SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2014

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 21. november 2014 kl. 15.00 CET

Ekstern kommunikation

Offentliggørelse af korrespondance med de irske myndigheder

Den 6. november 2014 besluttede Styrelsesrådet at offentliggøre et brev, som ECB's tidligere formand Jean-Claude Trichet i november 2010 skrev til den daværende irske finansminister Brian Lenihan på Styrelsesrådets vegne. Med denne beslutning efterkom ECB en anmodning fra Den Europæiske Ombudsmand til Styrelsesrådet om at tage en offentliggørelse af brevet op til fornyet overvejelse. Styrelsesrådet besluttede også at offentliggøre yderligere tre breve, som indgik i korrespondancen mellem ECB og de irske myndigheder i tiden op til Irlands officielle ansøgning om støtte i form af et EU/IMF-tilpasningsprogram. Brevene og en pressemeddelelse om deres offentliggørelse findes på ECB's websted.

Markedsoperationer

Tilbagebetalinger af treårige LTRO'er suspenderes omkring årsskiftet

Den 3. november 2014 vedtog Styrelsesrådet at suspendere tilbagebetalinger af treårige LTRO'er, som er planlagt til at finde sted omkring slutningen af året. Yderligere information findes i en pressemeddelelse fra 7. november 2014, som er offentliggjort på ECB's websted.

ECB's afgørelse om gennemførelsen af programmet til køb af asset-backed securities

Den 19. november 2014 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/45 om gennemførelsen af programmet til køb af asset-backed securities. I afgørelsen fastlægges det, hvilke værdipapirer programmet omfatter, samt procedurerne for køb, som finder sted under dette program fra og med november 2014. Afgørelsen er offentliggjort på ECB's websted.

Ændring af oversigten over haircuts for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik

Den 19. november 2014 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2014/46 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed. Den nye retsakt gennemfører Styrelsesrådets afgørelse om at ændre oversigten over haircuts for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik i lyset af de generelt forbedrede markedsvilkår for omsættelige græske aktiver siden begyndelsen af 2013. Retsakten bliver offentliggjort i  Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Vurderingsvejledninger til overvågningen af ordninger for konto-til-konto overførsler og direkte debitering

Den 13. november 2014 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af to vejledninger til at vurdere relevante standarder for overvågningen af SEPA-ordninger for konto-til-konto overførsler og direkte debitering, som administreres af European Payments Council (EPC). Vurderingerne bliver koordineret af ECB som hovedansvarlig for overvågningen. Vejledningerne vil snart blive offentliggjort på ECB's websted.

Ad hoc-vurdering af et værdipapirafviklingssystem (SSS) i henhold til "Framework for the assessment of SSSs and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations"

Den 30. oktober 2014 godkendte Styrelsesrådet Euroclear Finland Infinity System til brug i Eurosystemets kreditoperationer. Den samlede fortegnelse over godkendte værdipapirafviklingssystemer, som findes på ECB's websted, vil blive opdateret 2. februar 2015, når det nye system tages i brug.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

"Financial Stability Review", november 2014

Den 19. november 2014 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review – November 2014". Her gennemgås de største risici og kilder til sårbarhed, for så vidt angår stabiliteten i det finansielle system i euroområdet. Systemets kapacitet til at modstå stød analyseres også grundigt. Publikationen vil være at finde på ECB's websted 27. november 2014.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om fastsættelse af vægtede gennemsnitlige afkast for forbundsstatslån og udpegelse af eksterne revisorer i Østrig

Den 23. oktober 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/75 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om specifikke afviklingsregler for forbrugerlåneaftaler i Ungarn

Den 28. oktober 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/76 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om en specifik skattefordel for finansielle institutioner i Ungarn

Den 30. oktober 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/77 på anmodning af det ungarske ministerium for den nationale økonomi.

ECB's udtalelse om de retlige rammer for andelsbanker i Polen

Den 31. oktober 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/78 på anmodning af den polske finansminister.

ECB's udtalelse om regulering af banker i Slovenien

Den 11. november 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/79 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om afviklingen af kreditinstitutter og investeringsselskaber i Ungarn

Den 11. november 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/80 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om registrerede værdipapirer i Slovenien

Den 13. november 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/81 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om en special purpose-enheds produktion af eurosedler i Spanien

Den 17. november 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/82 på anmodning af Banco de España.

ECB's udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om strukturelle foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU

Den 19. november 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/83 på anmodning af Europa-Parlamentet.

Statistik

Ændring af ECB's retningslinje om monetære og finansielle statistikker

Den 6. november 2014 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2014/43 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetære og finansielle statistikker. Ændringerne vedrører udarbejdelsen af statistik om værdipapirudstedelse og indberetningskravene for betalingstransaktioner med deltagelse af ikke-monetære finansielle institutioner. Retningslinjen bliver offentliggjort i  Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Corporate governance

Eurosystemets og ESCB's revisionscharter

Den 17. oktober 2014 godkendte Styrelsesrådet et ændret revisionscharter for Eurosystemet og ESCB. Chartret er blevet opdateret, så det tager højde for aspekter i tilknytning til SSM. I det ændrede charter defineres Revisionskomiteens (IAC's) formål, beføjelse og ansvarsområde samt dens bidrag til Eurosystemets, ESCB's og SSM's governance.

Udstedelse af sedler og mønter/Sedler

Retningslinje om oprettelse af Eurosystemets produktions- og udbudssystem

Den 13. november 2014 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2014/44 om oprettelse af Eurosystemets produktions- og udbudssystem. I retningslinjen fastlægges en ny model for offentlige udbud og produktion af eurosedler, som skal løse de problemer, der har været i forbindelse med den nuværende model. Det nye system består af to søjler: en gruppe nationale centralbanker producerer deres eurosedler på interne trykkerier, og en gruppe nationale centralbanker køber deres eurosedler efter afholdelse af en offentlig udbudsprocedure. Retningslinje ECB/2014/44 ophæver retningslinje ECB/2004/18 om offentligt udbud vedrørende eurosedler. Den bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's nye hovedsæde

Nyt om udgifterne til byggeriet af ECB's nye hovedsæde

Den 19. november 2014 kunne Styrelsesrådet med glæde bemærke, at byggearbejdet på ECB's nye hovedsæde var blevet færdigt, således at flytningen kunne ske efter planen. Flytningen af personalet skrider planmæssigt frem og er næsten overstået (90 pct. af arbejdspladserne er nu besat). Styrelsesrådet besluttede desuden at øge det samlede budget for ECB's nye hovedsæde, således at der tages højde for de seneste prognoser for de samlede investeringsomkostninger, som beløber sig til ca. 1,3 mia. euro. Dette beløb er ca. 10 pct. højere end det samlede overslag over omkostningerne, som blev meddelt i forbindelse med rejsegildet 20. september 2012. Til dato har ECB's udgifter til projektet været ca. 1,1 mia. euro. Den officielle indvielse af ECB's nye hovedkvarter finder sted 18. marts 2015.

Banktilsyn

Offentlig høring om et udkast til ECB's forordning om indberetning af tilsynsmæssig finansiel information

Den 17. oktober 2014 besluttede Styrelsesrådet at indlede en offentlig høring om et udkast til ECB's forordning om indberetning af tilsynsmæssig finansiel information. I udkastet til forordning fastsættes indberetningskravene til tilsynsmæssig finansiel information, som banker under tilsyn skal indberette til de kompetente nationale myndigheder og ECB. Høringsdokumenterne blev offentliggjort på ECB's websted 23. oktober 2014 sammen med en pressemeddelelse.

Resultaterne af den omfattende vurdering

Den 26. oktober 2014 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod vedtagelsen af Tilsynsrådets udkast til afgørelser vedrørende konklusionen på de individuelle resultater for de banker, som var omfattet af den omfattende vurdering, offentliggørelsen af resultaterne for de enkelte banker, idet der blev taget højde for, at bankerne havde givet tilladelse hertil, samt offentliggørelsen af den samlede rapport. Sidstnævnte blev sammen med bankernes individuelle resultater offentliggjort samme dag på ECB's websted.

Fjerde kvartalsrapport om fremskridt i den operationelle gennemførelse af forordningen om Den Fælles Tilsynsmekanisme ("SSM-forordningen")

Den 31. oktober 2014 godkendte Styrelsesrådet den fjerde kvartalsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af SSM-forordningen i perioden fra 4. august til 3. november 2014. Rapporten findes på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt