Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2014

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 21. listopadu 2014

Externí komunikace

Zveřejnění korespondence s irskými orgány

Rada guvernérů rozhodla 6. listopadu 2014 zveřejnit dopis, který napsal v listopadu 2010 irskému ministrovi financí Brianu Lenihanovi prezident ECB Jean-Claude Trichet jménem Rady guvernérů. Tímto rozhodnutím ECB vyslyšela výzvu Evropského veřejného ochránce práv, aby znovu zvážila rozhodnutí o zveřejnění tohoto dopisu. Rada guvernérů také rozhodla zveřejnit další tři dopisy, které byly součástí korespondence mezi ECB a irskými orgány z období před oficiální žádostí Irska o podporu v rámci ozdravného programu EU/MMF. Dopisy jsou společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Pozastavení splátek tříletých dlouhodobějších refinančních operací koncem roku

Rada guvernérů rozhodla 3. listopadu 2014 odložit splátkové operace tříletých dlouhodobějších refinančních operací, které se měly uskutečnit koncem roku. Podrobnější informace jsou uvedeny v související tiskové zprávě ze 7. listopadu 2014, která byla zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Rozhodnutí o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy

Rada guvernérů přijala 19. listopadu 2014 rozhodnutí ECB/2014/45 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy. Rozhodnutí stanovuje kritéria způsobilosti a postupy při nákupech prováděných podle tohoto programu od listopadu 2014. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Revize harmonogramu srážek obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou

Rada guvernérů přijala 19. listopadu 2014 obecné zásady ECB/2014/46, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Tento nový právní akt provádí rozhodnutí Rady guvernérů revidovat harmonogram srážek obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou vzhledem k celkově zlepšeným tržním podmínkám řeckých obchodovatelných aktiv od počátku roku 2013. Tento právní akt bude zveřejněn  v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Příručky pro hodnocení v oblasti dozoru nad systémy bezhotovostních převodů a přímého inkasa

Rada guvernérů schválila 13. listopadu 2014 zveřejnění dvou příruček pro hodnocení na základě příslušných standardů dozoru nad nástroji SEPA pro bezhotovostní úhrady a přímé inkaso, spravovanými Evropskou platební radou (EPC). Hodnocení budou koordinována ze strany ECB jakožto hlavního orgánu dozoru. Příručky budou v brzké době zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Ad hoc hodnocení systému vypořádání obchodů s cennými papíry na základě „rámce pro hodnocení systémů a spojení pro vypořádání obchodů s cennými papíry pro účely stanovení jejich způsobilosti pro použití v úvěrových operacích Eurosystému“

Rada guvernérů schválila 30. října 2014 Euroclear Finland Infinity System jako způsobilý k použití pro úvěrové operace Eurosystému. Úplné seznamy způsobilých systémů vypořádání obchodů s cennými papíry uvedené na internetových stránkách ECB budou aktualizovány 2. února 2015, až bude nový systém spuštěn.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review, listopad 2014

Rada guvernérů schválila 19. listopadu 2014 vydání publikace „Financial Stability Review - November 2014“, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro stabilitu finančního systému eurozóny a jeho zranitelností a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat šoky. Na internetových stránkách ECB bude zveřejněna 27. listopadu 2014.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k určení vážených průměrných výnosů spolkových úvěrů a jmenování externích auditorů v Rakousku

Rada guvernérů přijala 23. října 2014 stanovisko CON/2014/75 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke specifickým pravidlům vypořádání spotřebitelských úvěrových smluv v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 28. října 2014 stanovisko CON/2014/76 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB ke zvláštnímu daňovému zvýhodnění finančních institucí v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 30. října 2014 stanovisko CON/2014/77 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství.

Stanovisko ECB k právnímu rámci pro družstevní záložny v Polsku

Rada guvernérů přijala 31. října 2014 stanovisko CON/2014/78 na žádost polského ministra financí.

Stanovisko ECB k bankovní regulaci ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 11. listopadu 2014 stanovisko CON/2014/79 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 11. listopadu 2014 stanovisko CON/2014/80 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k zaknihovaným cenným papírům ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 13. listopadu 2014 stanovisko CON/2014/81 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k výrobě eurobankovek účelově zřízeným subjektem ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 17. listopadu 2014 stanovisko CON/2014/82 na žádost Banco de España.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU

Rada guvernérů přijala 19. listopadu 2014 stanovisko CON/2014/83 na žádost Evropského parlamentu.

Statistika

Změna obecných zásad ECB o měnové a finanční statistice

Rada guvernérů přijala 6. listopadu 2014 obecné zásady ECB/2014/43, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice. Změny souvisejí se sestavováním statistik o vydávání cenných papírů a se zpravodajskými povinnostmi o platebních transakcích se zapojením neměnových finančních institucí. Obecné zásady budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Charta auditu Eurosystému/ESCB

Rada guvernérů schválila 17. října 2014 revidovanou chartu auditu Eurosystému/ESCB, jejíž znění bylo aktualizováno o aspekty související s jednotným mechanismem dohledu. Revidovaná charta vymezuje účel, působnost a odpovědnost Výboru interních auditorů (IAC) a jeho příspěvek k řízení Eurosystému, Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jednotného mechanismu dohledu (SSM).

Vydávání bankovek a mincí / bankovky

Obecné zásady o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému

Rada guvernérů přijala 13. listopadu 2014 obecné zásady ECB/2014/44 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému. Obecné zásady stanoví nový model, který řeší záležitosti identifikované v rámci stávajícího přístupu k výrobě eurobankovek a zadávání zakázek. Systém bude zahrnovat dva pilíře: skupinu národních centrálních bank, které k výrobě svých eurobankovek využívají interní tiskárnu, a skupinu národních centrálních bank, které výrobu svých eurobankovek zadávají externě pomocí výběrových řízení. Obecnými zásadami ECB/2014/44 se ruší obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky. Zveřejněny budou v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Nové sídlo ECB

Aktualizované informace o nákladech na nové sídlo ECB

Rada guvernérů vzala 19. listopadu 2014 s potěšením na vědomí, že stavební práce na novém sídle ECB byly včas dokončeny, aby mohlo být zahájeno stěhování. To probíhá podle plánu a blíží se ke konci, neboť 90 % pracovišť je již obsazeno. Dále rozhodla Rada guvernérů zvýšit celkový rozpočet určený na nové sídlo ECB po zohlednění nejnovějších prognóz celkových investičních nákladů, které činí přibližně 1,3 mld. EUR. Jedná se tak o přibližně 10 % vyšší částku, než kolik činil odhad celkových nákladů zveřejněný při příležitosti oslavy dokončení základní stavby 20. září 2012. Ke dnešnímu dni vydala ECB na tento projekt zhruba 1,1 mld. EUR. Oficiální inaugurace nového sídla ECB se bude konat 18. března 2015.

Bankovní dohled

Zahájení veřejné konzultace k návrhu nařízení ECB o vykazování finančních informací v oblasti dohledu

Rada guvernérů rozhodla 17. října 2014 zahájit veřejnou konzultaci k návrhu nařízení o vykazování finančních informací v oblasti dohledu. Návrh nařízení stanoví požadavky na vykazování finančních informací v oblasti dohledu vnitrostátním příslušným orgánům a ECB ze strany dohlížených bank. Dokumenty k veřejné konzultaci společně s tiskovou zprávou byly na internetových stránkách ECB zveřejněny 23. října 2014.

Výsledky komplexního hodnocení

Rada guvernérů nevznesla 26. října 2014 žádné námitky k přijetí návrhů rozhodnutí Rady dohledu, pokud jde o výsledné závěry všech jednotlivých výsledků bank podléhajících komplexnímu hodnocení, zveřejnění jednotlivých výsledků při zohlednění souhlasu vyjádřeného bankami a zveřejnění souhrnné zprávy. Souhrnná zpráva společně s jednotlivými výsledky bank podléhajících komplexnímu hodnocení byly zveřejněny tentýž den na internetových stránkách ECB.

Čtvrtá čtvrtletní zpráva o pokroku při operačním provádění nařízení o jednotném mechanismu dohledu (SSM)

Rada guvernérů schválila 31. října 2014 čtvrtou čtvrtletní zprávu Evropskému parlamentu, Radě EU a Evropské komisi o pokroku při operačním provádění nařízení o SSM za období od 4. srpna do 3. listopadu 2014. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média