Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada februāris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2016. gada 19. februārim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Ārējā komunikācija

Līguma par neto finanšu aktīviem publicēšana

Euro zonas valstu centrālo banku prezidenti, kas parakstījuši Līgumu par neto finanšu aktīviem, 2016. gada 3. februārī apstiprināja šā līguma pilna teksta publicēšanu. Padome 2016. gada 5. februārī apstiprināja publicēšanai dokumentu, kas ietver plašākus skaidrojumus jautājumu un atbilžu veidā. Jautājumi un atbildes, kurās skaidrots līguma raksturs, mērķis un tehniskās iezīmes, pieejamas ECB interneta vietnē 23 valodās kopā ar līguma tekstu (tikai angļu valodā). Padome nolēma publicēt arī Eurosistēmas kopējos neto finanšu aktīvus, un valstu centrālās bankas reizi gadā – gada finanšu pārskatu publicēšanas laikā – attiecīgi publicēs savus neto finanšu aktīvus.

Finanšu stabilitāte

Aicinājums iesniegt viedokļus par ES finanšu pakalpojumu tiesisko regulējumu

Padome 2016. gada 3. februārī apstiprināja Eurosistēmas atbildi Eiropas Komisijas aicinājumam iesniegt atsauksmes par ES finanšu pakalpojumu tiesisko regulējumu, kura pēc tam tika nosūtīta Eiropas Komisijai. Eurosistēmas atbilde pieejama ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Eurosistēmas neliela apjoma maksājumu sistēmu pārraudzības pamatprincipu aktualizēšana

Padome 2016. gada 5. februārī apstiprināja Eurosistēmas neliela apjoma maksājumu sistēmu pārraudzības politikas pamatprincipu grozījumus. Aktualizētais dokuments pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par monētu atgriešanas nodrošinājumu Austrijas kaltuvē

Padome 2016. gada 25. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2016/4 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu Kiprā

Padome 2016. gada 1. februārī pieņēma Atzinumu CON/2016/5 pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par noguldījumu garantiju shēmu Slovēnijā

Padome 2016. gada 3. februārī pieņēma Atzinumu CON/2016/6 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļa iecelšana

Padome 2016. gada 3. februārī pieņēma lēmumu par Ivana Šramko (Ivan Šramko) iecelšanu Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļa vietnieka amatā uz pieciem gadiem, ievērojot Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 14. aprīļa Lēmuma ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem 4. panta 2. punktā noteikto procedūru. Administratīvā pārskatīšanas padome veic ECB uzraudzības lēmumu iekšēju administratīvu pārskatīšanu, ja to pieprasa jebkura fiziska vai juridiska persona, ko tieši ietekmē ECB uzraudzības lēmumi, nodrošinot to atbilstību visiem attiecīgajiem noteikumiem un procedūrām.

ECB 2015. gada finanšu pārskats

Padome 2016. gada 17. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2015. finanšu gadu. Finanšu pārskati kopā ar attiecīgo paziņojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2016. gada 18. februārī. Attiecīgais vadības ziņojums par 2015. gadu tika publicēts vienlaikus ar ECB finanšu pārskatiem.

Banku uzraudzība

Sabiedriskā apspriešana par institucionālās aizsardzības shēmām

Padome 2016. gada 11. februārī apstiprināja sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu par institucionālās aizsardzības shēmu atbilstības izvērtēšanu. Apspriešanas periods sākas 2016. gada 19. februārī un noslēdzas 2016. gada 15. aprīlī. ECB norādījumu projekts par pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām pieejams ECB interneta vietnē. Paziņojums presei kopā ar attiecīgajiem dokumentiem publicēts šodien ECB interneta vietnē.

Brošūras par uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa metodoloģiju publicēšana

Padome 2016. gada 12. februārī apstiprināja VUM brošūras par uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa metodoloģiju publicēšanu. Brošūra pieejama ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei