Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2014

EMBARGO

EMBARGO până la data de 21 noiembrie 2014, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Comunicare externă

Publicarea corespondenței cu autoritățile irlandeze

La data de 6 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis să publice o scrisoare adresată, în luna noiembrie 2010, de fostul președinte al BCE, Jean-Claude Trichet, în numele Consiliului guvernatorilor, ministrului irlandez al finanțelor de la acea vreme, Brian Lenihan. Prin această decizie, BCE a dat curs invitației adresate de Ombudsmanul European de a reanaliza posibilitatea publicării scrisorii. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să publice încă trei scrisori care făceau parte din corespondența purtată de BCE cu autoritățile irlandeze în perioada premergătoare depunerii de către Irlanda a cererii oficiale de sprijin în cadrul unui program de ajustare UE/FMI. Scrisorile şi un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Suspendarea rambursărilor ORTL cu scadența la trei ani programate să aibă loc la sfârșitul anului

La data de 3 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis să suspende operațiunile de rambursare a ORTL cu scadența la trei ani programate să aibă loc la sfârșitul anului. Informații mai detaliate sunt disponibile în comunicatul de presă pe această temă din data de 7 noiembrie 2014, publicat pe website-ul BCE.

Decizia BCE privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active

La data de 19 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/45 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de titluri de valoare garantate cu active Această decizie stabilește criteriile de eligibilitate și procedurile aferente achizițiilor care urmează să fie derulate în cadrul acestui program începând cu luna noiembrie 2014. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

Revizuirea calendarului marjelor de ajustare (haircut ) aplicabile titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate integral de guvernul elen

La data de 19 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2014/46 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului. Acest nou act legislativ implementează decizia Consiliului guvernatorilor de revizuire a calendarului marjelor de ajustare ( haircut) aplicabile titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate integral de guvernul elen, având în vedere îmbunătățirea globală, de la începutul anului 2013, a situaţiei pe piaţă a activelor tranzacționabile elene. Acest act legislativ va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Ghiduri de evaluare privind monitorizarea sistemelor de transfer credit și de debitare directă

La data de 13 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea a două ghiduri de evaluare în raport cu standardele de monitorizare relevante aplicabile sistemelor de transfer credit și de debitare directă gestionate de Consiliul European al Plăților (EPC). Evaluările vor fi coordonate de BCE, în calitate de autoritate de monitorizare principală. Ghidurile vor fi publicate în curând pe website-ul BCE.

Evaluarea ad-hoc a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (securities settlement system – SSS) efectuată pe baza „Cadrului de evaluare a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și a conexiunilor, în scopul stabilirii eligibilității acestora pentru utilizare în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului”

La data de 30 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat Euroclear Finland Infinity System ca fiind eligibil pentru utilizare în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. Listele cuprinzătoare de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare disponibile pe website-ul BCE vor fi actualizate la data de 2 februarie 2015, când noul sistem va deveni operațional.

Supravegherea și stabilitatea financiară

Financial Stability Review, noiembrie 2014

La data de 19 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability Review - November 2014, care examinează principalele surse de risc și vulnerabilitățile la adresa stabilității sistemului financiar din zona euro și prezintă o analiză cuprinzătoare a capacității acestuia de a absorbi șocurile. Raportul urmează să fie publicat pe website-ul BCE la data de 27 noiembrie 2014.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la stabilirea randamentelor medii ponderate pentru împrumuturile federale și desemnarea auditorilor externi în Austria

La data de 23 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/75, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la reguli specifice de decontare pentru contractele de credit pentru consumatori din Ungaria

La data de 28 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/76, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la un beneficiu fiscal specific acordat instituțiilor financiare în Ungaria

La data de 30 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/77, la solicitarea Ministerului Economiei Naționale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic aplicabil cooperativelor de credit în Polonia

La data de 31 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/78, la solicitarea ministrului finanțelor din Polonia.

Avizul BCE cu privire la reglementarea bancară în Slovenia

La data de 11 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/79, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții în Ungaria

La data de 11 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/80, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la titlurile de valoare în formă dematerializată în Slovenia

La data de 13 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/81, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la producerea de bancnote euro de către o entitate investițională specializată din Spania

La data de 17 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/82, la solicitarea Banco de España.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din UE

La data de 19 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/83, la solicitarea Parlamentului European.

Statistică

Modificarea Orientării BCE privind statisticile monetare și financiare

La data de 6 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2014/43 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statistica monetară și financiară. Modificările vizează compilarea statisticilor privind emiterea titlurilor de valoare și cerințele de raportare referitoare la operațiunile de plată care implică instituții financiare nemonetare. Orientarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Guvernanța corporativă

Carta de audit a Eurosistemului/SEBC

La data de 17 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat versiunea revizuită a Cartei de audit a Eurosistemului/SEBC, care a fost actualizată pentru a include aspecte legate de MUS. Versiunea revizuită a Cartei definește obiectivele, competențele și responsabilitatea Comitetului auditorilor interni ( Internal Auditors Committee – IAC) și contribuția acestuia la guvernanța Eurosistemului, a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și a Mecanismului unic de supraveghere (MUS).

Emisiunea de bancnote și monede/Bancnote

Orientarea privind crearea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem

La data de 13 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2014/44 privind crearea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem ( Eurosystem Production and Procurement System – EPPS) Orientarea stabilește un nou model, care soluționează problemele identificate în ceea ce privește abordarea actuală în materie de producție și achiziție de bancnote euro. EPPS va fi alcătuit din doi piloni: un grup de BCN care își produc singure bancnotele euro utilizând imprimerii proprii și un grup de BCN care își achiziționează bancnotele euro prin proceduri de licitație. Orientarea BCE/2014/44 abrogă Orientarea BCE/2004/18 privind achiziția de bancnote euro. Aceasta va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Noul sediu al BCE

Informații actualizate privind costurile aferente noului sediu al BCE

La data de 19 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a constatat cu satisfacție că lucrările de construcție a noului sediu al BCE au fost finalizate la timp pentru a permite mutarea în acesta. Mutarea personalului se desfășoară conform calendarului prevăzut și este aproape încheiată, circa 90% din posturile de lucru fiind deja ocupate. În plus, Consiliul guvernatorilor a decis majorarea bugetului global alocat noului sediu al BCE, având în vedere că, potrivit celor mai recente estimări privind costurile totale ale investiției, acestea se ridică la circa 1,3 miliarde EUR. Această sumă este cu aproximativ 10% mai mare decât estimarea costurilor totale comunicată cu ocazia ceremoniei de finalizare a lucrărilor de structură, din data de 20 septembrie 2012. Până în prezent, cheltuielile suportate de BCE pentru acest proiect au fost de aproximativ 1,1 miliarde EUR. Inaugurarea oficială a noului sediu al BCE va avea loc la data de 18 martie 2015.

Supravegherea bancară

Lansarea unei consultări publice referitoare la un proiect de Regulament al BCE privind raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere

La data de 17 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze o consultare publică referitoare la un proiect de Regulament al BCE privind raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere. Proiectul de regulament prevede cerințele privind raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere care trebuie transmise autorităților naționale competente (ANC) și BCE de către băncile supravegheate. Documentele aferente consultării publice și un comunicat de presă pe această temă au fost publicate pe website-ul BCE la data de 23 octombrie 2014.

Rezultatele evaluării cuprinzătoare

La data de 26 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la adoptarea proiectelor de decizii ale Consiliului de supraveghere referitoare la toate rezultatele individuale ale băncilor care au făcut obiectul evaluării cuprinzătoare, publicarea rezultatelor individuale ținând seama de consimțământul exprimat de bănci și publicarea raportului agregat. Raportul agregat și rezultatele individuale ale băncilor care au făcut obiectul evaluării cuprinzătoare au fost publicate la aceeași dată pe website-ul BCE.

Al patrulea raport trimestrial privind progresele înregistrate în punerea în aplicare din perspectivă operațională a Regulamentului privind Mecanismul unic de supraveghere (MUS)

La data de 31 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat cel de-al patrulea Raport trimestrial către Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului privind MUS, care se referă la perioada 4 august-3 noiembrie 2014. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media