Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2016

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 19. veebruaril 2016

Avalikud suhted

Netofinantsvarade kokkuleppe avaldamine

3. veebruaril 2016 kiitsid euroala liikmesriikide keskpankade presidendid netofinantsvarade kokkuleppele allakirjutanutena heaks selle kokkuleppe tervikteksti avaldamise. 5. veebruaril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks täiendatud küsimuste ja vastuste avaldamise. Täiendatud küsimustes ja vastustes selgitatakse kokkuleppe eesmärki ja üksikasju ning need avaldatakse EKP veebilehel 23 keeles koos kokkuleppega, mis on kättesaadav ainult inglise keeles. EKP nõukogu otsustas ka avaldada eurosüsteemi agregeeritud netofinantsvarade andmed ning iga liikmesriigi keskpank avaldab oma netofinantsvarade andmed igal aastal koos iga-aastase finantsaruande avaldamisega.

Finantsstabiilsus

Üleskutse arvamuste esitamiseks ELi finantsteenuste õigusraamistiku kohta

3. veebruaril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse Euroopa Komisjoni üleskutsele arvamuste esitamiseks ELi finantsteenuste õigusraamistiku kohta, mis saadeti seejärel Euroopa Komisjonile. Eurosüsteemi vastus on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Eurosüsteemi jaemaksesüsteemide järelevaatamisraamistiku ajakohastatud versioon

5. veebruaril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks Eurosüsteemi jaemaksesüsteemide järelevaatamisraamistiku muudatused. Ajakohastatud dokument on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus müntide tagasiostmise tagamise kohta Austria rahapaja poolt

25. jaanuaril 2016 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/4.

EKP arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta Küproses

1. veebruaril 2016 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/5.

EKP arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta Sloveenias

3. veebruaril 2016 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/6.

Üldjuhtimine

Vaidlustusnõukogu koosseis

3. veebruaril 2016 võttis EKP nõukogu pärast Euroopa Keskpanga 14. aprilli 2014. aasta otsuse EKP/2014/16 (vaidlustusnõukogu moodustamise ja kodukorra kohta) artikli 4 lõikes 2 sätestatud menetluse järgimist vastu otsuse määrata Ivan Šramko viieaastaseks ametiajaks vaidlustusnõukogu asendusliikmeks. Vaidlustusnõukogu vaatab juriidilise või füüsilise isiku taotluse alusel asutusesiseselt halduskorras läbi seda isikut otseselt mõjutavad EKP järelevalveotsused ning tagab, et need on kooskõlas kõikide asjakohaste eeskirjade ja menetlustega.

EKP 2015. aasta finantsaruanne

17. veebruaril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2015. aasta auditeeritud finantsaruande. Finantsaruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 18. veebruaril 2016. Koos finantsaruandega avaldati ka 2015. aasta tegevusaruanne.

Pangandusjärelevalve

Avalik konsultatsioon krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kohta

11. veebruaril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikkuse hindamist käsitleva avaliku konsultatsiooni algatamise. Konsultatsioon algab 19. veebruaril 2016 ja lõpeb 15. aprillil 2016. EKP juhendi eelnõu põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel usaldatavusjärelevalve eesmärgil, on kättesaadav EKP veebilehel. Sellekohane pressiteade avaldati koos asjakohaste dokumentidega täna EKP veebilehel.

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi meetodeid käsitleva väljaande avaldamine

12. veebruaril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi meetodeid käsitleva väljaande („SSM SREP Methodology Booklet”) avaldamise. Väljaanne on kättesaadav EKP veebilehel.

Kontaktandmed