Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 21 november 2014

Externe communicatie

Openbaarmaking van correspondentie met Ierse autoriteiten

Op 6 november 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten een in november 2010 door de voormalige President van de ECB Jean-Claude Trichet namens de Raad van Bestuur geschreven brief te publiceren, gericht aan de toenmalige Ierse minister van Financiën. Hiermee kwam de ECB tegemoet aan de oproep van de Europese Ombudsman aan de Raad van Bestuur om publicatie van de brief te heroverwegen. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten nog drie brieven te publiceren die onderdeel waren van de correspondentie tussen de ECB en de Ierse autoriteiten in de aanloop naar het officiële verzoek van Ierland om ondersteuning in het kader van het EU/IMF-aanpassingsprogramma. De brieven zijn, samen met een persbericht hierover, beschikbaar op de website van de ECB.

Openmarkttransacties

Opschorting van de terugbetalingstransacties van de driejaars langerlopende herfinancieringstransacties gedurende de eindejaarsperiode

Op 3 november 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten tot opschorting van de terugbetalingstransacties van de driejaars langerlopende herfinancieringstransacties, die gepland stonden tijdens de eindejaarsperiode. Nadere gegevens zijn te vinden in het bijbehorende persbericht van 7 november 2014 dat is gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Besluit betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma voor effecten op onderpand van activa

Op 19 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/45 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma voor effecten op onderpand van activa. In het Besluit worden de criteria en procedures uiteengezet waaraan aankopen uitgevoerd in het kader van dit programma vanaf november 2014 moeten voldoen. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Herziening van het schema van gestaffelde surpluspercentages dat van toepassing is op verhandelbare schuldbewijzen uitgegeven of volledig gegarandeerd door de Helleense Republiek

Op 19 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2014/46 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand. Dit nieuwe rechtsinstrument legt het besluit van de Raad van Bestuur ten uitvoer voor herziening van het schema van gestaffelde surpluspercentages dat van toepassing is op verhandelbare schuldbewijzen uitgegeven of volledig gegarandeerd door de Helleense Republiek met het oog op de algehele verbetering van de marktomstandigheden voor Griekse verhandelbare activa sinds begin 2013. Dit rechtsinstrument wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Beoordelingshandleidingen voor het toezicht op systemen voor overboekingen en automatische incasso’s

Op 13 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van twee handleidingen voor het beoordelen van de door de Europese Betalingsraad beheerde SEPA-systemen voor overboekingen en automatische incasso’s op basis van de desbetreffende toezichtnormen. De beoordelingen zullen door de ECB als hoofdtoezichthouder worden gecoördineerd. De handleidingen wordt binnenkort op de website van de ECB gepubliceerd.

Ad-hocbeoordeling van een effectenafwikkelingssysteem binnen het “Kader voor de beoordeling van effectenafwikkelingssystemen en koppelingen ter bepaling van de geschiktheid ervan voor krediettransacties van het Eurosysteem”.

Op 30 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Euroclear Finland Infinity System dat gebruikt kan worden bij krediettransacties van het Eurosysteem. De uitgebreide lijst van in aanmerking komende effectenafwikkelingssystemen die beschikbaar is op de website van de ECB, zal op 2 februari 2015 worden geactualiseerd zodra het nieuwe systeem in werking treedt.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review van november 2014

Op woensdag 19 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de "Financial Stability Review - November 2014", die een beoordeling geeft van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied en geeft een uitgebreide analyse van het schokabsorptievermogen van het financiële stelsel van het eurogebied. De Review zal op 27 november 2014 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de bepaling van gewogen gemiddelde rendementen voor staatsleningen en de benoeming van een externe accountant in Oostenrijk

Op 23 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/75.

ECB-Advies inzake specifieke verrekeningsregels voor overeenkomsten voor consumptief krediet in Hongarije

Op 28 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/76.

ECB-Advies inzake een specifiek belastingvoordeel toegekend aan financiële instellingen in Hongarije

Op 30 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/77.

ECB-Advies aangaande het wettelijk kader voor spaarbanken in Polen

Op 31 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/78.

ECB-Advies inzake bankregelgeving in Slovenië

Op 11 november heeft de Raad van Bestuur op verzoek van het Sloveense Ministerie van Financiën zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/79.

ECB-Advies betreffende de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in Hongarije

Op 11 november 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/80.

ECB-Advies inzake giraal overdraagbare effecten in Slovenië

Op 13 november 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/81.

ECB-Advies inzake eurobankbiljettenproductie door een special purpose vehicle (SPV) in Spanje

Op 17 november 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banco de España, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/82.

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen

Op 19 november 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/83.

Statistieken

Wijziging van ECB-Richtsnoer inzake monetaire en financiële statistieken

Op 6 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2014/43 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken. De wijzigingen hebben betrekking op het verzamelen van statistieken over de uitgifte van effecten en de rapportage-eisen voor betalingstransacties waar niet-monetaire financiële instellingen bij betrokken zijn. Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Controlehandvest voor het Eurosysteem/ESCB

Op 17 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herzien Controlehandvest voor het Eurosysteem/ESCB, waarin nu ook aspecten zijn opgenomen die betrekking hebben op het SSM. Het herziene controlehandvest beschrijft de doelstelling, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van het Comité van Interne Auditors (IAC) en zijn bijdrage aan de governance van het Eurosysteem, het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM).

Uitgifte van bankbiljetten en munten / bankbiljetten

Richtsnoer betreffende de oprichting van het Eurosystem Production and Procurement System

Op 13 november 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2014/44 betreffende de oprichting van het Eurosystem Production and Procurement System (EPPS). In het Richtsnoer wordt een nieuw model uiteengezet voor het oplossen van problemen met de huidige aanpak voor het produceren en aanbesteden van eurobankbiljetten. Het EPPS bestaat uit twee pijlers: een groep van NCB’s die hun bankbiljetten produceren met behulp van een interne drukkerij, en een groep NCB’s die hun bankbiljetten aanschaffen via een aanbestedingsprocedure. Richtsnoer ECB/2014/44 trekt Richtsnoer ECB/2004/18 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten in. Het Besluit wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en is beschikbaar op de website van de ECB

Nieuwe kantoorgebouw van de ECB

Update betreffende de kosten van het nieuwe kantoorgebouw van de ECB

Op 19 november 2014 nam de Raad van Bestuur met genoegen kennis van het feit dat de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe hoofdkantoor van de ECB tijdig waren afgerond voor de verhuizing. De verhuizing van de medewerkers verloopt volgens plan en is bijna voltooid. 90% van de werkplekken is reeds bezet. Verder heeft de Raad van Bestuur besloten het totale budget voor het nieuwe kantoorgebouw van de ECB te verhogen. Daarbij zijn de meest recente prognoses voor de totale investeringskosten, die circa €1,3 miljard bedragen, in aanmerking genomen. Dit ligt circa 10% boven de kostenraming die bekend werd gemaakt ter gelegenheid van het feit dat op 20 september 2012 bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor het hoogste punt was bereikt. Tot dusver heeft de ECB ongeveer €1,1 miljard besteed aan het project. De officiële opening van het nieuwe kantoorgebouw vindt plaats op 18 maart 2015.

Bankentoezicht

Start openbare raadpleging over een ECB-ontwerpverordening betreffende de rapportage van financiële toezichtinformatie

Op 17 oktober 2014 besloot de Raad van Bestuur een openbare raadpleging te starten inzake een ontwerpverordening betreffende de rapportage van financiële toezichtinformatie. In de ontwerpverordening worden de vereisten uiteengezet voor de rapportage van financiële toezichtinformatie die door de onder toezicht staande banken moet worden ingediend bij de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB. De documenten van de openbare raadpleging werden, samen met een persbericht erover, op 23 oktober 2014 gepubliceerd op de website van de ECB.

Resultaten van de alomvattende beoordeling

Op 26 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de goedkeuring van de ontwerpbesluiten van de Raad van Toezicht betreffende de uitkomsten voor alle afzonderlijk banken die aan de alomvattende beoordeling waren onderworpen. Bij de publicatie van de afzonderlijke resultaten zijn de toestemming door de banken en de publicatie van het eindverslag in aanmerking genomen. Het eindverslag is samen met de afzonderlijke resultaten voor de banken die onderworpen waren aan de alomvattende beoordeling, op dezelfde dag op de website van de ECB gepubliceerd.

Vierde kwartaalverslag over de voortgang die is geboekt bij de operationele uitvoering van de GTM-Verordening

Op 31 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het vierde kwartaalverslag aan het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie over de voortgang die is geboekt bij de operationele uitvoering van de GTM-verordening. Het verslag heeft betrekking op de periode van 4 augustus tot 3 november 2014. Het rapport is beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media