European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Február 2016

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 19. februára 2016

Externá komunikácia

Zverejnenie dohody o čistých finančných aktívach

Dňa 3. februára 2016 guvernéri národných centrálnych bánk krajín eurozóny, signatári dohody o čistých finančných aktívach, schválili jej zverejnenie v plnom znení. Dňa 5. februára 2016 Rada guvernérov schválila zverejnenie dodatočného dokumentu s otázkami a odpoveďami, ktoré vysvetľujú podstatu, účel a technické podrobnosti dohody. Dohoda je k dispozícii na internetovej stránke ECB len v angličtine, otázky a odpovede v 23 jazykoch. Rada guvernérov tiež rozhodla o zverejnení agregovaných čistých finančných aktív Eurosystému. Jednotlivé národné centrálne banky budú svoje čisté finančné aktíva zverejňovať raz za rok spolu s ročnou účtovnou závierkou.

Finančná stabilita

Výzva na predloženie dôkazov v súvislosti s regulačným rámcom EÚ pre finančné služby

Dňa 3. februára 2016 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na výzvu Európskej komisie na predloženie dôkazov v súvislosti s regulačným rámcom EÚ pre finančné služby, ktorá bola následne odoslaná Európskej komisii. Odpoveď Eurosystému je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Aktualizácia rámca Eurosystému pre dohľad nad retailovými platobnými systémami

Dňa 5. februára Rada guvernérov schválila zmeny rámca Eurosystému týkajúceho sa dohľadu nad retailovými platobnými systémami. Aktualizovaný dokument je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zabezpečeniu výmeny a sťahovania mincí spoločnosťou Münze Österreich Aktiengesellschaft

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/4 dňa 25. januára 2016 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/5 dňa 1. februára 2016 na žiadosť cyperského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k systému ochrany vkladov v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/6 dňa 3. februára 2016 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Správa a riadenie

Vymenovanie náhradníka člena administratívneho revízneho výboru

Dňa 3. februára 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie o vymenovaní Ivana Šramka ako náhradníka člena administratívneho revízneho výboru na funkčné obdobie piatich rokov. Rozhodnutie bolo prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 4 ods. 2 rozhodnutia Európskej centrálnej banky ECB/2014/16 zo 14. apríla 2014 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti. Administratívny revízny výbor uskutočňuje interné administratívne revízie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu na žiadosť právnických alebo fyzických osôb, ktorých sa tieto rozhodnutia priamo dotýkajú, a zabezpečuje, aby rozhodnutia boli v súlade so všetkými platnými pravidlami a postupmi.

Účtovná závierka ECB za rok 2015

Dňa 17. februára 2016 Rada guvernérov schválila overenú účtovnú závierku ECB za finančný rok 2015. Ročná účtovná závierka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená 18. februára 2016 na internetovej stránke ECB. S účtovnou závierkou ECB bola zverejnená aj súvisiaca správa o činnosti za rok 2015.

Bankový dohľad

Verejná konzultácia o systémoch inštitucionálneho zabezpečenia

Dňa 11. februára 2016 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie o postupe hodnotenia systémov inštitucionálneho zabezpečenia (Institutional Protection Schemes – IPS) . Konzultácia bude trvať od 19. februára do 15. apríla 2016. Návrh všeobecných zásad ECB týkajúcich sa postupu akceptácie systémov IPS na prudenciálne účely je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Dnes bola na internetovej stránke ECB zverejnená aj súvisiaca tlačová správa spolu s príslušnou dokumentáciou.

Zverejnenie príručky o metodike SREP

Dňa 12. februára 2016 Rada guvernérov schválila zverejnenie príručky o metodike SREP (SSM SREP Methodology Booklet). Príručka je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá