Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2014

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 21.11.2014 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Viestintä

Irlannin viranomaisten kanssa käydyn kirjeenvaihdon julkistaminen

EKP:n neuvosto päätti 6.11.2014 julkistaa kirjeen, jonka EKP:n aiempi pääjohtaja Jean-Claude Trichet lähetti marraskuussa 2010 EKP:n neuvoston puolesta Irlannin silloiselle valtiovarainministerille Brian Lenihanille. Euroopan oikeusasiamies oli toivonut, että kirjeen julkaiseminen otettaisiin uudelleen harkintaan. EKP:n neuvosto päätti lisäksi julkaista kolme muuta kirjettä EKP:n ja Irlannin viranomaisten kirjeenvaihdosta, jota käytiin ennen kuin Irlanti pyysi virallisesti EU:n ja IMF:n rahoitustukea osana sopeutusohjelmaa. Kirjeet ja niitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinaoperaatiot

Kolmen vuoden pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaetun likviditeetin takaisinmaksun keskeyttäminen vuodenvaihteen ajaksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.11.2014 takaisinmaksumahdollisuuden keskeyttämisen vuodenvaihteen ajaksi. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla 7.11.2014 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

EKP:n päätös omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 19.11.2014 päätöksen omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteuttamisesta (EKP(2014/45). Päätöksessä asetetaan arvopapereille kelpoisuusvaatimukset ja määritetään menettelyt marraskuussa 2014 aloitettavia ostoja varten. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai kokonaan takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien aliarvostuksen tarkistus

EKP:n neuvosto antoi 19.11.2014 suuntaviivat EKP/2014/46, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuja suuntaviivoja EKP/2014/31. Muutoksella pannaan toimeen EKP:n neuvoston päätös tarkistaa Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai kokonaan takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien aliarvostusasteikkoa kreikkalaisten jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien markkinatilanteen parannuttua vuoden 2013 alusta lähtien. Suuntaviivat julkaistaan  Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Arviointiohjeet tilisiirto- ja suoraveloitusjärjestelyjen yleisvalvontaa varten

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.11.2014 julkaistaviksi ohjeet Euroopan maksuneuvoston (European Payments Council, EPC) SEPA-tilisiirto- ja SEPA-suoraveloitusjärjestelyjen arviointiin yleisvalvontastandardien perusteella. EKP koordinoi arviointeja, sillä se kantaa päävastuun näiden järjestelyjen yleisvalvonnasta. Molemmat oppaat julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Uuden selvitysjärjestelmän arviointi ja eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettäville arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille ja linkeille asetetut vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.10.2014 Euroclear Finlandin Infinity-järjestelmän käytettäväksi uutena arvopaperikaupan selvitysjärjestelmänä eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. EKP:n verkkosivuilla oleva kattava luettelo hyväksyttävistä arvopaperikaupan selvitysjärjestelmistä päivitetään 2.2.2015, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – marraskuu 2014

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.11.2014 julkaistavaksi marraskuun 2014 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – November 2014”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä sokeista. Selonteko on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 27.11.2014.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto valtionlainojen painotetun keskimääräisen tuoton määrittämisestä ja ulkopuolisten tilintarkastajien nimittämisestä Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 23.10.2014 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/75.

EKP:n lausunto kuluttajalainasopimuksia koskevista erityisistä tilityssäännöistä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 28.10.2014 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/76.

EKP:n lausunto rahoituslaitoksille myönnettävistä erityisistä veroetuuksista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 30.10.2014 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/77.

EKP:n lausunto osuuspankkeihin sovellettavasta lainsäädännöstä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 31.10.2014 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/78.

EKP:n lausunto pankkisääntelystä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 11.11.2014 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/79.

EKP:n lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 11.11.2014 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/80.

EKP:n lausunto arvo-osuuksista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 13.11.2014 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/81.

EKP:n lausunto eurosetelien valmistuksesta erityisyhteisön toimesta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 17.11.2014 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/82.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n luottolaitosten häiriönsietokykyä parantavista rakennetoimenpiteistä

EKP:n neuvosto antoi 19.11.2014 Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2014/83.

Tilastot

Muutoksia EKP:n suuntaviivoihin raha- ja rahoitustilastoista

EKP:n neuvosto antoi 6.11.2014 suuntaviivat EKP/2014/43, joilla muutetaan raha- ja rahoitustilastoista annettuja suuntaviivoja EKP/2014/15. Muutokset koskevat arvopaperien liikkeeseenlaskutilastojen laadintaa sekä maksutapahtumien raportointia, kun osapuolena on muu rahoituslaitos kuin rahalaitos. Suuntaviivat julkaistaan  Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän/EKPJ:n sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.10.2014 uudistetut eurojärjestelmän/EKPJ:n sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteet on päivitetty yhteisen valvontamekanismin ottamiseksi huomioon, ja niissä määritellään sisäisen tarkastuksen komitean tarkoitus, valtuudet ja vastuualueet sekä sen rooli eurojärjestelmän, Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja yhteisen valvontamekanismin hallinnossa.

Setelit ja kolikot

Suuntaviivat eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän perustamisesta

EKP:n neuvosto antoi 13.11.2014 suuntaviivat eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän (Eurosystem Production and Procurement System, EPPS) perustamisesta (EKP/2014/44). Suuntaviivoilla luotavan uuden mallin avulla puututaan eurosetelien tuotannossa ja hankinnassa havaittuihin puutteisiin. Uudessa järjestelmässä osa kansallisista keskuspankeista tuottaa euroseteleitä omissa setelipainoissaan ja osa kilpailuttaa setelintuotannon. Suuntaviivoilla EKP/2014/44 kumotaan euroseteleiden hankinnasta annetut suuntaviivat EKP/2004/18. Uudet suuntaviivat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n uudet toimitilat

Rakennuskustannukset

EKP:n neuvosto totesi 19.11.2014, että uudet toimitilat oli saatu muuttovalmiiksi ajoissa. Henkilöstön muutto etenee suunnitellusti, ja 90 % työpisteistä on jo käytössä. EKP:n neuvosto päätti vielä kasvattaa rakennushankkeen määrärahaa, sillä tuoreimpien ennusteiden mukaan investointikulut tulevat olemaan kaikkiaan noin 1,3 miljardia euroa eli noin 10 % suuremmat kuin harjannostajaisten yhteydessä 20.9.2012 julkistetun arvion mukaan. Toistaiseksi EKP on käyttänyt hankkeeseen noin 1,1 miljardia euroa. Uusien toimitilojen viralliset avajaiset pidetään 18.3.2015.

Pankkivalvonta

Julkinen kannanottopyyntö luonnoksesta EKP:n asetukseksi vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä rahoitustietojen raportoinnista

EKP:n neuvosto päätti 17.10.2014 esittää julkisen kannanottopyynnön luonnoksesta EKP:n asetukseksi vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä rahoitustietojen raportoinnista. Asetukseen kirjataan raportointivaatimukset, joita valvottavien pankkien on noudatettava toimittaessaan valvontatietonsa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja EKP:lle. Kannanottopyyntöön liittyvät asiakirjat ja lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 23.10.2014.

Kattavan arvioinnin tulokset

EKP:n neuvosto ei vastustanut valvontaelimen päätösluonnoksia kattavan arvioinnin pankkikohtaisista tuloksista, eli ne katsottiin hyväksytyiksi 26.10.2014. Samassa yhteydessä hyväksyttiin tulosten julkaiseminen pankkikohtaisesti (pankkien suostumuksen pohjalta) ja tiivistelmänä, ja yhteisraportti ja yksittäisten pankkien tulokset julkaistiin vielä samana päivänä EKP:n verkkosivuilla.

Yhteisen pankkivalvontamekanismin neljäs neljännesvuosikatsaus

EKP:n neuvosto hyväksyi 31.10.2014 neljännen neljännesvuosikatsauksen YVM-asetuksen täytäntöönpanon etenemisestä käytännössä. Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle ja Euroopan komissiolle toimitettu katsaus kattaa ajanjakson 4.8.–3.11.2014, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle