Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2016

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 19. februarja 2016 do 15.00 po srednjeevropskem času

Obveščanje javnosti

Objava Sporazuma o neto finančnih sredstvih

Guvernerji nacionalnih centralnih bank euroobmočja, podpisnic Sporazuma o neto finančnih sredstvih, so 3. februarja 2016 odobrili objavo celotnega sporazuma. Svet ECB je 5. februarja 2016 odobril tudi objavo obširnega dokumenta z vprašanji in odgovori o sporazumu. Ta pojasnjujejo naravo, namen in tehnične podrobnosti sporazuma ter so na voljo na spletni strani ECB v 23 jezikih, medtem ko je sporazum sam na voljo samo v angleščini. Svet ECB je poleg tega sklenil, da se objavijo podatki o agregatnih neto finančnih sredstvih Eurosistema, medtem ko bo vsaka nacionalna centralna banka podatke o svojih neto finančnih sredstvih objavljala letno hkrati z letnimi finančnimi računi.

Finančna stabilnost

Poziv k predložitvi dokazov o regulativnem okviru EU za finančne storitve

Svet ECB je 3. februarja 2016 odobril odgovor Eurosistema na poziv Evropske komisije k predložitvi dokazov o regulativnem okviru EU za finančne storitve. Odgovor je bil zatem poslan Evropski komisiji in je na voljo na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Posodobitev Eurosistemovega okvira za pregled nad delovanjem plačilnih sistemov malih vrednosti

Svet ECB je 5. februarja 2016 odobril spremembe okvira Eurosistema za pregled nad delovanjem plačilnih sistemov malih vrednosti. Posodobljeni dokument je na voljo na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o zagotavljanju odkupa kovancev s strani avstrijske kovnice

Svet ECB je 25. januarja 2016 Mnenje CON/2016/4 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih družb na Cipru

Svet ECB je 1. februarja 2016 Mnenje CON/2016/5 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o sistemu jamstva za vloge v Sloveniji

Svet ECB je 3. februarja 2016 Mnenje CON/2016/6 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Imenovanje namestnika v Upravnem odbor za pregled

Svet ECB je 3. februarja 2016 sprejel sklep o imenovanju Ivana Šramka kot namestnika v Upravnem odboru za pregled s petletnim mandatom. Sklep o imenovanju je sprejel potem, ko je bil opravljen postopek po členu 4(2) Sklepa ECB/2014/16 Evropske centralne banke z dne 14. aprila 2014 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje. Upravni odbor za pregled izvaja interne upravne preglede nadzornih odločitev ECB na zahtevo katerekoli pravne ali fizične osebe, ki jo odločitev neposredno zadeva, s čimer zagotavlja, da so nadzorne odločitve v skladu z vsemi relevantnimi pravili in postopki.

Letni računovodski izkazi ECB za leto 2015

Svet ECB je 17. februarja 2016 odobril revidirane letne računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2015. Izkazi so bili skupaj s sporočilom za javnost 18. februarja 2016 objavljeni na spletni strani ECB. S tem povezano poslovno poročilo za leto 2015 je bilo objavljeno skupaj z letnimi računovodskimi izkazi ECB.

Bančni nadzor

Javno posvetovanje o institucionalnih shemah za zaščito vlog

Svet ECB je 11. februarja 2016 odobril začetek javnega posvetovanja o oceni primernosti institucionalnih shem za zaščito vlog. Posvetovanje se začne 19. februarja 2016 in traja do 15. aprila 2016. Osnutek vodnika ECB o pristopu, ki se bo uporabljal pri priznavanju institucionalnih shem za zaščito vlog za bonitetne namene, je na voljo na spletni strani ECB. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo skupaj z relevantno dokumentacijo danes objavljeno na spletni strani ECB.

Objava priročnika o metodologiji SREP

Svet ECB je 12. februarja 2016 odobril objavo priročnika o metodologiji postopka nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru enotnega mehanizma nadzora ( SSM SREP Methodology Booklet). Priročnik je na voljo na spletni strani ECB.

Stiki za medije