Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2016

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 18 marca 2016 r.

Polityka pieniężna

Niestandardowe środki polityki pieniężnej

10 marca 2016 Rada Prezesów, dążąc do osiągnięcia swojego celu w zakresie stabilności cen, postanowiła zastosować pakiet środków. Obejmuje on między innymi rozszerzenie programu skupu aktywów (APP) o program skierowany do sektora przedsiębiorstw, zwiększenie od kwietnia 2016 łącznej miesięcznej wartości zakupów dokonywanych w ramach programu APP do 80 mld euro oraz uruchomienie, począwszy od czerwca 2016, nowej serii czterech ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO II). Szczegółowe informacje na temat tych środków przedstawiono w trzech komunikatach prasowych opublikowanych tego samego dnia w serwisie internetowym EBC.

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania monetarnego i uprzywilejowanego dostępu

16 marca 2016 Rada Prezesów – zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który powierza EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 tego traktatu oraz w odnośnych rozporządzeniach – zatwierdziła sprawozdanie w tej sprawie za rok 2015. Więcej informacji na ten temat będzie można znaleźć w odpowiednim rozdziale Raportu Rocznego EBC za rok 2015, który ukaże się w serwisie internetowym EBC 7 kwietnia 2016.

Komunikacja zewnętrzna

Raport Roczny EBC za rok 2015

14 marca 2016 Rada Prezesów zatwierdziła Raport Roczny EBC za rok 2015. Raport zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i ukaże się w serwisie internetowym EBC w 23 językach urzędowych UE 7 kwietnia 2016.

Operacje rynkowe

Wprowadzenie wymogów dotyczących przejrzystości w odniesieniu do określonych nierynkowych instrumentów dłużnych

3 marca 2016 Rada Prezesów podjęła decyzję o wprowadzeniu wymogów dotyczących przejrzystości przy ustalaniu, czy nierynkowe instrumenty dłużne zabezpieczone kwalifikowanymi należnościami kredytowymi sektora publicznego mogą być stosowane jako zabezpieczenie standardowych operacji kredytowych Eurosystemu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w odpowiedniej części serwisu internetowego EBC.

Zmiany kwalifikacji rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Cypr

16 marca 2016 Rada Prezesów, stosując art. 8 ust. 2 wytycznych EBC/2014/31, postanowiła przywrócić z dniem 1 kwietnia 2016 stosowanie obowiązujących w Eurosystemie minimalnych wymogów w zakresie jakości kredytowej w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską. W związku z tym od 1 kwietnia instrumenty te będą znów musiały mieć odpowiednią jakość kredytową. Dotychczas zawieszenie stosowania tych wymogów pozwalało wykorzystywać takie instrumenty jako zabezpieczenie i nabywać je w ramach operacji polityki pieniężnej Eurosystemu mimo braku wymaganego minimalnego ratingu. Akt prawny wdrażający tę decyzję Rady Prezesów – decyzja EBC/2016/5 – został przyjęty 16 marca 2016 i jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Zielona księga Komisji Europejskiej w sprawie detalicznych usług finansowych

11 marca 2016 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na zieloną księgę Komisji Europejskiej w sprawie detalicznych usług finansowych. Odpowiedź została następnie przekazana Komisji i opublikowana w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie dalszych zmian w wymogach odpowiedzialnego udzielania kredytów na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/8 w dniu 22 lutego 2016 na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie hierarchii wierzycieli instytucji kredytowych we Francji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/7 w dniu 23 lutego 2016 na wniosek francuskiego ministerstwa finansów i rachunkowości publicznej.

Opinia EBC w sprawie środków mających ułatwić niezakłócone działanie Zarządu i Komisji Personalnej Central Bank of Cyprus

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/9 w dniu 23 lutego 2016 na wniosek cypryjskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/10 w dniu 3 marca 2016 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie (a) projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dotyczących sekurytyzacji i utworzenia europejskich ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji oraz (b) projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/11 w dniu 11 marca 2016 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie instrumentów finansowych kwalifikujących się na potrzeby operacji polityki pieniężnej w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/12 w dniu 16 marca 2016 na wniosek Banca Naţională a României.

Opinia EBC w sprawie wymogów dotyczących przelewów oraz poleceń zapłaty w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/13 w dniu 16 marca 2016 na wniosek Banca Naţională a României.

Opinia EBC w sprawie przejęcia własności Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer przez Banque de France

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/14 w dniu 16 marca 2016 na wniosek francuskiego ministerstwa finansów i rachunkowości publicznej.

Zarządzanie wewnętrzne

Decyzja EBC w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym

4 marca 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/3 w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii. Decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Powołanie członka Komitetu EBC ds. Audytu

10 marca 2016 Rada Prezesów powołała Patricka Honohana na członka Komitetu EBC ds. Audytu, z dniem 1 kwietnia 2016, na trzyletnią kadencję.

Utworzenie Rady ds. Infrastruktury Rynku i zmiana nazwy Komitetu ds. Systemów Płatności i Rozrachunku

16 marca 2016 Rada Prezesów zatwierdziła utworzenie z dniem 1 kwietnia 2016 Rady ds. Infrastruktury Rynku, która będzie wspierać Eurosystem w świadczeniu i rozwijaniu usług związanych z infrastrukturą rynku, oraz powołała na stanowisko przewodniczącego tej Rady Marca Bayle'a, Dyrektora Generalnego EBC ds. Infrastruktury Rynku i Płatności, z dniem 1 kwietnia 2016, na kadencję kończącą się 31 stycznia 2017. Rada Prezesów postanowiła także zmienić nazwę Komitetu Eurosytemu i ESBC ds. Systemów Płatności i Rozrachunku na „Komitet ds. Płatności i Infrastruktur Rynku”, tak aby lepiej odzwierciedlić przyszły zakres obowiązków Komitetu, oraz mianowała jego przewodniczącym Marca Bayle'a, do 31 grudnia 2016. Odnośny akt prawny – wytyczne EBC/2016/6 zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) – został przyjęty 16 marca 2016 i będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC

Nadzór bankowy

Raport roczny z działalności nadzorczej

14 marca 2016 Rada Prezesów przyjęła Raport roczny EBC z działalności nadzorczej i wyraziła zgodę na jego przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie UE, Eurogrupie, Komisji Europejskiej i parlamentom uczestniczących państw członkowskich. Raport ukaże się wkrótce w serwisie internetowym EBC.