Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2016

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 18. marca 2016 do 15.00 po srednjeevropskem času

Denarna politika

Nestandardni ukrepi denarne politike

Svet ECB je 10. marca 2016 za doseganje cilja cenovne stabilnosti sprejel več ukrepov. Ti med drugim obsegajo uvedbo programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja kot dodatne sestavine programa nakupa vrednostnih papirjev, povečanje skupnih mesečnih nakupov v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev na 80 milijard EUR z začetkom v aprilu 2016 ter uvedbo nove serije štirih ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja v juniju 2016. Podrobnejše informacije o teh ukrepih so na voljo v treh s tem povezanih sporočilih za javnost, ki so bili istega dne objavljeni na spletni strani ECB.

Skladnost centralnih bank s prepovedjo denarnega financiranja in privilegiranega dostopa

Svet ECB je 16. marca 2016 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, po kateri ima ECB nalogo, da spremlja, ali centralne banke v EU spoštujejo prepovedi iz členov 123 in 124 Pogodbe in z njima povezanih uredb, odobril poročilo za leto 2015. Dodatne informacije bodo objavljene v posebnem razdelku o tej temi v Letnem poročilu ECB 2015, ki bo 7. aprila 2016 objavljeno na spletni strani ECB.

Obveščanje javnosti

Letno poročilo ECB 2015

Svet ECB je 14. marca 2016 potrdil Letno poročilo ECB za leto 2015, ki bo predloženo Evropskemu parlamentu in 7. aprila 2016 v 23 uradnih jezikih Evropske unije objavljeno na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Uvedba zahtev glede transparentnosti za nekatere netržne dolžniške instrumente

Svet ECB je 3. marca 2016 sklenil uvesti zahteve glede transparentnosti za netržne dolžniške instrumente, krite s primernimi bančnimi posojili javnemu sektorju, ki naj bi postali primerni kot zavarovanje v rednih kreditnih operacijah Eurosistema. Podrobnejše informacije so na voljo v ustreznih razdelkih na spletni strani ECB.

Spremembe primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdal ali zanje jamči Ciper

Svet ECB je 16. marca 2016 na podlagi člena 8(2) Smernice ECB/2014/31 sklenil, da se s 1. aprilom 2016 odpravi začasno prenehanje uporabe spodnjega praga kreditne kakovosti v Eurosistemu za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper. To pomeni, da bo za navedene dolžniške instrumente od tega datuma dalje spodnji prag ponovno veljal. Zaradi opustitve je bilo te instrumente mogoče uporabljati kot zavarovanje in jih kupiti v Eurosistemovih operacijah denarne politike, čeprav niso dosegali najnižje zahtevane kreditne kakovosti. Pravni akt, s katerim se izvaja odločitev Sveta ECB, Sklep ECB/2016/5, je bil sprejet 16. marca 2016 in je na voljo na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Zelena knjiga Evropske komisije o maloprodajnih finančnih storitvah

Svet ECB je 11. marca 2016 odobril odziv Eurosistema na Zeleno knjigo Evropske komisije o maloprodajnih finančnih storitvah, ki je bil zatem poslan Evropski komisiji. Odziv Eurosistema je objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o dodatnih spremembah zahtev za odgovorno dajanje posojil na Madžarskem

Svet ECB je 22. februarja 2016 Mnenje CON/2016/8 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o vrstnem redu poplačila upnikov kreditnih institucij v Franciji

Svet ECB je 23. februarja 2016 Mnenje CON/2016/7 sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o ukrepih za olajšanje nemotenega delovanja upravnega odbora in kadrovske komisije centralne banke Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 23. februarja 2016 Mnenje CON/2016/9 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom

Svet ECB je 3. marca 2016 Mnenje CON/2016/10 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o (a) predlogu uredbe, ki določa skupna pravila za listinjenje in vzpostavlja evropski okvir za preprosto, transparentno in standardizirano listinjenje, ter (b) o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja

Svet ECB je 11. marca 2016 Mnenje CON/2016/11 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o finančnih instrumentih, ki so primerni za operacije denarne politike v Romuniji

Svet ECB je 16. marca 2016 Mnenje CON/2016/12 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o obveznih zahtevah za kreditna plačila in direktne obremenitve v Romuniji

Svet ECB je 16. marca 2016 Mnenje CON/2016/13 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o pridobitvi pravnega lastništva institucije Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer s strani centralne banke Banque de France

Svet ECB je 16. marca 2016 Mnenje CON/2016/14 sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Sklep ECB o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki

Svet ECB je 4. marca 2016 sprejel Sklep ECB/2016/3 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Imenovanje v Revizijskem odboru ECB

Svet ECB je 10. marca 2016 sklenil imenovati Patricka Honohana za člana Revizijskega odbora za triletni mandat z začetkom 1. aprila 2016.

Ustanovitev Odbora za tržne infrastrukture ter preimenovanje Odbora za plačilne in poravnalne sisteme

Svet ECB je 16. marca 2016 odobril ustanovitev Odbora za tržne infrastrukture (Market Infrastructure Board, MIB), ki bo podpiral Eurosistem pri izvajanju in razvoju storitev Eurosistema na področju tržne infrastrukture. Za predsednika odbora, ki bo začel delovati 1. aprila 2016, je Svet ECB imenoval Marca Bayla, vodjo generalnega direktorata ECB Tržna infrastruktura in plačila. Njegov mandat se začne 1. aprila 2016 in poteče 31. januarja 2017. Svet ECB je poleg tega sklenil preimenovati Odbor Eurosistema/ESCB za plačilne in poravnalne sisteme v Odbor za tržne infrastrukture in plačila (Market Infrastructure and Payments Committee), da bi ime bolje odražalo bodoče pristojnosti tega odbora. Za predsednika odbora je bil do 31. decembra 2016 imenovan Marc Bayle. S tem povezani pravni akt, Smernica ECB/2016/6 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2), je bil sprejet 16. marca 2016 ter bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Bančni nadzor

Letno poročilo o nadzornih aktivnostih

Svet ECB je 14. marca 2016 potrdil Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih in odobril predložitev poročila Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Euroskupini, Evropski komisiji in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic. Poročilo bo kmalu na voljo na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije