Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2014. gada novembris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2014. gada 21. novembrim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Ārējā komunikācija

Sarakstes ar Īrijas valsts iestādēm publiskošana

Padome 2014. gada 6. novembrī nolēma publiskot ECB bijušā prezidenta Žana Kloda Trišē (Jean-Claude Trichet) 2010. gada novembrī Padomes vārdā rakstīto vēstuli toreizējam Īrijas finanšu ministram Braienam Lenihanam (Brian Lenihan). Ar šo lēmumu ECB izpildīja Eiropas Ombuda aicinājumu Padomei apsvērt vēstules publiskošanu. Padome nolēma publiskot vēl trīs vēstules, kas ir daļa no ECB un Īrijas valsts iestāžu savstarpējās sarakstes, Īrijai gatavojoties oficiāli lūgt atbalstu ES/SVF korekciju programmas ietvaros. Vēstules kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejamas ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

ITRO ar termiņu 3 gadi atmaksu apturēšana gada nogales periodā

Padome 2014. gada 3. novembrī nolēma apturēt gada nogales periodā plānotās ITRO ar termiņu 3 gadi atmaksas operācijas. Sīkāka informācija sniegta attiecīgajā paziņojumā presei, kas 2014. gada 7. novembrī publicēts ECB interneta vietnē.

ECB lēmums par "Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas" īstenošanu

Padome 2014. gada 19. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2014/45 par "Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas" īstenošanu. Lēmums nosaka atbilstības kritērijus un procedūras iegādēm, kas šās programmas ietvaros veicamas ar 2014. gada novembri. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem piemērojamā diskotu saraksta pārskatīšana

Padome 2014. gada 19. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2014/46, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Šis jaunais tiesību akts īsteno Padomes lēmumu pārskatīt Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem piemērojamo diskotu sarakstu, ņemot vērā kopumā uzlabojušos tirgus apstākļus attiecībā uz Grieķijas tirgojamiem aktīviem kopš 2013. gada sākuma. Šis tiesību akts tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Kredīta pārvedumu un tiešā debeta maksājumu shēmu pārraudzības novērtējuma rokasgrāmatas

Padome 2014. gada 13. novembrī apstiprināja divu rokasgrāmatu publicēšanu novērtējuma veikšanai salīdzinājumā ar Eiropas Maksājumu padomes (EPC) pārziņā esošajiem attiecīgajiem SEPA kredīta pārvedumu un tiešā debeta maksājumu shēmu pārraudzības standartiem. Novērtējumus kā galvenais pārraugs koordinēs ECB. Šīs rokasgrāmatas tiks drīzumā publicētas ECB interneta vietnē.

Vērtspapīru norēķinu sistēmas (VNS) ad hoc novērtējums atbilstoši "Kārtībai, kādā novērtē VNS un saiknes, lai noteiktu to atbilstību izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās"

Padome 2014. gada 30. oktobrī apstiprināja Euroclear Finland Infinity System par atbilstošu izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Atbilstošo VNS pilnie saraksti, kas pieejami ECB interneta vietnē, tiks atjaunināti 2015. gada 2. februārī, kad jaunā sistēma tiks nodota ekspluatācijā.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2014. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2014. gada 19. novembrī atļāva publicēt 2014. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas šoku absorbēšanas spēju. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2014. gada 27. novembrī.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par federālo kredītu vidējās svērtās peļņas likmes noteikšanu un neatkarīgu ārējo revidentu iecelšanu Austrijā

Padome 2014. gada 23. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2014/75 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par patēriņa kredīta līgumiem piemērojamiem īpašiem norēķina noteikumiem Ungārijā

Padome 2014. gada 28. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2014/76 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par noteiktu nodokļu atvieglojumu, kas piešķirts finanšu iestādēm Ungārijā

Padome 2014. gada 30. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2014/77 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par kooperatīvo banku tiesisko regulējumu Polijā

Padome 2014. gada 31. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2014/78 pēc Polijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par banku regulējumu Slovēnijā

Padome 2014. gada 11. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/79 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējumu Ungārijā

Padome 2014. gada 11. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/80 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par dematerializētiem vērtspapīriem Slovēnijā

Padome 2014. gada 13. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/81 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par euro banknošu izgatavošanu, ko veic īpaša mērķa uzņēmums Spānijā

Padome 2014. gada 17. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/82 pēc Banco de España lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu noturību

Padome 2014. gada 19. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/83 pēc Eiropas Parlamenta lūguma.

Statistika

ECB pamatnostādnes par monetāro un finanšu statistiku grozījumi

Padome 2014. gada 6. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2014/43, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku. Grozījumi saistīti ar statistikas sagatavošanu par vērtspapīru emisijām un datu sniegšanas prasībām attiecībā uz maksājumu darījumiem, kuros iesaistītas nemonetārās finanšu iestādes. Pamatnostādne tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Eurosistēmas/ECBS Revīzijas harta

Padome 2014. gada 17. oktobrī apstiprināja pārstrādātu Eurosistēmas/ECBS Revīzijas hartu, kas atjaunināta, lai ietvertu ar VUM saistītos aspektus. Pārstrādātā harta nosaka Iekšējo auditoru komitejas mērķi, pilnvaras un atbildību, kā arī tās ieguldījumu Eurosistēmas, Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) pārvaldībā.

Banknošu un monētu emisija/banknotes

Pamatnostādne par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu

Padome 2014. gada 13. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2011/44 par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu. Pamatnostādne nosaka jaunu modeli to jautājumu risināšanā, kas radušies saistībā ar pašreizējo pieeju euro banknošu izgatavošanā un iepirkumos. EPPS veidos divi pīlāri – to NCB grupa, kas izgatavo euro banknotes, izmantojot savā pārziņā esošas tipogrāfijas, un to NCB grupa, kas veic euro banknošu iepirkumu konkursa kārtībā. Pamatnostādne ECB/2014/44 atceļ Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu. Tā tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejama ECB interneta vietnē.

ECB jaunās telpas

Atjaunota informācija par ECB jauno telpu izmaksām

Padome 2014. gada 19. novembrī ar gandarījumu atzīmēja, ka ECB jauno telpu būvdarbi pabeigti savlaicīgi, ļaujot veikt pārcelšanos. Personāla pārcelšanās notiek atbilstoši plānotajam un tuvojas noslēgumam – 90% darbvietu jau aizņemtas. Turklāt, ņemot vērā jaunākās prognozes par kopējām ieguldījumu izmaksām (kopsumma – aptuveni 1.3 mljrd. euro), Padome nolēma palielināt kopējo ECB jaunajām telpām piešķirto budžetu. Tas ir aptuveni par 10% lielāks nekā ēkas spāru svētkos 2012. gada 20. septembrī paziņotā kopējā izmaksu aplēse. Uz šo brīdi ECB projektam iztērējusi aptuveni 1.1 mljrd. euro. Jauno ECB telpu oficiālā inaugurācijas ceremonija notiks 2015. gada 18. martā.

Banku uzraudzība

ECB regulas par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšana

Padome 2014. gada 17. oktobrī nolēma uzsākt regulas par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu projekta sabiedrisko apspriešanu. Regulas projekts nosaka prasības uzraudzītajām bankām attiecībā uz nepieciešamās uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu valstu kompetentajām iestādēm un ECB. Sabiedriskās apspriešanas dokumenti kopā ar paziņojumu presei 2014. gada 23. oktobrī publicēti ECB interneta vietnē.

Visaptverošā novērtējuma rezultāti

Padome 2014. gada 26. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes lēmumu projekta pieņemšanu attiecībā uz visu visaptverošajam novērtējumam pakļauto banku atsevišķajiem rezultātiem, atsevišķo rezultātu publicēšanu, ņemot vērā banku izteikto piekrišanu, un apkopotā ziņojuma publicēšanu. Tajā pašā dienā apkopotais ziņojums kopā ar visaptverošajam novērtējumam pakļauto banku atsevišķajiem rezultātiem tika publicēts ECB interneta vietnē.

Ceturtais ceturkšņa pārskats par regulas par Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM) praktiskajā īstenošanā gūtajiem panākumiem

Padome 2014. gada 31. oktobrī apstiprināja ceturto ceturkšņa pārskatu Eiropas Parlamentam, ES Padomei un Eiropas Komisijai par VUM regulas praktiskajā īstenošanā gūtajiem panākumiem, kas aptver periodu no 2014. gada 4. augusta līdz 3. novembrim. Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem