Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2014

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 21. novembra 2014 do 15.00 po srednjeevropskem času

Obveščanje javnosti

Razkritje korespondence z irskimi oblastmi

Svet ECB je 6. novembra 2014 sklenil, da bo objavil pismo, ki ga je nekdanji predsednik ECB Jean-Claude Trichet v imenu Sveta ECB novembra 2010 poslal takratnemu irskemu ministru za finance Brianu Lenihanu. S to odločitvijo je ECB ugodila pozivu evropskega varuha človekovih pravic Svetu ECB, da ponovno razmisli o objavi pisma. Svet ECB je nadalje sklenil, da bo objavil tudi tri pisma, ki so bila del korespondence med ECB in irskimi oblastmi v pripravah na uradno prošnjo Irske za pomoč iz programa EU/MDS. Pisma so skupaj s pripadajočim sporočilom za javnost objavljena na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Začasna prekinitev odplačevanja 3-letnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja ob koncu leta

Svet ECB je 3. novembra 2014 skleni, da se začasno prekine izvajanje operacij za odplačilo sredstev iz 3-letnega dolgoročnejšega refinanciranja, ki bi morale biti izvedene ob koncu leta. Podrobnejše informacije so v sporočilu za javnost, ki je bilo 7. novembra 2014 objavljeno na spletni strani ECB.

Sklep ECB o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

Svet ECB je 19. novembra 2014 sprejel Sklep ECB/2014/45 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev. V sklepu so določena merila primernosti in postopki za nakupe, ki se bodo v okviru tega programa izvajali od novembra 2014 dalje. Sklep je objavljen na spletni strani ECB.

Sprememba odbitkov pri vrednotenju tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika

Svet ECB je 19. novembra 2014 sprejel Smernico ECB/2014/46 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. Z novim pravnim aktom se izvaja sklep Sveta ECB, da zaradi splošnega izboljšanja tržnih pogojev za grške tržne instrumente od začetka leta 2013 dalje ponovno pregleda sistem odbitkov pri vrednotenju tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika. Pravni akt bo objavljen v  Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Ocenjevalna priročnika za pregled nad delovanjem shem kreditnih plačil in direktnih obremenitev

Svet ECB je 13. novembra 2014 odobril objavo dveh priročnikov za ocenjevanje shem kreditnih plačil in direktnih obremenitev, ki jih izvaja Evropski svet za plačila (EPC), po veljavnih pregledniških standardih. Ocenjevanje bo usklajevala ECB kot glavna preglednica. Priročnika bosta kmalu objavljena na spletni strani ECB.

Priložnostna ocena sistema poravnave vrednostnih papirjev v skladu z »Okvirom za ocenjevanje sistemov poravnave vrednostnih papirjev in povezav med sistemi, da se ugotovi njihova primernost za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema«.

Svet ECB je 30. oktobra 2014 odobril sistem Euroclear Finland Infinity System kot primernega za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Celoten seznam primernih sistemov, ki je objavljen na spletni strani ECB, bo posodobljen 2. februarja 2015, ko bo novi sistem začel delovati.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti, november 2014

Svet ECB je 19. novembra 2014 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti ( Financial Stability Review – November 2014). Publikacija ocenjuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira šoke. Pregled bo predvidoma 27. novembra 2014 objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o določanju tehtanega povprečja donosov zveznih posojil in imenovanju zunanjega revizorja v Avstriji

Svet ECB je 23. oktobra 2014 mnenje CON/2014/75 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o posebnih pravilih za poravnavo potrošniških posojilnih pogodb na Madžarskem

Svet ECB je 28. oktobra 2014 mnenje CON/2014/76 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o posebni davčni ugodnosti za finančne institucije na Madžarskem

Svet ECB je 30. oktobra 2014 mnenje CON/2014/77 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Mnenje ECB o pravnem okviru za zadružne banke na Poljskem

Svet ECB je 31. oktobra 2014 mnenje CON/2014/78 sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance.

Mnenje ECB o bančni zakonodaji v Sloveniji

Svet ECB je 11. novembra 2014 mnenje CON/2014/79 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij na Madžarskem

Svet ECB je 11. novembra 2014 mnenje CON/2014/80 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje o nematerializiranih vrednostnih papirjih v Sloveniji

Svet ECB je 13. novembra 2014 mnenje CON/2014/81 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o proizvodnji eurobankovcev s strani subjekta s posebnim namenom v Španiji

Svet ECB je 17. novembra 2014 mnenje CON/2014/82 sprejel na zahtevo španske centralne banke Banco de España.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturnih ukrepih za povečanje odpornosti kreditnih institucij v EU

Svet ECB je 19. novembra 2014 mnenje CON/2014/83 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta.

Statistika

Sprememba Smernice ECB o denarni in finančni statistiki

Svet ECB je 6. novembra 2014 sprejel Smernico ECB/2014/43 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki. Spremembe so bile narejene na področju zbiranja statističnih podatkov o izdajanju vrednostnih papirjev in na področju obveznosti poročanja plačilnih transakcij, v katerih so udeležene nedenarne finančne institucije. Smernica bo objavljena v   Uradnem listu Evropske unije  in na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Pravilnik Eurosistema/ESCB o revidiranju

Svet ECB je 17. oktobra 2014 odobril prenovljeni Pravilnik Eurosistema/ESCB o revidiranju, ki je bil posodobljen tako, da vključuje vidike v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora. Posodobljeni pravilnik določa namen, pooblastila in pristojnosti Odbora notranjih revizorjev (Internal Auditors Committee, IAC) ter njegov prispevek k upravljanju Eurosistema, Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in enotnega mehanizma nadzora (EMN).

Izdajanje bankovcev in kovancev / bankovci

Smernica o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročila eurobankovcev

Svet ECB je 13. novembra 2014 sprejel Smernico ECB/2014/44 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročila eurobankovcev. Smernica uvaja nov model za reševanje težav, ki so bila odkrite v sedanjem pristopu k proizvodnji in naročanju eurobankovcev. Sistem bosta sestavljala dva stebra: skupina nacionalnih centralnih bank, ki svoje eurobankovce proizvajajo v lastni tiskarni, ter skupina nacionalnih centralnih bank, ki svoje eurobankovce naročajo z razpisnim postopkom. Smernica ECB/2014/44 razveljavlja Smernico ECB/2004/18 o naročilih eurobankovcev. Objavljena bo v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletni strani ECB.

Novi prostori ECB

Revizija stroškov za nove prostore ECB

Svet ECB je 19. novembra 2014 z zadovoljstvom ugotovil, da so bila gradbena dela za nove prostore ECB pravočasno končana do roka za selitev. Selitev zaposlenih poteka po načrtih in se približuje zaključku, saj je zasedenih že 90% delovnih mest. Svet je poleg tega sklenil povečati skupni proračun za nove prostore ECB, pri čemer je upošteval najnovejše napovedi skupnih stroškov naložbe, ki znašajo približno 1,3 milijarde EUR. To je približno 10% več od ocenjenega skupnega obsega stroškov, ki je bil objavljen na slovesnosti ob zaključku glavnih gradbenih del 20. septembra 2012. Doslej je ECB za projekt porabila okrog 1,1 milijarde EUR. Uradna otvoritev novih prostorov ECB bo 18. marca 2015.

Bančni nadzor

Začetek javnega posvetovanja o osnutku uredbe ECB o poročanju nadzorniških finančnih informacij

Svet ECB je 17. oktobra 2014 sklenil odpreti javno posvetovanje o osnutku uredbe ECB o poročanju nadzorniških finančnih informacij. Osnutek uredbe določa zahteve za poročanje nadzorniških finančnih informacij, ki jih morajo nadzirane banke posredovati pristojnim nacionalnim organom in ECB. Osnutek uredbe je bil skupaj s sporočilom za javnost 23. oktobra 2014 objavljen na spletni strani ECB.

Rezultati celovite ocene

Svet ECB 26. oktobra 2014 ni ugovarjal sprejetju osnutkov odločitev Nadzornega odbora v zvezi z izidom vseh posamičnih rezultatov bank, za katere je bila opravljena celovita ocena. Prav tako ni ugovarjal objavi posamičnih rezultatov, pri čemer je upošteval soglasje, ki so ga izrazile banke, ter objavi skupnega poročila. Skupno poročilo je bilo skupaj s posamičnimi rezultati za banke, zajete v celoviti oceni, istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Četrto četrtletno poročilo o napredku pri operativnem izvajanju uredbe o enotnem mehanizmu nadzora (EMN)

Svet ECB je 31. oktobra 2014 odobril četrto četrtletno poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu EU in Evropski komisiji o napredku pri operativnem izvajanju uredbe o EMN, ki zajema obdobje od 4. avgusta do 3. novembra 2014. Poročilo je objavljeno na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije