Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2014

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 21 listopada 2014 r.

Komunikacja zewnętrzna

Publikacja korespondencji z władzami Irlandii

6 listopada 2014 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o opublikowaniu pisma skierowanego w listopadzie 2010 r. przez byłego prezesa EBC Jean-Claude'a Tricheta w imieniu Rady Prezesów do ówczesnego irlandzkiego ministra finansów Briana Lenihana. Decyzja EBC jest spełnieniem apelu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do Rady Prezesów o powtórne rozważenie opublikowania tego pisma. Rada Prezesów postanowiła także opublikować trzy inne pisma, będące częścią korespondencji między EBC a władzami Irlandii z okresu poprzedzającego oficjalne wystąpienie tego kraju o pomoc w ramach programu dostosowań UE-MFW. Pisma wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Operacje rynkowe

Zawieszenie spłat trzyletnich dłuższych operacji refinansujących na przełomie roku

3 listopada 2014 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o zawieszeniu spłat trzyletnich dłuższych operacji refinansujących zaplanowanych na przełom roku. Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym opublikowanym 7 listopada 2014 r. w serwisie internetowym EBC.

Decyzja EBC w sprawie realizacji programu zakupów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

19 listopada 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/45 w sprawie realizacji programu zakupów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Decyzja określa kryteria kwalifikacji i procedury dokonywania zakupów w ramach tego programu, który będzie prowadzony od listopada 2014 r. Akt ten jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Zmiana harmonogramu redukcji wartości w wycenie rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką

19 listopada 2014 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2014/46 zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. Nowy akt prawny wdraża decyzję Rady Prezesów o zmianie harmonogramu redukcji wartości w wycenie rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką, w związku z ogólną poprawą warunków obrotu greckimi aktywami rynkowymi obserwowaną od początku 2013 r. Akt ten zostanie opublikowany w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Przewodniki do oceny nadzorczej schematów polecenia przelewu i polecenia zapłaty

13 listopada 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację dwóch przewodników do oceny (według odpowiednich standardów nadzorczych) schematów polecenia przelewu i polecenia zapłaty SEPA obsługiwanych przez Europejską Radę ds. Płatności. Ocena zostanie przeprowadzona pod koordynacją EBC jako organu sprawującego nadzór zwierzchni. Przewodniki zostaną wkrótce opublikowane w serwisie internetowym EBC.

Doraźna ocena systemu rozrachunku papierów wartościowych zgodnie z zasadami ramowymi dotyczącymi oceny systemów rozrachunku papierów wartościowych i powiązań między nimi na potrzeby ich zatwierdzania do wykorzystania w operacjach kredytowych Eurosystemu

30 października 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu system Infinity prowadzony przez Euroclear Finland. Wykazy zatwierdzonych systemów w serwisie internetowym EBC zostaną uzupełnione 2 lutego 2015 r., po uruchomieniu nowego systemu.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport o stabilności finansowej – listopad 2014

19 listopada 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – November 2014, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na wstrząsy. Raport ma zostać opublikowany w serwisie internetowym EBC 27 listopada 2014 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie określenia średnich ważonych rentowności pożyczek federalnych oraz wyznaczenia zewnętrznych biegłych rewidentów w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/75 w dniu 23 października 2014 r. na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń mających zastosowanie do kredytów i pożyczek konsumenckich na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/76 w dniu 28 października 2014 r. na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie szczególnego przywileju podatkowego przyznanego instytucjom finansowym na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/77 w dniu 30 października 2014 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących banków spółdzielczych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/78 w dniu 31 października 2014 r. na wniosek polskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie ustawodawstwa bankowego w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/79 w dniu 11 listopada 2014 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/80 w dniu 11 listopada 2014 r. na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie zdematerializowanych papierów wartościowych w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/81 w dniu 13 listopada 2014 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie produkcji banknotów euro przez podmiot specjalnego przeznaczenia w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/82 w dniu 17 listopada 2014 r. na wniosek Banco de España.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych UE

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/83 w dniu 19 listopada 2014 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Statystyka

Zmiana wytycznych EBC w sprawie statystyki monetarnej i finansowej

6 listopada 2014 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2014/43 zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej. Zmiany dotyczą zasad opracowywania statystyk emisji papierów wartościowych oraz wymogów sprawozdawczości w zakresie transakcji płatniczych z udziałem niemonetarnych instytucji finansowych. Wytyczne zostaną opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Karta audytu Eurosystemu i ESBC

17 października 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła zmienioną wersję Karty audytu Eurosystemu i ESBC, zaktualizowanej w celu uwzględnienia Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Karta w zmienionej wersji określa cele, uprawnienia i obowiązki Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego oraz jego udział w zarządzaniu Eurosystemem, Europejskim Systemem Banków Centralnych i Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym.

Emisja banknotów i monet / Banknoty

Wytyczne w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro

13 listopada 2014 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2014/44 w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (Eurosystem Production and Procurement System, EPPS). W wytycznych przedstawiono nowe zasady rozwiązywania problemów stwierdzonych w obecnym podejściu do produkcji i zamówień banknotów euro. System EPPS będzie się składać z dwóch grup krajowych banków centralnych: tych, które swoją produkcję banknotów euro prowadzą we własnych drukarniach, oraz tych, które produkcję swoich banknotów zlecają wykonawcom wyłonionym w przetargu. Wytyczne EBC/2014/44, uchylające wytyczne EBC/2004/18 dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro, zostaną opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Nowa siedziba EBC

Informacja o kosztach związanych z nową siedzibą EBC

19 listopada 2014 r. Rada Prezesów przyjęła z zadowoleniem wiadomość, że budowa nowej siedziby EBC została ukończona na czas przed przenosinami. Przeprowadzka pracowników postępuje zgodnie z planem i zbliża się do końca – 90% stanowisk roboczych jest już zajętych. Ponadto Rada Prezesów postanowiła zwiększyć łączny budżet przeznaczony na nową siedzibę EBC na podstawie ostatnich prognoz całkowitego kosztu inwestycji, opiewających na ok. 1,3 mld EUR. Jest to ok. 10% więcej niż szacunki całkowitego kosztu przedstawione na uroczystości zawieszenia wiechy 20 września 2012 r. Do chwili obecnej EBC wydał na ten cel ok. 1,1 mld EUR. Oficjalna inauguracja nowej siedziby EBC nastąpi 18 marca 2015 r.

Nadzór bankowy

Rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat projektu rozporządzenia EBC w sprawie przekazywania nadzorczych informacji finansowych

17 października 2014 r. Rada Prezesów postanowiła rozpocząć konsultacje społeczne na temat projektu rozporządzenia w sprawie przekazywania nadzorczych informacji finansowych. Projektowane rozporządzenie określa wymogi dotyczące przekazywania przez nadzorowane banki nadzorczych informacji finansowych do właściwych organów krajowych i EBC. Dokumenty konsultacyjne wraz z komunikatem prasowym zostały opublikowane w serwisie internetowym EBC 23 października 2014 r.

Wyniki wszechstronnej oceny

26 października 2014 r. Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec uchwalenia projektów decyzji Rady ds. Nadzoru dotyczących wyników wszechstronnej oceny poszczególnych banków, publikacji tych wyników za uprzednią zgodą banków oraz publikacji raportu zbiorczego. Raport wraz z indywidualnymi wynikami banków objętych oceną zostały opublikowane tego samego dnia w serwisie internetowym EBC.

Czwarty raport kwartalny z postępów w operacyjnym wdrażaniu rozporządzenia w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

31 października 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła czwarty raport kwartalny z postępów w operacyjnym wdrażaniu rozporządzenia w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego za okres od 4 sierpnia do 3 listopada 2014 r., skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej. Raport jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami