Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

September 2014

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 19. septembra 2014 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Spremembe zahtev za poročanje na ravni posameznega posojila za nekatere listinjene vrednostne papirje

Svet ECB je 1. septembra 2014 sklenil spremeniti zahteve za poročanje na ravni posameznega posojila za listinjene vrednostne papirje, ki imajo v kritnem skladu avtomobilska posojila, terjatve od zakupa vozil, potrošniška posojila in terjatve iz kartičnega poslovanja ter se uporabljajo kot zavarovanje v operacijah denarne politike Eurosistema. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost, ki je bilo 4. septembra 2014 objavljeno na spletni strani ECB, in v ustreznih razdelkih spletne strani ECB.

Sprememba pravila o vrstnem redu bonitetnih ocen

Svet ECB je 1. septembra 2014 sprejel Sklep ECB/2014/38 o spremembi Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. Za izbiro ustrezne ocene, ki se uporabi za ugotovitev primernosti tržnih instrumentov kot zavarovanja v kreditnih operacijah Eurosistema in za določitev s tem povezanega odbitka pri vrednotenju, se uporablja pravilo o vrstnem redu bonitetnih ocen. S sklepom se to pravilo spreminja v zvezi z javnimi izdajatelji. Sklep, ki bo začel veljati 15. decembra 2014, je na voljo na spletni strani ECB.

Začetek programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in tretjega programa nakupa kritih obveznic

Svet ECB je 4. septembra 2014 sklenil, da bo v okviru programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev ( ABS purchase programme, ABSPP) kupil širok portfelj preprostih in preglednih listinjenih vrednostnih papirjev, pri katerih so osnovni instrumenti terjatve do nefinančnega zasebnega sektorja euroobmočja. Nadalje je sklenil, da bo Eurosistem v okviru novega programa nakupa kritih obveznic (CBPP3) kupil tudi širok portfelj kritih obveznic v eurih, ki so jih izdale denarne finančne institucije s sedežem v euroobmočju. Nakupi v okviru teh dveh programov se bodo začeli oktobra 2014. Podrobnosti bodo objavljene po seji Sveta ECB, ki bo 2. oktobra 2014.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Določitev sistemsko pomembnih plačilnih sistemov

ECB je 21. avgusta 2014 objavila seznam štirih plačilnih sistemov (TARGET2, EURO1, STEP2-T in CORE(FR)), za katere je v skladu z Uredbo ECB/2014/28 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme ugotovila, da so sistemsko pomembni. Uredba, ki jo je Svet ECB sprejel 3. julija 2014 in je začela veljati 12. avgusta 2014, je skupaj z dodatnimi podrobnimi informacijami na voljo na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo ECB o strukturi bančništva v EU (2014)

Svet ECB je 5. septembra 2014 odobril Poročilo ECB o strukturi bančništva za leto 2014 ( ECB Banking Structures Report). Poročilo obravnava glavna strukturna gibanja v bančnem sektorju euroobmočja na podlagi več agregiranih kazalnikov, s poudarkom na obdobju 2008–2013. Poročilo bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o hranilnicah vzajemnih združenj na Portugalskem

Svet ECB je 14. avgusta 2014 mnenje CON/2014/64 sprejel na zahtevo portugalske ministrice za državne zadeve in finance.

Mnenje ECB o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev in eurokovancev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok v Litvi

Svet ECB je 29. avgusta 2014 mnenje CON/2014/65 sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas.

Mnenje ECB o odloženih terjatvah za davek na Portugalskem

Svet ECB je 3. septembra 2014 mnenje CON/2014/66 sprejel na zahtevo portugalske ministrice za državne zadeve in finance.

Mnenje ECB o izvajanju evropske direktive o sanaciji in reševanju bank v Nemčiji

Svet ECB je 12. septembra 2014 mnenje CON/2014/67 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zahtevah glede obveznih rezerv v zvezi z uvedbo eura v Litvi

Svet ECB je 12. septembra 2014 mnenje CON/2014/68 sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas.

Mnenje ECB o ureditvi dejavnosti lastništva kreditov na Irskem

Svet ECB je 12. septembra 2014 mnenje CON/2014/69 sprejel na zahtevo irskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Začetna točka za rotacijo glasovalnih pravic v Svetu ECB

Svet ECB se je 17. septembra 2014 seznanil s končno razvrstitvijo držav euroobmočja in razdelitvijo guvernerjev v 1. in 2. glasovalno skupino, kot predvideva Statut. Poleg tega je z žrebom določil začetno točko za rotacijo v obeh skupinah. Podrobnejše informacije so v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletni strani ECB.

Nadzor bančnega poslovanja

Seznam pomembnih kreditnih institucij

Svet ECB je 28. avgusta in 1. septembra 2014 odobril seznam kreditnih institucij, ki jih ocenjuje kot pomembne in jih bo zato od 4. novembra 2014 dalje neposredno nadzirala ECB. V skladu z Uredbo ECB/2014/17 (okvirna uredba o EMN) je nato ECB 4. septembra 2014 objavila seznam nadzorovanih subjektov in skupin, ki jih bo neposredno nadzirala ECB, kot tudi seznam manj pomembnih institucij.

Člani Upravnega odbora za pregled

ECB je 8. septembra 2014 objavila imena petih članov in dveh nadomestnih članov Upravnega odbora za pregled, ki jih je imenoval Svet ECB. Upravni odbor za pregled, ki je bil ustanovljen kot novo telo v institucionalnem ustroju enotnega mehanizma nadzora, bo pristojen za izvajanje internega upravnega pregleda nadzornih odločitev. Seznam članov in nadomestnih članov je skupaj s podrobnejšimi informacijami objavljen na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije