European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 21. novembra 2014

Externá komunikácia

Zverejnenie korešpondencie s írskymi orgánmi

Dňa 6. novembra 2014 sa Rada guvernérov rozhodla zverejniť list, ktorý v novembri 2010 v mene Rady guvernérov napísal bývalý prezident ECB Jean-Claude Trichet vtedajšiemu írskemu ministrovi financií Brianovi Lenihanovi. Týmto rozhodnutím ECB vyhovela výzve európskeho ombudsmana, aby Rada guvernérov znovu zvážila zverejnenie tohto listu. Rada guvernérov tiež rozhodla, že zverejní ďalšie tri listy, ktoré boli súčasťou korešpondencie medzi ECB a írskymi orgánmi predtým, ako Írsko oficiálne požiadalo o podporu v rámci adaptačného programu EÚ/MMF. Listy sú spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Pozastavenie splácania trojročných dlhodobejších refinančných operácií koncom roka

Rada guvernérov dňa 3. novembra 2014 schválila pozastavenie splácania trojročných dlhodobejších refinančných operácií, ktoré sa majú uskutočniť koncom roka. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súvisiacej tlačovej správe zo 7. novembra 2014 zverejnenej na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami

Rada guvernérov dňa 19. novembra 2014 prijala rozhodnutie ECB/2014/45 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami. Rozhodnutie stanovuje kritériá akceptovateľnosti a postupy týkajúce sa nákupov, ktoré sa budú v rámci tohto programu uskutočňovať od novembra 2014. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Úprava rozpisu zrážok, ktoré sa uplatňujú na obchodovateľné dlhové nástroje vydané alebo v plnom rozsahu garantované Helénskou republikou

Rada guvernérov dňa 19. novembra 2014 prijala usmernenie ECB/2014/46, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Týmto novým právnym predpisom sa vykonáva rozhodnutie Rady guvernérov upraviť rozpis zrážok, ktoré sa uplatňujú na obchodovateľné dlhové nástroje vydané alebo v plnom rozsahu garantované Helénskou republikou, vzhľadom na celkové zlepšenie podmienok na trhu s gréckymi obchodovateľnými aktívami od začiatku roka 2013. Tento právny predpis bude zverejnený v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Príručky hodnotenia pre dohľad nad schémami úhrad a inkás

Dňa 13. novembra 2014 Rada guvernérov schválila zverejnenie dvoch príručiek na hodnotenie schém SEPA úhrad a inkás, ktoré spravuje Európska platobná rada, podľa príslušných štandardov dohľadu. Hodnotenia bude koordinovať ECB ako hlavný orgán dohľadu. Príručky budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB.

Ad hoc hodnotenie systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi podľa „Rámca na hodnotenie systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a ich prepojení na účely hodnotenia ich akceptovateľnosti v úverových operáciách Eurosystému“

Dňa 30. októbra 2014 Rada guvernérov schválila systém Euroclear Finland Infinity System ako akceptovateľný v úverových operáciách Eurosystému. Úplné zoznamy akceptovateľných systémov, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke ECB, sa budú aktualizovať 2. februára 2015, keď sa tento nový systém uvedie do prevádzky.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z novembra 2014

Rada guvernérov 19. novembra 2014 schválila zverejnenie novembrového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – November 2014), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať šoky. Správa bude 27. novembra 2014 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k určeniu vážených priemerných výnosov z federálnych úverov a k vymenúvaniu externých audítorov v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/75 dňa 23. októbra 2014 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k osobitným pravidlám vyrovnania vzťahujúcim sa na zmluvy o spotrebiteľskom úvere v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/76 dňa 28. októbra 2014 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k osobitným daňovým zvýhodneniam poskytnutým finančným inštitúciám v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/77 dňa 30. októbra 2014 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre družstevné banky v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/78 dňa 31. októbra 2014 na žiadosť poľského ministra financií.

Stanovisko ECB k regulácii bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/79 dňa 11. novembra 2014 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/80 dňa 11. novembra 2014 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k zaknihovaným cenným papierom v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/81 dňa 13. novembra 2014 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k výrobe eurobankoviek účelovo vytvorenou inštitúciou v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/82 dňa 17. novembra 2014 na žiadosť Banco de España.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/83 dňa 19. novembra 2014 na žiadosť Európskeho parlamentu.

Štatistika

Zmena usmernenia ECB o menovej a finančnej štatistike

Dňa 6. novembra 2014 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2014/43, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike. Zmeny sa týkajú zostavovania štatistík o vydávaní cenných papierov a požiadaviek na vykazovanie v prípade platobných transakcií s účasťou nepeňažných finančných inštitúcií. Usmernenie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Stanovy auditu Eurosystému/ESCB

Rada guvernérov dňa 17. októbra 2014 schválila upravené stanovy auditu Eurosystému/ESCB, ktoré boli doplnené o aspekty týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu. Upravené stanovy definujú účel, právomoci a zodpovednosť Výboru interných audítorov (Internal Auditors Committee – IAC) a jeho účasť na správe a riadení Eurosystému, Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Emisia bankoviek a mincí/bankovky

Usmernenie o zriadení systému výroby a verejného obstarávania Eurosystému

Dňa 13. novembra 2014 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2014/44 o zriadení systému výroby a verejného obstarávania Eurosystému (Eurosystem Production and Procurement System – EPPS). Týmto usmernením sa stanovuje nový model, ktorý rieši problémy spojené so súčasným prístupom k výrobe a verejnému obstarávaniu eurových bankoviek. EPPS budú tvoriť dva piliere: skupina národných centrálnych bánk, ktoré na výrobu svojich eurových bankoviek využívajú internú tlačiareň, a skupina národných centrálnych bánk, ktoré výrobu svojich eurových bankoviek obstarávajú prostredníctvom výberových konaní. Usmernením ECB/2014/44 sa ruší usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek. Usmernenie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Nové sídlo ECB

Najnovšie informácie o nákladoch na nové sídlo ECB

Rada guvernérov vzala 19. novembra 2014 s potešením na vedomie, že stavebné práce na novom sídle ECB sa dokončili načas, aby sa mohlo začať sťahovanie. Presun zamestnancov prebieha podľa plánu, blíži sa ku koncu: obsadených je už takmer 90 % pracovísk. Po zohľadnení najnovších prognóz celkových investičných nákladov, ktoré dosahujú približne 1,3 mld. €, sa okrem toho Rada guvernérov rozhodla zvýšiť celkový rozpočet určený na nové sídlo ECB. V porovnaní s odhadom celkových nákladov oznámeným pri príležitosti oslavy dokončenia hrubej stavby 20. septembra 2012 je to približne o 10 % vyššia suma. K dnešnému dňu ECB na tento projekt vynaložila približne 1,1 mld. €. Slávnostné otvorenie nového sídla ECB sa uskutoční 18. marca 2015.

Bankový dohľad

Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu nariadenia ECB o vykazovaní finančných informácií v oblasti dohľadu

Rada guvernérov 17. októbra 2014 rozhodla o otvorení verejnej konzultácie k návrhu nariadenia o vykazovaní finančných informácií v oblasti dohľadu. V návrhu nariadenia sú stanovené požiadavky týkajúce sa vykazovania finančných informácií v oblasti dohľadu, ktoré majú príslušným vnútroštátnym orgánom a ECB poskytovať dohliadané banky. Dokumenty verejnej konzultácie boli spolu s tlačovou správou zverejnené 23. októbra 2014 na internetovej stránke ECB.

Výsledky komplexného hodnotenia

Rada guvernérov 26. októbra 2014 nevzniesla žiadne námietky voči prijatiu návrhov rozhodnutí Rady pre dohľad, ktoré sa týkajú súhrnu výsledkov jednotlivých bánk podliehajúcich komplexnému hodnoteniu, zverejnenia jednotlivých výsledkov s prihliadnutím na súhlas bánk a zverejnenia súhrnnej správy. Súhrnná správa bola spolu s výsledkami jednotlivých bánk podliehajúcich komplexnému hodnoteniu zverejnená v ten istý deň na internetovej stránke ECB.

Štvrtá štvrťročná správa o stave implementácie nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu (SSM)

Rada guvernérov 31. októbra 2014 schválila štvrtú štvrťročnú správu adresovanú Európskemu parlamentu, Rade EÚ a Európskej komisii o stave implementácie nariadenia o SSM, ktorá sa vzťahuje na obdobie od 4. augusta do 3. novembra 2014. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá