Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2016

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 18 mars 2016

Penningpolitik

Extraordinära penningpolitiska åtgärder

Den 10 mars 2016 beslutade ECB-rådet om ett antal åtgärder i sin strävan efter prisstabilitet. Dessa åtgärder omfattar bl.a. ett nytt program för köp av värdepapper från företagssektorn som en ytterligare komponent till programmet för köp av tillgångar (APP), en ökning i de månatliga köpen inom APP till 80 miljarder euro från och med april 2016, samt fyra nya riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II), som inleds i juni 2016. Mer information om dessa åtgärder finns i tre pressmeddelanden som publicerades samma dag på ECB:s webbplats.

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget och därtill relaterade förordningar godkände ECB-rådet den 16 mars 2016 rapporten för 2015. Ytterligare information om detta ges i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2015, som publiceras på ECB:s webbplats den 7 april 2016.

Extern kommunikation

ECB:s årsrapport 2015

Den 14 mars 2016 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2015. Rapporten kommer att överlämnas till Europaparlamentet och finnas på ECB:s webbplats på EU:s 23 officiella språk den 7 april 2016.

Marknadsoperationer

Upprättande av transparenskrav för vissa icke-omsättbara skuldinstrument

Den 3 mars 2016 beslutade ECB-rådet att upprätta transparenskrav för icke-omsättbara offentliga belåningsbara lånefordringar (offentliga DECC-skuldinstrument) som söker godtagbarhet som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner. Mer information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Ändringar vad gäller godtagbarheten av omsättbara skuldinstrument som emitterats eller garanteras av Cypern

Den 16 mars 2016 beslutade ECB-rådet, i enlighet med artikel 8.2 i förordning ECB/2014/31, att från den 1 april 2016 ska suspensionsbeslutet avseende tillämpningen av Eurosystemets kreditkvalitetströskel för omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av republiken Cypern hävas. Följaktligen ska kreditkvalitetströsklarna åter tillämpas på dessa skuldinstrument fr.o.m. detta datum. Detta undantag har möjliggjort att dessa instrument kunde användas som säkerhet och köpas i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner trots att de inte uppfyller de erfordrade minimikraven för kreditrating. Den rättsakt som implementerar ECB-rådets beslut, beslut ECB/2016/5, antogs den 16 mars 2016 och har publicerats på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Europeiska kommissionens grönbok om finansiella tjänster

Den 11 mars 2016 godkände ECB-rådet ett svar från Eurosystemet angående Europeiska kommissionens grönbok om finansiella tjänster. Svaret skickades därefter till Europeiska kommissionen. Eurosystemets svar finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ytterligare ändringar av kraven för ansvarsfull utlåning i Ungern

Den 22 februari 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/8 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om förmånsrätten i kreditinstitut i Frankrike

Den 23 februari 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/7 på begäran av det franska ministeriet för finans och offentliga räkenskaper.

ECB:s yttrande om åtgärder för att underlätta arbetet för direktionen och personalkommittén i Central Bank of Cyprus

Den 23 februari 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/9 på begäran av finansministeriet i Cypern.

ECB-yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare

Den 3 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/10 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om a) ett förslag till förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering och b) ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Den 11 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/11 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om finansiella instrument som godtas för penningpolitiska transaktioner i Rumänien

Den 16 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/12 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB:s yttrande om obligatoriska krav för betalningar och autogireringar i Rumänien

Den 16 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/13 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB:s yttrande om att Banque de France förvärvar äganderätten till Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer

Den 16 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/14 på begäran av det franska ministeriet för finans och offentliga räkenskaper.

Organisationsstyrning

ECB:s beslut om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken

Den 4 mars 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/3 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att förhindra bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Beslutet ska publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Medlemskap i ECB:s revisionskommitté

Den 10 mars 2016 utnämnde ECB-rådet Patrick Honohan till medlem i ECB:s revisionskommitté från den 1 april 2016 för en period på tre år.

Upprättande av en styrelse för marknadsinfrastruktur och ombenämning av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem

Den 16 mars 2016 godkände ECB-rådet upprättandet av en styrelse för marknadsinfrastruktur (MIB), som ska stödja Eurosystemet i utveckling och drift av Eurosystemets marknadsinfrastrukturtjänster, gällande från den 1 april 2016. Vidare utnämndes Marc Bayle, generaldirektör för marknadsinfrastruktur och betalningar, till ordförande för MIB från den 1 april 2016. Detta förordnande löper fram till den 31 januari 2017. ECB-rådet beslutade även att ändra namnet på Eurosystemets/ECBS kommitté för betalnings- och avvecklingssystem till Marknadsinfrastrukturs- och betalningskommittén" för att bättre återspegla dess framtida ansvarsområde och utnämnde Marc Bayle till dess ordförande fram t.o.m. den 31 december 2016. Berörda rättsakt, riktlinje ECB/2016/6 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) antogs den 16 mars 2016 och kommer att publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Årsrapport om tillsynsverksamheten

Den 14 mars 2016 antog EU-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten och godkände att den överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Rapporten publiceras inom kort på ECB:s webbplats.