Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2014 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 21 ноември 2014 г.

Външна комуникация

Оповестяване на кореспонденцията с ирландските власти

На 6 ноември 2014 г. Управителният съвет взе решение да публикува писмо, написано през ноември 2010 г. от бившия председател на ЕЦБ Жан-Клод Трише, от името на Управителния съвет, до тогавашния министър на финансите на Ирландия Брайън Ленихън. С това решение ЕЦБ уважи призива на Европейския омбудсман Управителният съвет да преразгледа публикуването на писмото. Управителният съвет също така реши да публикува три други писма, които са част от кореспонденцията между ЕЦБ и ирландските власти преди Ирландия официално да кандидатства за подкрепа по програма на ЕС/МВФ за корекции. Писмата и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Прекратяване на изплащанията на тригодишните ОДР в края на годината

На 3 ноември 2014 г. Управителният съвет взе решение да спре временно изплащанията по тригодишните ОДР, предвидени да се извършат в края на годината. По-подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на 7 ноември 2014 г. на уебсайта на ЕЦБ.

Решение на ЕЦБ относно прилагането на програмата за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа

На 19 ноември 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/45 относно прилагането на програмата за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа. Решението определя критериите за допустимост и процедурите за покупките, които ще се извършат по тази програма след ноември 2014 г. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Преработване на таблицата за допустимите отклонения, които се прилагат спрямо търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция

На 19 ноември 2014 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2014/46 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. Новият правен акт прилага решението на Управителния съвет за преработване на таблицата за допустимите отклонения, които се прилагат спрямо търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, с оглед на подобрените като цяло пазарни условия за гръцки търгуеми активи от началото на 2013 г. насам. Този правен акт ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Указания за оценка за надзора върху схемите за кредитен превод и директен дебит

На 13 ноември 2014 г. Управителният съвет одобри публикуването на две указания за оценка спрямо съответните надзорни стандарти на схемите на SEPA за кредитен превод и директен дебит, управлявани от Европейския платежен съвет (ЕПС). Оценките ще бъдат координирани с ЕЦБ като водещ надзорен орган. Указанията ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Специална оценка на система за сетълмент на ценни книжа съгласно „Рамката за оценка на системите и връзките за сетълмент на ценни книжа с оглед на определяне на допустимостта им за използване при кредитни операции на Евросистемата“

На 30 октомври 2014 г. Управителният съвет одобри Euroclear Finland Infinity System като допустима за използване при кредитните операции на Евросистемата. Пълните списъци на допустимите системи за сетълмент на ценни книжа, публикувани на уебсайта на ЕЦБ, ще бъдат актуализирани на 2 февруари 2015 г., когато новата система ще влезе в действие.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2014

На 19 ноември 2014 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – ноември 2014“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система в еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира неблагоприятни сътресения. Той предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 27 ноември 2014 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно определянето на среднопретеглената доходност за федералните кредити и назначаването на външни одитори в Австрия

На 23 октомври 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/75 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно определени правила за уреждане на вземания, свързани с договори за потребителски кредит, в Унгария

На 28 октомври 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/76 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно определено данъчно облекчение, предоставено на финансови институции, в Унгария

На 30 октомври 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/77 по искане на Министерството на националната икономика на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно правната рамка за кооперативните банки в Полша

На 31 октомври 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/78 по искане на министъра на финансите на Полша.

Становище на ЕЦБ относно нормативната уредба на банковата дейност в Словения

На 11 ноември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/79 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници в Унгария

На 11 ноември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/80 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно безналични ценни книжа в Словения

На 13 ноември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/81 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно производството на евробанкноти от дружество със специална инвестиционна цел в Испания

На 17 ноември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/82 по искане на Banco de España.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС

На 19 ноември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/83 по искане на Европейския парламент.

Статистика

Изменение на Насоки на ЕЦБ относно паричната и финансовата статистика

На 6 ноември 2014 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2014/43 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика. Измененията са свързани със съставянето на статистика за емитирането на ценни книжа и изискванията за отчетност за платежни транзакции, в които участват непарични финансови институции. Насоките ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Правилник за одит на Евросистемата/ЕСЦБ

На 17 октомври 2014 г. Управителният съвет одобри преработения Правилник за одит на Евросистемата/ЕСЦБ, който е актуализиран, за да включи аспекти, свързани с ЕНМ. Преработеният правилник определя целите, пълномощията и отговорностите на Комитета на вътрешните одитори (IAC) и неговия принос за управлението на Евросистемата, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Емитиране на банкноти и монети / Банкноти

Насоки относно създаването на система за производство и възлагане на обществени поръчки в Евросистемата

На 13 ноември 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/44 относно създаването на система за производство и възлагане на обществени поръчки в Евросистемата. Насоките определят нов модел за разрешаване на проблеми, установени с настоящия подход за производството и възлагането на обществени поръчки за евробанкноти. Системата за производство и възлагане на обществени поръчки ще се състои от два стълба: група от НЦБ, които произвеждат евробанкноти и използват собствени печатници, и група от НЦБ, които възлагат обществени поръчки за производство на евробанкноти чрез тръжни процедури. Насоки ЕЦБ/2014/44 отменят Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти. Те ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Новата сграда на ЕЦБ

Актуализиране на разходите за новата сграда на ЕЦБ

На 19 ноември 2014 г. Управителният съвет отбеляза с удовлетворение, че строителната работа по новата сграда на ЕЦБ е приключила навреме за преместването. Преместването на служителите се извършва по план, като почти 90 % от работните места вече са заети. Също така Управителният съвет взе решение да увеличи общия бюджет за новата сграда на ЕЦБ, като се вземат предвид последните прогнози за общите инвестиционни разходи, възлизащи на около 1,3 млрд. евро. Това представлява повишение от около 10 % в сравнение с оценката за общите разходи, съобщена по повод на приключването на основните строителни работи на 20 септември 2012 г. Досега разходите на ЕЦБ по проекта възлизат на приблизително 1,1 млрд. евро. Официалното откриване на новата сграда на ЕЦБ ще се състои на 18 март 2015 г.

Банков надзор

Начало на публична консултация по проект за регламент на ЕЦБ относно отчитането на надзорна финансова информация

На 17 октомври 2014 г. Управителният съвет реши да започне публична консултация по проект за регламент относно отчитането на надзорна финансова информация. Проектът за регламент определя изискванията за отчитането на надзорна финансова информация, която поднадзорните банки трябва да предават на националните компетентни органи (НКО) и на ЕЦБ. Документите за публичната консултация и прессъобщение са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 23 октомври 2014 г.

Резултати от цялостната оценка

На 26 октомври 2014 г. Управителният съвет не повдигна възражения срещу приемането на проекти за решения на Надзорния съвет във връзка с индивидуалните резултати на банките, подлежащи на цялостна оценка, публикуването на индивидуалните резултати, като се вземе предвид изразеното от страна на банките съгласие, и публикуването на обобщения доклад. Обобщеният доклад и индивидуалните резултати на банките, подлежащи на цялостна оценка, са публикувани на същата дата на уебсайта на ЕЦБ.

Четвърти тримесечен доклад относно напредъка в оперативното прилагане на Регламента за единния надзорен механизъм (ЕНМ)

На 31 октомври 2014 г. Управителният съвет одобри четвъртия тримесечен доклад до Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно напредъка в оперативното прилагане на Регламента за ЕНМ. Докладът обхваща периода от 4 август до 3 ноември 2014 г. и е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите