Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2014. gada septembris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2014. gada 19. septembrim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Kredītu līmeņa datu sniegšanas prasību pārmaiņas dažiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem

Padome 2014. gada 1. septembrī nolēma mainīt kredītu līmeņa datu sniegšanas prasības ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (ABS), kuri nodrošināti ar kredītiem automobiļa iegādei, līzinga debitoru parādiem, patēriņa kredītiem un kredītkaršu parādiem, izmantojot tos par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās. Sīkāka informācija pieejama attiecīgā paziņojumā presei, kas 2014. gada 4. septembrī publicēts ECB interneta vietnē, un ECB interneta vietnes speciālā sadaļā.

Grozījumi noteikumos par reitingu prioritāti

Padome 2014. gada 1. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2014/38, ar ko groza Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Lai izvēlētos atbilstošo reitingu, nosakot tirgojamo aktīvu atbilstību izmantošanai Eurosistēmas monetārās politikas operācijās un tiem piemērojamo diskontu, ieviesti noteikumi, kas paredz reitingu prioritāti. Lēmumā šie noteikumi grozīti attiecībā uz valsts sektora emitentiem. Lēmums, kurš stāsies spēkā ar 2014. gada 15. decembri, pieejams ECB interneta vietnē.

"ABS iegādes programmas" un trešās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" uzsākšana

Padome 2014. gada 4. septembrī nolēma iegādāties vienkāršu un pārskatāmu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (ABS), kuru bāzes aktīvi ir prasības pret euro zonas nefinanšu privāto sektoru, plaša spektra portfeli "ABS iegādes programmas" (ABSIP) ietvaros. Padome arī nolēma, ka Eurosistēma iegādāsies euro denominētu nodrošināto obligāciju, ko emitējušas euro zonā reģistrētas MFI, plaša spektra portfeli jaunas "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" (NOIP3) ietvaros. Šajās programmās paredzētās intervences sāksies 2014. gada oktobrī. Šo programmu detalizēta kārtība tiks paziņota pēc Padomes 2014. gada 2. oktobra sanāksmes.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu apzināšana

ECB 2014. gada 21. augustā publiskoja sarakstu, kas ietver četras maksājumu sistēmas (TARGET2, EURO1, STEP2-T un CORE(FR)), kuras tā atzinusi par sistēmiski svarīgām saskaņā ar Regulu ECB/2014/28 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību. Regula, kuru Padome pieņēma 2014. gada 3. jūlijā un kura stājās spēkā 2014. gada 12. augustā, kopā ar detalizētu papildu informāciju pieejama ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

ECB 2014. gada ziņojums par banku darbības struktūru

Padome 2014. gada 5. septembrī apstiprināja ECB 2014. gada ziņojumu par banku darbības struktūru, kurā aplūkotas būtiskākās strukturālās norises euro zonas banku sektorā, pamatojoties uz vairākiem apkopotajiem rādītājiem, aptverot periodu no 2008. līdz 2013. gadam. Ziņojums drīzumā tiks publicēts ECB interneta lapā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par krājbankām, kas saistītas ar savstarpējās palīdzības biedrībām Portugālē

Padome 2014. gada 14. augustā pieņēma Atzinumu CON/2014/64 pēc Portugāles valsts un finanšu ministres lūguma.

ECB atzinums par euro banknošu un monētu autentiskuma un derīguma pārbaudi un to atkārtotu laišanu apgrozībā Lietuvā

Padome 2014. gada 129. augustā pieņēma Atzinumu CON/2014/65 pēc Lietuvos bankas lūguma.

ECB atzinums par atlikto nodokļu aktīviem Portugālē

Padome 2014. gada 3. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/66 pēc Portugāles valsts un finanšu ministres lūguma.

ECB atzinums par Eiropas Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvu Vācijā

Padome 2014. gada 12. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/67 pēc Vācijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par rezervju prasībām saistībā ar euro ieviešanu Lietuvā

Padome 2014. gada 12. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/68 pēc Lietuvos bankas lūguma.

ECB atzinums par kredīta īpašuma uzņēmējdarbības regulējumu Īrijā

Padome 2014. gada 12. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/69 pēc Īrijas Finanšu departamenta lūguma.

Korporatīvā vadība

Sākumpunkts balsstiesību rotācijai ECB Padomē

Padome 2014. gada 17. septembrī pieņēma zināšanai euro zonas valstu galīgo sarindojumu un prezidentu dalījumu pirmajā un otrajā balsstiesību grupā, kā paredzēts Statūtos. Turklāt Padome lozējot pieņēma lēmumu par rotācijas secības sākumpunktu katrā no grupām. Sīkāka informācija pieejama attiecīgā paziņojumā presei ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Nozīmīgo kredītiestāžu saraksts

Padome 2014. gada 28. augustā un 2014. gada 1. septembrī apstiprināja par nozīmīgām atzīto kredītiestāžu sarakstu, kuras ar 2014. gada 4. novembri attiecīgi būs pakļautas ECB tiešai uzraudzībai. Pēc tam 2014. gada 4. septembrī ECB atbilstoši Regulai ECB/2014/17 (VUM pamatregulai) publicēja uzraudzīto iestāžu un grupu, kuras būs tiešā ECB uzraudzībā, sarakstu kopā ar mazāk nozīmīgo iestāžu sarakstu.

Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļi

ECB 2014. gada 8. septembrī publicēja Padomes iecelto Administratīvās pārskatīšanas padomes piecu locekļu un divu aizstājēju vārdus. Administratīvā pārskatīšanas padome, kas izveidota kā jauna struktūrvienība un veido daļu no Vienotā uzraudzības mehānisma institucionālās struktūras, būs atbildīga par uzraudzības lēmumu iekšēju administratīvu pārskatīšanu. Locekļu un aizstājēju saraksts kopā ar sīkāku informāciju pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem