Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2014

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 21 november 2014

Extern kommunikation

Offentliggörande av korrespondens med irländska myndigheter

Den 6 november 2014 beslutade ECB-rådet att publicera ett brev som den f.d. ECB-ordföranden Jean-Claude Trichet skrev, på ECB-rådets vägnar, i november 2010 till den dåvarande irländska finansministern Brian Lenihan. Med det beslutet uppfyllde ECB Europeiska ombudsmannens uppmaning till ECB-rådet att ompröva sin inställning till offentliggörande av brevet. ECB-rådet beslutade även att offentliggöra ytterligare tre brev som ingick i korrespondensen mellan ECB och de irländska myndigheterna inför Irlands officiella begäran om stöd inom ramen för ett EU/IMF-anpassningsprogram. Breven och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Uppskjutande av återbetalningar inom det treåriga LTRO-programmet under slutet av året

Den 3 november beslutade ECB-rådet att skjuta upp de treåriga LTRO-återbetalningstransaktioner som enligt planerna skulle genomföras vid årsskiftet. Mer information finns i ett pressmeddelande, publicerat på ECB:s webbplats den 7 november 2014.

Beslut om ett program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

Den 19 november 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/45 om ett program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar. I beslutet anges godtagbarhetskriterier och förfaranden för köp som kommer att utföras inom ramen för detta program från och med oktober 2014. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Revidering av värderingsavdragen som används på skuldinstrument som emitteras eller garanteras av Grekland.

Den 19 november 2014 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2014/46 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. Med denna nya rättsakt genomförs ECB-rådets beslut att revidera de värderingsavdrag som används på omsättbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av den grekiska staten, mot bakgrund av de förbättrade marknadsförhållanden för grekiska omsättbara tillgångar sedan början av 2013. Denna rättsakt kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Bedömningsguider för kreditöverföringar och direktbetalningar

Den 13 november 2014 godkände ECB-rådet två guider som ska användas för bedömning enligt de relevanta övervakningsstandarderna av SEPA kreditöverföringar och direktbetalningar som utförs av EPC (European Payments Council). Bedömningarna kommer att samordnas av ECB som huvudansvarig övervakare. Bedömningsguiderna publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Ad hoc-utvärdering av värdepappersavecklingssystem (SSS) inom ramen för "Framework for the assessment of SSSs and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations"

Den 30 oktober 2014 godkände ECB-rådet att Euroclear Finland Infinity System får användas i Eurosystemets kreditoperationer. De listor över godkända värdepappersavvecklingssystem och länkar som finns på ECB:s webbplats kommer att uppdateras den 2 februari 2015 när det nya systemet tas i bruk.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review – november 2014

Den 19 november 2014 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – November 2014”, som ger en översikt över de viktigaste källorna till risker och sårbarheter för euroområdets finanssystem och ger en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera chocker. Den ska publiceras på ECB:s webbplats den 27 november 2014.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om fastställandet av viktade genomsnittliga räntor för federala lån och utnämningen av externa revisorer i Österrike

Den 23 oktober 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/75 på begäran av finansministeriet i Österrike.

ECB-yttrande om specifika avvecklingsregler för konsumentkrediter i Ungern

Den 28 oktober 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/76 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB-yttrande om en specifik skattelättnad för finansinstitut i Ungern

Den 30 oktober 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/77 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om den rättsliga ramen för kooperativa banker i Polen

Den 31 oktober 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/78 på begäran av Polens finansminister.

ECB-yttrande om banklagstiftning i Slovenien

Den 11 november 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/79 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB-yttrande om avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag i Ungern

Den 11 november 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/80 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB-yttrande om kontobaserade värdepapper i Slovenien

Den 13 november 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/81 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB-yttrande om tillverkning av eurosedlar genom ett specialföretag i Spanien

Den 17 november 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/82 på begäran av Banco de España.

ECB-yttrande om Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut

Den 19 november 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/83 på begäran av Europaparlamentet.

Statistik

Ändring av ECB:s riktlinje om monetär och finansiell statistik

Den 6 november 2014 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2014/43 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik. Ändringarna avser sammanställning av statistik över utgivning av värdepapper och rapporteringskrav för betalningstransaktioner som omfattar icke-monetära finansinstitut. Riktlinjen kommer att publiceras i  Europeiska gemenskapernas officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Revisionsstadga för Eurosystemet/ECBS

Den 17 oktober 2014 godkände ECB-rådet en reviderad revisionsstadga för Eurosystemet/ECBS, som uppdaterats för att innefatta aspekter som rör SSM. I den uppdaterade revisionsstadgan klargörs syfte, behörighet och ansvar för kommittén för internrevision (IAC) och dess medverkan till organisationsstyrningen i Eurosystemet, Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

Utgivning av sedlar och mynt / Sedlar

Riktlinje om inrättande av ett produktions- och upphandlingssystem för Eurosystemet

Den 13 november 2013 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2014/44 om att inrätta ett produktions- och upphandlingssystem för Eurosystemet (EPPS). I riktlinjen fastställs en ny modell för att bemöta nya frågor inom det nuvarande förfarandet för produktion och upphandling av eurosedlar. EPPS kommer att bygga på två pelare: en grupp av nationella centralbanker producerar eurosedlar med hjälp av interna tryckerier och en andra grupp nationella centralbanker genom anbudsförfaranden. Genom riktlinje ECB/2014/44 upphävs riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar. Den kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

ECB:s nya lokaler

Uppdatering av kostnaderna för ECB:s nya lokaler

Den 19 November 2014 noterade ECB-rådet med glädje att ECB:s nya lokaler färdigställts i tid för flytten. Flytten av personal går som planerat och är nästan avslutad. Nästan 90 procent av arbetsplatserna är nu fyllda. ECB-rådet beslutade även att öka budgeten för ECB:s nya lokaler med hänsyn till de senaste prognoserna för de totala investeringskostnaderna, vilka uppgår till ca 1,3 miljarder euro. Detta är omkring 10 procent högre än de beräknade totalkostnader som tillkännagavs vid taklagsceremonin den 20 september 2012. Hittills har ECB använt ungefär 1,1 miljarder euro på projektet. Den officiella invigningen av ECB:s nya lokaler kommer att äga rum den 18 mars 2015.

Banktillsyn

Offentligt samråd om ett utkast till en ECB-förordning om rapportering av finansiell tillsynsinformation

Den 17 oktober 2014 beslutade ECB-rådet att lansera ett offentligt samråd om ett utkast till en ECB-förordning om rapportering av finansiell tillsynsinformation. I utkastet till förordning fastställs kraven för rapportering av finansiell tillsynsinformation som banker under tillsyn ska lämna till nationella behöriga myndigheter och till ECB. Dokument om det offentliga samrådet och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 23 oktober 2014.

Resultat av den samlade bedömningen

ECB-rådet hade den 26 oktober 2014 inga invändningar mot tillsynsnämndens antagande av utkasten till beslut gällande utfallet av alla individuella resultat för de banker som varit föremål för den samlade bedömningen, mot publiceringen av enskilda bankers resultat, med hänsyn till dessa bankers medgivande, eller mot att hela rapporten publiceras. Rapporten publicerades, tillsammans med resultaten från den samlade bedömningen för enskilda banker, på ECB:s webbplats samma dag.

Fjärde kvartalsrapporten om framstegen i genomförandet av förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

Den 31 oktober 2014 godkände ECB-rådet den fjärde kvartalsrapporten till Europaparlamentet, EU-rådet och Europeiska kommissionen om framstegen i genomförandet av SSM-förordningen under perioden 4 augusti till den 3 november 2014. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media