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävistä rahoitusvälineistä Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 16.3.2016 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/12.

EKP:n lausunto tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista pakottavista vaatimuksista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 16.3.2016 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/13.

EKP:n lausunto Institut d’émission des Départements d’Outre-Mer nimisen yhteisön laillisen omistusoikeuden siirtämisestä Banque de Francelle

EKP:n neuvosto antoi 16.3.2016 Ranskan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/14.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätös Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä

EKP:n neuvoston antoi 4.3.2016 päätöksen EKP/2016/3 petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n tarkastuskomitean jäsenyys

EKP:n neuvosto päätti 10.3.2016 nimittää Patrick Honohanin EKP:n tarkastuskomitean jäseneksi. Kolmivuotinen toimikausi alkaa 1.4.2016.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan perustaminen ja maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean nimenmuutos

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.3.2016 markkinainfrastruktuurilautakunnan perustamisen. Lautakunta tukee eurojärjestelmän markkinainfrastruktuuripalveluiden toimintaa ja kehittämistä. Lautakunta aloittaa toimintansa 1.4.2016, ja neuvosto nimitti sen puheenjohtajaksi EKP:n markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosaston johtajan Mark Baylen. Toimikausi lautakunnan puheenjohtajana alkaa 1.4.2016, ja se päättyy 31.1.2017. EKP:n neuvosto päätti myös muuttaa eurojärjestelmän/EKPJ:n maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean nimen vastaamaan paremmin komitean tulevaa vastuualuetta. Komitean uusi nimi on markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitea. Komitean puheenjohtajaksi nimitettiin 31.12.2016 asti Mark Bayle. EKP:n neuvosto antoi 16.3.2016 suuntaviivat EKP/2016/6 Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta. Suuntaviivat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Pankkivalvonnan toimintakertomus

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.3.2016 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen sekä sen lähettämisen Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille parlamenteille. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.