Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

септември 2014 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 19 септември 2014 г.

Пазарни операции

Изменение на изискванията за отчетност на ниво кредит за някои обезпечени с активи ценни книжа

На 1 септември 2014 г. Управителният съвет взе решение да промени изискванията за отчетност на ниво кредит за обезпечени с активи ценни книжа, обезпечени със заеми за покупка на автомобил, вземания по лизинг, потребителски кредити и вземания по кредитни карти, които се използват като обезпечение в операции по паричната политика на Евросистемата. Подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ на 4 септември 2014 г., и на специализираните страници на уебсайта на ЕЦБ.

Промяна на правилото за последователност при рейтинга

На 1 септември 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/38 за изменение на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. За целите на избора на подходящ рейтинг, който да се прилага при определянето на допустимостта на търгуеми ценни книжа за кредитните операции на Евросистемата и на съответното им дисконтиране, съществува правило, определящо последователност при рейтинга. Решението коригира правилото по отношение на емитенти от публичния сектор. Решението, което влиза в сила от 15 декември 2014 г., е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Стартиране на програмата за закупуване на ОАЦК и на третата програма за закупуване на обезпечени облигации

На 4 септември 2014 г. Управителният съвет взе решение да закупи, по програма за закупуване на ОАЦК (ПЗОАЦК), широк портфейл от прости и прозрачни обезпечени с активи ценни книжа (ОАЦК), чиито базисни активи се състоят от вземания от нефинансовия частен сектор в еврозоната. Управителният съвет реши също Евросистемата да закупи широк портфейл от деноминирани в евро обезпечени облигации, емитирани от ПФИ – резиденти на еврозоната, в рамките на нова програма за закупуване на обезпечени облигации (ПЗОО3). Интервенциите по тези две програми ще започнат през октомври 2014 г. Подробностите по параметрите на програмите ще бъдат оповестени след заседанието на Управителния съвет на 2 октомври 2014 г.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Идентифициране на системно важните платежни системи

На 21 август 2014 г. ЕЦБ публикува списък на четири платежни системи (TARGET2, EURO1, STEP2-T и CORE(FR)), които е идентифицирала като системно важни в съответствие с Регламент ЕЦБ/2014/28 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи. Регламентът, приет от Управителния съвет на 3 юли 2014 г. и влязъл в сила на 12 август 2014 г., е публикуван на уебсайта на ЕЦБ заедно с подробна допълнителна информация.

Финансова стабилност и надзор

Доклад на ЕЦБ за банковите структури 2014

На 5 септември 2014 г. Управителният съвет одобри Доклад на ЕЦБ за банковите структури 2014, в който се прави преглед на основните структурни промени в банковия сектор на еврозоната през периода 2008–2013 г. въз основа на редица агрегирани показатели. Докладът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно спестовни банки, свързани с взаимоспомагателни асоциации, в Португалия

На 14 август 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/64 по искане на министъра на държавната администрация и финансите на Португалия.

Становище на ЕЦБ относно проверки за истинност и годност на евробанкноти и монети и тяхното връщане в обращeние в Литва

На 29 август 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/65 по искане на Lietuvos bankas.

Становище на ЕЦБ относно отсрочени данъчни активи в Португалия

На 3 септември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/66 по искане на министъра на държавната администрация и финансите на Португалия.

Становище на ЕЦБ относно прилагането на европейската Директива за възстановяване и преструктуриране на банки в Германия

На 12 септември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/67 по искане на Федералното министерство на финансите на Германия.

Становище на ЕЦБ относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото в Литва

На 12 септември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/68 по искане на Lietuvos bankas.

Становище на ЕЦБ относно регулирането на стопанската дейност, свързана с притежаването на кредити, в Ирландия

На 12 септември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/69 по искане на министерството на финансите на Ирландия.

Административно управление

Начална точка на ротацията на правата на глас в Управителния съвет

На 17 септември 2014 г. Управителният съвет взе под внимание окончателното подреждане на държавите от еврозоната и разпределението на управителите в първата и втората група за гласуване, както е предвидено в Устава. Управителният съвет също така взе решение чрез жребий за началната точка на реда на ротация във всяка група. По-подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Списък на значимите кредитни институции

На 28 август 2014 г. и 1 септември 2014 г. Управителният съвет одобри списъка на кредитните институции, които счита за значими и, следователно, ще бъдат под прекия надзор на ЕЦБ от 4 ноември 2014 г. След това, в съответствие с Регламент ЕЦБ/2014/17 (Рамков регламент за ЕНМ), на 4 септември 2014 г. ЕЦБ публикува списъка на поднадзорните лица и групи, които ще бъдат под прекия надзор на ЕЦБ, и списък на по-малко значимите институции.

Членове на Административния съвет за преглед

На 8 септември 2014 г. ЕЦБ публикува имената на петимата членове и двамата заместници в Административния съвет за преглед, назначени от Управителния съвет. Административният съвет за преглед, създаден като нов орган в институционалното изграждане на единния надзорен механизъм, ще отговаря за извършването на вътрешния административен преглед на надзорните решения. Списъкът на членовете и заместниците, както и по-подробна информация, са налични на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите