Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2016

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 19 februari 2016

Extern kommunikation

Avtalet om finansiella nettotillgångar publiceras

Den 3 februari 2016 godkände cheferna för de nationella centralbankerna i euroområdet, vilka undertecknat avtalet om finansiella nettotillgångar, publiceringen av hela avtalet. Publiceringen av dokumentet med frågor och svar godkändes av ECB-rådet den 5 februari 2016. Frågorna och svaren, som finns på 23 språk, förklarar avtalets art, syfte och teknikaliteter. De finns på ECB:s webbplats tillsammans med avtalet, som dock endast finns på engelska. ECB-rådet beslutade även att offentliggöra Eurosystemets aggregerade finansiella nettotillgångar (NFA) och varje nationell centralbank kommer att offentliggöra sina respektive finansiella nettotillgångar på årsbasis (vid tidpunkten för årsräkenskapernas publicering).

Finansiell stabilitet

Uppmaning att inkomma med synpunkter på EU:s regelverk för finansiella tjänster

Den 3 februari 2016 godkände ECB-rådet ett svar från Eurosystemet på Europeiska kommissionens uppmaning att inkomma med synpunkter på EU:s regelverk för finansiella tjänster. Svaret skickades därefter till Europeiska kommissionen. Det finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Uppdatering av Eurosystemets ramverk för övervakning av system för massbetalningar

Den 5 februari 2016 godkände ECB-rådet ändringar av Eurosystemets ramverk för övervakning av system för massbetalningar. Det uppdaterade dokumentet finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om att skydda rätten för myntverket i Österrike att ta tillbaka mynt

Den 25 januari 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/4 på begäran av Österrikes finansministerium.

ECB:s yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag i Cypern

Den 1 februari 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/5 på begäran av finansministeriet i Cypern.

ECB:s yttrande om insättningsgarantin i Slovenien

Den 3 februari 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/6 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

Organisationsstyrning

Utnämning till den administrativa omprövningsnämnden

Den 3 februari 2016 antog ECB-rådet ett beslut att utnämna Ivan Šramko till suppleant i den administrativa omprövningsnämnden för en femårsperiod, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 4.2 i Europeiska centralbanken beslut ECB/2014/16 av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning. Den administrativa omprövningsnämnden genomför, på begäran av en fysisk eller juridisk person som påverkas direkt av ECB:s tillsynsbeslut, interna administrativa omprövningar av dessa beslut för att se till att de är i enlighet med gällande regler och förfaranden.

ECB:s årsbokslut 2015

Den 17 februari 2016 godkände ECB-rådet den av revisorerna granskade årsbokslut för ECB för räkenskapsåret 2015. Årsbokslutet publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats den 18 februari 2016. Förvaltningsrapporten för 2015 publicerades tillsammans med ECB:s årsbokslut.

Banktillsyn

Offentligt samråd om institutionella skyddssystem (IPS)

Den 11 februari 2016 godkände ECB-rådet lanseringen av ett offentligt samråd om godtagbarheten hos institutionella skyddssystem (IPS) . Samrådsperioden inleds den 19 februari 2016 och avslutas den 15 april 2016. Utkastet till ECB:s handbok om tillvägagångssättet för erkännande av IPS för tillsynsändamål finns på ECB:s webbplats. Ett pressmeddelande om detta har idag publicerats på ECB:s webbplats tillsammans med relevant dokumentation.

Publicering av SREP methodology booklet

Den 12 februari 2016 godkände ECB-rådet publiceringen av "SSM SREP Methodology Booklet". Publikationen finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media