Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2016 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 19 февруари 2016 г.

Външна комуникация

Публикуване на Споразумението относно нетните финансови активи

На 3 февруари 2016 г. управителите на националните централни банки (НЦБ) от еврозоната, които са страни по Споразумението за нетните финансови активи, одобриха публикуването му в пълен текст. Публикуването на подробен документ с въпроси и отговори бе одобрено от Управителния съвет на 5 февруари 2016 г. Този документ с въпроси и отговори, обясняващ естеството, предназначението и техническите параметри на споразумението, е наличен на уебсайта на ЕЦБ на 23 езика, наред със самото споразумение, което е само на английски език. Управителният съвет също така реши да публикува агрегираните нетни финансови активи на Евросистемата, а всяка НЦБ ще публикува съответните си нетни финансови активи на годишна база, когато публикува годишния си финансов отчет.

Финансова стабилност

Допитване за регулаторната рамка на ЕС по отношение на финансовите услуги

На 3 февруари 2016 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на допитването, обявено от Европейската комисия, за регулаторната рамка на ЕС по отношение на финансовите услуги. След това отговорът беше изпратен на Европейската комисия. Отговорът на Евросистемата е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Актуализация на надзорната рамка на Евросистемата за системите за плащания на дребно

На 5 февруари 2016 г. Управителният съвет одобри изменения в рамката на надзорната политика на Евросистемата за системите за плащания на дребно. Актуализираният документ е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор

На 25 януари 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/4 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници в Кипър

На 1 февруари 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/5 по искане на Министерството на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно схемата за гарантиране на депозити в Словения

На 3 февруари 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/6 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Административно управление

Назначение в Административния съвет за преглед

На 3 февруари 2016 г. Управителният съвет прие решение да назначи г-н Иван Шрамко за заместващ член на Административния съвет за преглед за срок от пет години, следвайки процедурата, установена в член 4, параграф 2 на Решение на Европейската централна банка от 14 април 2014 г. относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ЕЦБ/2014/16). Административният съвет за преглед извършва вътрешен административен преглед на надзорните решения на ЕЦБ по искане на юридически или физически лица, засегнати пряко от тези решения, осигурявайки съответствието им с всички релевантни правила и процедури.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2015 г.

На 17 февруари 2016 г. Управителният съвет одобри одитирания Годишен отчет на ЕЦБ за финансовата 2015 година. Годишният отчет, както и прессъобщение по темата, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 18 февруари 2016 г. Свързаният доклад на ръководството за 2015 година е публикуван заедно с Годишния отчет на ЕЦБ.

Банков надзор

Публична консултация относно институционалните защитни схеми

На 11 февруари 2016 г. Управителният съвет одобри обявяването на публична консултация за оценка на допустимостта на институционалните защитни схеми. Периодът на консултацията започва на 19 февруари 2016 г. и приключва на 15 април 2016 г . Проектът за указания на ЕЦБ относно подхода към признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели е наличен на уебсайта на ЕЦБ. Прессъобщение по темата и релевантната документация бяха публикувани днес на уебсайта на ЕЦБ.

Публикуване на брошура за методологията на ПНПО

На 12 февруари 2016 г. Управителният съвет одобри публикуването на брошура за методологията на ПНПО в ЕНМ. Тя е налична на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите