Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2014 m. lapkričio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2014 m. lapkričio 21 d., 15.00 val. (CET)

Informacija visuomenei

Skelbiamas susirašinėjimas su Airijos institucijomis

2014 m. lapkričio 6 d. Valdančioji taryba nusprendė paskelbti 2010 m. lapkričio mėn. buvusio ECB Pirmininko Jean-Claude Trichet laišką, rašytą Valdančiosios tarybos vardu tuometiniam Airijos finansų ministrui Brian Lenihan. Šiuo sprendimu ECB įvykdė Europos ombudsmeno reikalavimą, kad Valdančioji taryba iš naujo apsvarstytų laiško paskelbimą. Be to, Valdančioji taryba nusprendė paskelbti kitus tris laiškus iš tarp ECB ir Airijos valdžios institucijų vykusio susirašinėjimo Airijai ruošiantis teikti oficialų prašymą dėl paramos pagal ES ir TVF koregavimo programą. Laiškai ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

Metų pabaigoje stabdomas sumų, grąžintinų pagal 3 m. ITRO, mokėjimas

2014 m. lapkričio 3 d. Valdančioji taryba nusprendė sustabdyti sumų, grąžinamų pagal 3 m. ITRO, mokėjimą, kuris turėjo būti vykdomas metų pabaigoje. Daugiau informacijos pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame 2014 m. lapkričio 7 d. pranešime spaudai.

ECB sprendimas dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo

2014 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/45 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo. Sprendime nurodyti tinkamumo kriterijai ir pirkimų, kurie pagal šią programą bus vykdomi nuo 2014 m. lapkričio mėn., procedūros. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Atnaujintas vertės mažinimo planas, taikomas Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms

2014 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2014/46, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Šiuo nauju teisės aktu įgyvendinamas Valdančiosios tarybos sprendimas atnaujinti vertės mažinimo planą, taikomą Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, atsižvelgiant į nuo 2013 m. pradžios pagerėjusias bendras rinkos sąlygas antrinę rinką turinčiam Graikijos turtui. Šis teisės aktas bus paskelbtas  Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  ir ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Kredito pervedimų ir tiesioginio debeto schemų priežiūros vertinimo gairės

2014 m. lapkričio 13 d. Valdančioji taryba pritarė, kad būtų paskelbtos dvi gairės Europos mokėjimų tarnybos (EMT) vykdomų SEPA kredito pervedimų ir tiesioginio debeto schemų vertinimui pagal atitinkamus priežiūros standartus. Vertinimus koordinuos ECB, kaip pagrindinė priežiūros institucija. Gairės bus netrukus paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos specialus įvertinimas pagal Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir jungčių vertinimo, siekiant įvertinti jų tinkamumą naudoti Eurosistemos kredito operacijoms, sistemą

2014 m. spalio 30 d. Valdančioji taryba patvirtino Euroclear Finland Infinity System kaip tinkamą naudoti Eurosistemos kredito operacijoms. ECB interneto svetainėje paskelbti išsamūs tinkamų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų sąrašai bus atnaujinti 2015 m. vasario 2 d., kai pradės veikti naujoji sistema.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Finansinio stabilumo apžvalga – 2014 m. lapkričio mėn. („Financial Stability Review – November 2014“)

2014 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2014 m. lapkričio mėn.“ (angl. Financial Stability Review - November 2014), kuriame apžvelgiamos rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo pagrindinės priežastys ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti sukrėtimus. Ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2014 m. lapkričio 27 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl federalinių paskolų vidutinio svertinio pelningumo nustatymo ir išorės auditorių paskyrimo Austrijoje

2014 m. spalio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/75 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl vartojimo paskolų sutartims taikomų konkrečių atsiskaitymo taisyklių Vengrijoje

2014 m. spalio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/76 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl finansų įstaigoms suteiktos konkrečios mokesčio lengvatos Vengrijoje

2014 m. spalio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/77 Vengrijos ūkio ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl kooperatinių bankų teisinės sistemos Lenkijoje

2014 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/78 Lenkijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų įstatymo Slovėnijoje

2014 m. lapkričio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/79 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo Vengrijoje

2014 m. lapkričio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/80 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių Slovėnijoje

2014 m. lapkričio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/81 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl specialios paskirties subjekto eurų banknotų gamybos Ispanijoje

2014 m. lapkričio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/82 Banco de España prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti

2014 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/83 Europos Parlamento prašymu.

Statistika

Atnaujintos ECB gairės dėl pinigų ir finansų statistikos

2014 m. lapkričio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2014/43, iš dalies keičiančias Gaires ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos. Pakeitimai susiję su statistikos apie vertybinių popierių išleidimą rinkimu ir atskaitomybės reikalavimais mokėjimo operacijoms, kurias vykdo ne pinigų finansinės institucijos. Gairės bus paskelbtos  Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB internto svetainėje.

ECB valdymas

Eurosistemos ir ECBS audito nuostatai

2014 m. spalio 17 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintus Eurosistemos ir ECBS audito nuostatus, kurie buvo pakeisti įtraukiant su BPM susijusias nuostatas. Atnaujintuose nuostatuose nustatyta Vidaus audito komiteto (IAC) tikslas, įgaliojimai ir funkcija bei jo indėlis į Eurosistemos, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) valdymą.

Banknotų ir monetų leidimas. Banknotai

Gairės dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimų sistemos nustatymo

2014 m. lapkričio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2014/44 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimų sistemos nustatymo. Gairėse nustatytas naujas modelis, kuriame atsižvelgiama į aspektus, susijusius su dabartine eurų banknotų gamybos ir pirkimo tvarka. Eurosistemos gamybos ir pirkimų sistema bus sudaryta iš dviejų dalių: nacionalinių centrinių bankų, spausdinančių eurų banknotus jiems priklausančiose spaustuvėse, grupė ir nacionalinių centrinių bankų, įsigyjančių eurų banknotus konkursų būdu, grupė. Gairės ECB/2014/44 panaikina Gaires ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo. Jos bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir jau yra paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Naujoji ECB būstinė

Atnaujinta informacija apie su naująja ECB būstine susijusias išlaidas

2014 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba paskelbė, kad naujosios ECB būstinės statybos darbai baigti laiku ir jau galima keltis į naujas patalpas. Darbuotojų persikraustymas vyksta kaip suplanuota. Jau užimta 90 % darbo vietų, tad procesas artėja prie pabaigos. Be to, atsižvelgdama į naujausias prognozes dėl bendrų investicinių sąnaudų, kurios sudaro apie 1,3 mlrd. eurų, Valdančioji taryba nusprendė padidinti naujajai ECB būstinei skirtą biudžetą. Tai beveik 10 % daugiau, negu bendra sąnaudų sąmata, skelbta 2012 m. rugsėjo 20 d. ceremonijos, skirtos konstrukcinės dalies darbų pabaigai pažymėti, metu. Iki šiol ECB šiam projektui išleido 1,1 mlrd. eurų. Oficiali naujosios ECB būstinės atidarymo ceremonija vyks 2015 m. kovo 18 d.

Bankų priežiūra

Pradedamos viešos konsultacijos dėl ECB reglamento dėl priežiūrios finansinės informacijos teikimo projekto

2014 m. spalio 17 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti viešas konsultacijas dėl ECB reglamento dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo projekto. Reglamento projekte išdėstyti reikalavimai dėl priežiūros finansinės informacijos, kurią prižiūrimi bankai turi teikti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI) ir ECB. 2014 m. spalio 23 d. ECB interneto svetainėje paskelbti viešų konsultacijų dokumentai ir atitinkamas pranešimas spaudai.

Išsamaus vertinimo rezultatai

2014 m. spalio 26 d. Valdančioji taryba neprieštaravo, kad būtų priimti Priežiūros valdybos sprendimų projektai dėl bankų, kuriems bus taikomas išsamus vertinimas, individualių rezultatų išvadų, individualių rezultatų paskelbimo, atsižvelgiant į bankų sutikimą, ir apibendrintos vertinimo ataskaitos paskelbimo. Apibendrinta vertinimo ataskaita ir bankų, kuriems bus taikomas išsamus vertinimas, rezultatai buvo paskelbti interneto svetainėje tą pačią dieną.

Ketvirtoji Reglamento dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) praktinio įgyvendinimo pažangos ketvirčio ataskaita

2014 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba patvirtino ketvirtąją BPM reglamento praktinio įgyvendinimo pažangos ketvirčio ataskaitą Europos Parlamentui, ES Tarybai ir Europos Komisijai už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 4 d. iki lapkričio 3 d. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai