Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2016

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 19 lutego 2016 r.

Komunikacja zewnętrzna

Publikacja porozumienia w sprawie aktywów finansowych netto (porozumienie ANFA)

3 lutego 2016 prezesi krajowych banków centralnych ze strefy euro będących sygnatariuszami porozumienia ANFA zgodzili się na ogłoszenie jego pełnego tekstu. 5 lutego 2016 Rada Prezesów zatwierdziła publikację obszernego dokumentu informacyjnego w formie pytań i odpowiedzi na temat charakteru, celu i szczegółów technicznych porozumienia ANFA. Dokument ten ukazał się w serwisie internetowym EBC w 23 językach; tekst porozumienia jest dostępny tylko po angielsku. Rada Prezesów postanowiła także podać do wiadomości publicznej łączną kwotę aktywów finansowych netto Eurosystemu, a wszystkie krajowe banki centralne będą ogłaszać wysokość swoich aktywów finansowych netto co roku w terminie publikacji rocznego sprawozdania finansowego.

Stabilność finansowa

Zaproszenie do składania uwag dotyczących unijnych ram regulacyjnych w dziedzinie usług finansowych

3 lutego 2016 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na zaproszenie Komisji Europejskiej do składania uwag dotyczących unijnych ram regulacyjnych w dziedzinie usług finansowych. Odpowiedź została następnie przekazana Komisji i opublikowana w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Aktualizacja zasad nadzoru zwierzchniego Eurosystemu nad systemami płatności detalicznych

5 lutego 2016 Rada Prezesów zatwierdziła zmiany w zasadach Eurosystemu w zakresie nadzoru zwierzchniego nad systemami płatności detalicznych. Zaktualizowana wersja dokumentu jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zabezpieczenia funkcji przyjmowania monet, ich wymiany, konwersji i wycofania z obiegu przez Münze Österreich AG

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/4 w dniu 25 stycznia 2016 na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/5 w dniu 1 lutego 2016 na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie systemu gwarantowania depozytów w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/6 w dniu 3 lutego 2016 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Nominacja do Administracyjnej Rady Odwoławczej

3 lutego 2016 Rada Prezesów podjęła decyzję o powołaniu Ivana Šramki na zastępczego członka Administracyjnej Rady Odwoławczej, na pięcioletnią kadencję, w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 2 decyzji EBC/2014/16 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 kwietnia 2014 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego. Rolą Administracyjnej Rady Odwoławczej jest przeprowadzanie wewnętrznych przeglądów administracyjnych decyzji nadzorczych EBC pod kątem ich zgodności z odpowiednimi przepisami i zasadami; o przegląd taki może wystąpić dowolna osoba fizyczna lub prawna, której bezpośrednio dotyczy dana decyzja.

Roczne sprawozdanie finansowe EBC za rok 2015

17 lutego 2016 Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2015. Sprawozdanie wraz z komunikatem prasowym zostało opublikowane na stronie internetowej EBC 18 lutego 2016. Razem z nim ukazało się sprawozdanie z działalności EBC za rok 2015.

Nadzór bankowy

Konsultacje społeczne w sprawie systemów ochrony instytucjonalnej

11 lutego 2016 Rada Prezesów wyraziła zgodę na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie kwalifikowania systemów ochrony instytucjonalnej. Konsultacje rozpoczynają się 19 lutego 2016, a zakończą – 15 kwietnia 2016. Wstępna wersja poradnika EBC dotyczącego zasad uznawania takich systemów na cele ostrożnościowe jest dostępna w serwisie internetowym EBC. Komunikat prasowy w tej sprawie wraz z dokumentacją towarzyszącą ukazał się dziś w serwisie EBC.

Publikacja broszury metodycznej na temat procesu SREP

12 lutego 2016 Rada Prezesów zatwierdziła do publikacji dokument pt.  SSM SREP Methodology Booklet. Jest on już dostępny w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami