European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

September 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 19. septembra 2014

Operácie na trhu

Úprava požiadaviek na poskytovanie údajov na úrovni jednotlivých úverov v súvislosti s niektorými cennými papiermi krytými aktívami

Dňa 1. septembra 2014 Rada guvernérov rozhodla o úprave požiadaviek na poskytovanie údajov na úrovni jednotlivých úverov v prípade cenných papierov krytých úvermi na kúpu automobilov, leasingovými pohľadávkami, spotrebiteľskými úvermi a pohľadávkami z kreditných kariet, ktoré sa používajú ako kolaterál v operáciách menovej politiky Eurosystému. Podrobnejšie informácie sú v súvisiacej tlačovej správe, ktorá bola 4. septembra 2014 zverejnená na internetovej stránke ECB, a vo vyhradených sekciách internetovej stránky ECB.

Zmena pravidla na určenie priority ratingov

Dňa 1. septembra 2014 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2014/38, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Na účely výberu vhodného ratingu, ktorý sa má použiť na posúdenie akceptovateľnosti obchodovateľných aktív v úverových operáciách Eurosystému a súvisiacich zrážok, sa uplatňuje pravidlo určujúce prioritu ratingov. Rozhodnutie uvádza zmenu pravidla v súvislosti s verejnými emitentmi. Rozhodnutie, ktoré nadobudne účinnosť 15. decembra 2014, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zavedenie programu nákupu cenných papierov krytých aktívami a tretieho programu nákupu krytých dlhopisov

Dňa 4. septembra 2014 Rada guvernérov rozhodla, že bude v rámci programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (asset-backed securities purchase programme – ABSPP) nakupovať široké portfólio jednoduchých a transparentných cenných papierov krytých aktívami, pričom podkladovými aktívami budú pohľadávky voči nefinančnému súkromnému sektoru eurozóny. Rada guvernérov zároveň rozhodla, že Eurosystém bude v rámci nového programu nákupu krytých dlhopisov (covered bond purchase programme – CBPP3) nakupovať široké portfólio krytých dlhopisov v eurách vydaných peňažnými finančnými inštitúciami (PFI) so sídlom v eurozóne. Intervencie v rámci týchto programov sa začnú v októbri 2014. Podrobné podmienky programov budú oznámené po zasadaní Rady guvernérov, ktoré sa bude konať 2. októbra 2014.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Označenie systémovo dôležitých platobných systémov

Dňa 21. augusta 2014 ECB zverejnila zoznam štyroch platobných systémov (TARGET2, EURO1, STEP2-T a CORE(FR)), ktoré na základe nariadenia ECB/2014/28 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami označila za systémovo dôležité. Nariadenie, ktoré prijala Rada guvernérov 3. júla 2014 a ktoré nadobudlo účinnosť 12. augusta 2014, je spolu s dodatočnými informáciami k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o bankových štruktúrach ECB z roku 2014

Dňa 5. septembra 2014 Rada guvernérov schválila správu o bankových štruktúrach ECB z roku 2014, ktorá na základe viacerých súhrnných ukazovateľov poskytuje prehľad hlavného štrukturálneho vývoja v bankovom sektore eurozóny, pričom sa zameriava na obdobie rokov 2008 až 2013. Správa bude čoskoro zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k sporiteľniam prepojeným so sporiteľnými družstvami v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/64 dňa 14. augusta 2014 na žiadosť portugalskej ministerky štátnej správy a financií.

Stanovisko ECB k pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a euromincí a ich opätovnému vráteniu do obehu v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/65 dňa 29. augusta 2014 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k odloženým daňovým pohľadávkam

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/66 dňa 3. septembra 2014 na žiadosť portugalskej ministerky štátnej správy a financií.

Stanovisko ECB k implementácii európskej smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/67 dňa 12. septembra 2014 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Stanovisko ECB k požiadavkám na povinné minimálne rezervy v súvislosti so zavedením eura v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/68 dňa 12. septembra 2014 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k nariadeniu o vlastníctve úverových pohľadávok v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/69 dňa 12. septembra 2014 na žiadosť írskeho ministerstva financií.

Správa a riadenie

Východiskový stav rotácie hlasovacích práv v Rade guvernérov:

Dňa 17. septembra 2014 Rada guvernérov vzala na vedomie konečné poradie krajín eurozóny a rozdelenie guvernérov do hlasovacích skupín 1 a 2, ako sa uvádza v štatúte. Rada guvernérov zároveň losovaním rozhodla o východiskovom stave rotácie v každej skupine. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Zoznam významných úverových inštitúcií

Dňa 28. augusta 2014 Rada guvernérov schválila zoznam úverových inštitúcií, ktoré považuje za významné a ktoré budú od 4. novembra 2014 podliehať priamemu dohľadu ECB. V súlade s nariadením ECB/2014/17 (nariadením o rámci SSM) ECB následne dňa 4. septembra 2014 zverejnila zoznam dohliadaných subjektov a skupín podliehajúcich priamemu dohľadu ECB, spolu so zoznamom menej významných inštitúcií.

Členovia administratívneho revízneho výboru

Dňa 8. septembra 2014 ECB zverejnila mená piatich členov a dvoch zástupcov v administratívnom revíznom výbore, ktorých vymenovala Rada guvernérov. Administratívny revízny výbor, ktorý bol zriadený ako nový orgán v rámci inštitucionálneho usporiadania jednotného mechanizmu dohľadu, bude vykonávať interné administratívne preskúmania rozhodnutí o dohľade. Zoznam členov a zástupcov spolu s podrobnejšími informáciami je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá