Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2014 m. rugsėjo mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2014 m. rugsėjo 19 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Paskolos lygio duomenų atskaitomybės reikalavimų, taikomų turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, pakeitimai

2014 m. rugsėjo 1 d. Valdančioji taryba nusprendė šiek tiek pakeisti paskolos lygio duomenų atskaitomybės reikalavimus turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams (TUVP), o konkrečiai, VP, užtikrintiems paskolomis automobiliams, už nuomą gautomis įmokomis, vartojimo paskolomis ir kredito kortelių gautinomis sumomis, kai šie naudojami kaip įkaitas vykdant Eurosistemos pinigų politikos operacijas. Daugiau informacijos pateikta 2014 m. rugsėjo 4 d. ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai ir atitinkamuose svetainės puslapiuose.

Reitingų prioritetų nustatymo taisyklės pakeitimas

2014 m. rugsėjo 1 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/38, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Parengta reitingų prioritetus nustatanti taisyklė, reikalinga renkantis tinkamą reitingą, kuris bus naudojamas įvertinant antrinę rinką turinčio turto tinkamumą naudoti įkaitu Eurosistemos kredito operacijoms. Sprendimas priimtas siekiant pritaikyti taisykles dėl viešųjų emitentų. Sprendimas, kuris bus pradėtas taikyti 2014 m. gruodžio 15 d., paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Pradedamos vykdyti TUVP pirkimo programa ir padengtų obligacijų pirkimo programa

2014 m. rugsėjo 4 d. Valdančioji taryba nusprendė pirkti pagal turtu užtikrintų vertybinių popierių (TUVP) pirkimo programą (TUVPPP) įvairius paprastus ir skaidrius TUVP, kuriems užtikrinti naudojamas turtas – tai reikalavimai euro zonos nefinansiniam privačiajam sektoriui. Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad pagal naują padengtų obligacijų pirkimo programą (POPP3) Eurosistema pirks įvairias euro zonoje įsisteigusių PFĮ išleistas eurais išreikštas padengtas obligacijas. Intervencijos pagal šias programas bus pradėtos vykdyti 2014 m. spalio mėn. Išsamesnė šių programų tvarka bus paskelbta po 2014 m. spalio 2 d. Valdančiosios tarybos posėdžio.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų nustatymas

2014 m. rugpjūčio 21 d. ECB paskelbė keturių mokėjimo sistemų (TARGET2, EURO1, STEP2–T ir CORE(FR)) sąrašą. Šias sistemas ECB, vadovaudamasis Reglamentu ECB/2014/28 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, įvardino kaip sistemiškai svarbias. Reglamentas, kurį Valdančioji taryba priėmė 2014 m. liepos 3 d. ir kuris įsigaliojo 2014 m. rugpjūčio 12 d., kartu su išsamesne informacija paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

2014 m. ECB ataskaita apie bankų sektoriaus struktūras

2014 m. rugsėjo 5 d. Valdančioji taryba patvirtino 2014 m. „ECB ataskaitą apie bankų sektoriaus struktūras“, kurioje pagal tam tikrus suvestinius rodiklius apžvelgiami pagrindiniai euro zonos bankų sektoriaus struktūriniai pokyčiai 2008–2013 m. Ataskaita bus netrukus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl su savitarpio asociacijomis susietų taupomųjų bankų Portugalijoje

2014 m. rugpjūčio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/64 Portugalijos valstybės ir finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą Lietuvoje

2014 m. rugpjūčio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/65 Lietuvos banko prašymu.

ECB nuomonė dėl atidėtųjų mokesčių turto

2014 m. rugsėjo 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/66 Portugalijos valstybės ir finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Europos bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos įgyvendinimo Vokietijoje

2014 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/67 Vokietijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą Lietuvoje

2014 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/68 Lietuvos banko prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito nuosavybės verslo reguliavimo Airijoje

2014 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/69 Airijos finansų departamento prašymu.

ECB valdymas

Valdančiosios tarybos narių balsavimo teisių rotacijos pradžia

2014 m. rugsėjo 17 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo galutinį euro zonos šalių suskirstymą ir valdytojų suskirstymą į dvi grupes (1 ir 2), numatytą Statute. Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kokia bus pradinės rotacijos seka kiekvienoje grupėje. Seka nustatyta atsitiktinės atrankos būdu. Daugiau informacijos pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame susijusiame pranešime spaudai.

Bankų priežiūra

Svarbių kredito įstaigų sąrašas

2014 m. rugpjūčio 28 d. ir rugsėjo 1 d. Valdančioji taryba patvirtino kredito įstaigų, kurias ji laiko svarbiomis ir kurias nuo 2014 m. lapkričio 4 d. tiesiogiai prižiūrės ECB, sąrašą. Vadovaudamasis Reglamentu ECB/2014/17 (BPM pagrindų reglamentu), 2014 m. rugsėjo 4 d. ECB taip pat paskelbė prižiūrimų įstaigų ir jų grupių, kurias jis tiesiogiai prižiūrės, sąrašą kartu su mažiau svarbių įstaigų sąrašu.

Administracinės peržiūros valdybos nariai

2014 m. rugsėjo 8 d. ECB paskelbė Valdančiosios tarybos paskirtų penkių Administracinės peržiūros valdybos narių ir dviejų pakaitinių narių pavardes. Administracinės peržiūros valdybai, vienai iš Bendro priežiūros mechanizmo institucinės struktūros dalių, bus pavesta vidine administravimo tvarka peržiūrėti priežiūros sprendimus. Narių ir pakaitinių narių sąrašas kartu su išsamesne informacija paskelbtas ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai