Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2014

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 21. novembril 2014

Avalikud suhted

Iiri ametiasutustega peetud kirjavahetuse avalikustamine

6. novembril 2014 tegi EKP nõukogu otsuse avaldada EKP endise presidendi Jean-Claude Trichet’ kiri, mille ta saatis 2010. aasta novembris EKP nõukogu nimel tollasele Iiri rahandusministrile Brian Lenihanile. Otsusega austas EKP Euroopa ombudsmani poolt EKP nõukogule esitatud soovitust kaaluda uuesti kirja avaldamist. Lisaks otsustas EKP nõukogu avaldada veel kolm kirja EKP ja Iiri ametiasutuste kirjavahetusest, mis eelnes Iirimaa ametlikule taotlusele saada toetust ELi ja IMFi kohandamisprogrammi raames. Kirjad koos asjakohase pressiteatega on kättesaadavad EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Kolmeaastaste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tagasimaksete peatamine aastalõpu perioodil

3. novembril 2014 tegi EKP nõukogu otsuse peatada kolmeaastaste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tagasimaksed, mis olid planeeritud aastalõpu perioodiks. Üksikasjalikumat teavet saab 7. novembril 2014 EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

EKP otsus varaga tagatud väärtpaberite ostuprogrammi rakendamise kohta

19. novembril 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/45 varaga tagatud väärtpaberite ostuprogrammi rakendamise kohta. Otsuses sätestatakse kõlblikkuskriteeriumid ja menetlused, mis kehtivad kõnealuse ostuprogrammi raames alates 2014. aasta novembrist tehtavate varaostude puhul. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes kohaldatava allahindluskava muudatused

19. novembril 2014 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2014/46, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Uue õigusaktiga rakendatakse EKP nõukogu otsust teha muudatusi Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes kohaldatavas allahindluskavas, arvestades Kreeka turukõlblike varade üldiselt paranenud turutingimusi alates 2013. aasta algusest. Õigusakt avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Kreedit- ja otsekorraldusskeemide järelevaatamise hindamisjuhised

13. novembril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada kaks juhist, mille järgi hinnatakse järelevaatamisstandardite alusel Euroopa Maksenõukogu SEPA kreedit- ja otsekorraldusskeeme. Hindamist koordineerib EKP, kellel lasub järelevaatamise põhivastutus. Juhised avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Väärtpaberiarveldussüsteemi erakorraline hindamine vastavalt dokumendile „Hindamisraamistik väärtpaberiarveldussüsteemide ja ühenduste kõlblikkuse kindlaksmääramiseks nende kasutamisel eurosüsteemi laenuoperatsioonides”

30. oktoobril 2014 andis EKP nõukogu heakskiidu väärtpaberiarveldussüsteemi Euroclear Finland Infinity System kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonides. EKP veebilehel kättesaadavaid kõlblike väärtpaberiarveldussüsteemide loetelusid ajakohastatakse 2. veebruaril 2015, mil uus süsteem hakkab toimima.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – november 2014

19. novembril 2014 andis EKP nõukogu loa avaldada 2014. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaade, milles vaadeldakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid peamisi tegureid ja süsteemi nõrku külgi ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust pidada vastu majandusšokkidele. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 27. novembril 2014.

Õigusaktid

EKP arvamus föderaallaenude kaalutud keskmise tootluse kindlaksmääramise ja välisaudiitorite ametisse nimetamise kohta Austrias

23. oktoobril 2014 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/75.

EKP arvamus tarbijakrediidilepingute arvelduste erireeglite kohta Ungaris

28. oktoobril 2014 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/76.

EKP arvamus finantseerimisasutustele antava maksu erisoodustuse kohta Ungaris

30. oktoobril 2014 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/77.

EKP arvamus kooperatiivpankade õigusraamistiku kohta Poolas

31. oktoobril 2014 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/78.

EKP arvamus panganduse reguleerimise kohta Sloveenias

11. novembril 2014 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/79.

EKP arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduse kohta Ungaris

11. novembril 2014 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/80.

EKP arvamus elektrooniliste väärtpaberite kohta Sloveenias

13. novembril 2014 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/81.

EKP arvamus euro pangatähtede tootmise kohta eriotstarbelises üksuses Hispaanias

17. novembril 2014 võttis EKP nõukogu Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/82.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust ELi krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete kohta

19. novembril 2014 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/83.

Statistika

Muudatused EKP suunises rahandus- ja finantsstatistika kohta

6. novembril 2014 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2014/43, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta. Muudatused on seotud väärtpaberite emiteerimise statistika koostamisega ning aruandlusnõuetega maksetehingute puhul, milles osalevad mitterahaloomeasutused. Suunis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi/EKPSi auditieeskiri

17. oktoobril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks muudatused eurosüsteemi/EKPSi auditieeskirjas, mida ajakohastati, et võtta arvesse ühtse järelevalvemehhanismiga seotud aspekte. Muudetud eeskirjades määratletakse siseaudiitorite komitee eesmärk, pädevus ja ülesanded ning selle osalus eurosüsteemi, Euroopa Keskpankade Süsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi juhtimises.

Pangatähtede ja müntide emiteerimine / Pangatähed

Suunis eurosüsteemi tootmise ja hangete korraldamise süsteemi loomise kohta

13. novembril 2014 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2014/44 eurosüsteemi tootmise ja hangete korraldamise süsteemi loomise kohta. Suunisega luuakse uus mudel, mis aitab lahendada europangatähtede tootmise ja hangetega seoses tekkinud probleeme. Süsteem jaguneb kaheks: keskpangad, kes toodavad europangatähti enda trükikojas, ning keskpangad, kes kasutavad pangatähtede hangeteks pakkumismenetlusi. Suunisega EKP/2014/44 tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2004/18 euro pangatähtede hanke kohta. Suunis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP uus hoonekompleks

Kuluülevaate ajakohastamine

19. novembril 2014 märkis EKP nõukogu rahuloluga, et EKP uute hoonete ehitustööd lõppesid õigel ajal, et alustada kolimisega. Töötajate kolimine kulgeb samuti kavakohaselt ja 90% neist on juba oma uuel töökohal. Lisaks otsustas EKP nõukogu suurendada EKP uue hoonekompleksiga seotud üldeelarvet, võttes arvesse investeerimiskulude värskeimaid prognoose, mis ulatuvad ligikaudu 1,3 miljardi euroni. Eelarvet suurendati umbes 10% võrreldes kulude prognoosiga, mis avalikustati 20. septembril 2012 toimunud sarikapeol. Seni on EKP kulutanud uute hoonete projektile ligikaudu 1,1 miljardit eurot. EKP uue hoonekompleksi ametlik avamine toimub 18. märtsil 2015.

Pangandusjärelevalve

Avaliku konsultatsiooni algatamine järelevalvealase finantsteabe aruandlust reguleeriva EKP määruse eelnõu kohta

17. oktoobril 2014 otsustas EKP nõukogu algatada avaliku konsultatsiooni järelevalvealase finantsteabe aruandlust reguleeriva EKP määruse eelnõu kohta. Määruse eelnõus sätestatakse järelevalve alla kuuluvatele pankadele nõuded järelevalvealase finantsteabe esitamiseks EKP-le ja riiklikele pädevatele asutustele. Avaliku konsultatsiooni dokumendid koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 23. oktoobril 2014.

Põhjaliku hindamise tulemused

26. oktoobril 2014 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu otsuste eelnõude vastuvõtmisega põhjaliku hindamise alla kuulunud pankade hindamistulemuste kohta, üksikute pankade tulemuste avaldamise kohta, võttes arvesse pankade nõusolekut, ning koondaruande avaldamise kohta. Koondaruanne koos põhjaliku hindamise alla kuulunud pankade hindamistulemustega avaldati samal päeval EKP veebilehel.

Neljas kvartaliaruanne edusammude kohta ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel

31. oktoobril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks Euroopa Parlamendile, ELi Nõukogule ja Euroopa Komisjonile esitatava neljanda kvartaliaruande edusammude kohta ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel. Aruanne hõlmab ajavahemikku 4. augustist kuni 3. novembrini 2014 ja on avaldatud EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid