Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

September 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 19 september 2014

Markttransacties

Aanpassing van de rapportageverplichtingen met betrekking tot afzonderlijke leningen voor enkele effecten met activa als onderpand

Op 1 september 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten tot aanpassing van de rapportageverplichtingen met betrekking tot afzonderlijke leningen voor effecten op onderpand van autoleningen, leasevorderingen, consumptieve kredieten en creditcardleningen die als onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem worden gebruikt. Nadere gegevens kunnen worden gevonden in een persbericht dat op 4 september is gepubliceerd op de website van de ECB en op de betreffende pagina's op de website van de ECB.

Wijziging van de regel betreffende kredietbeoordelingsprioriteit

Op 1 september 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/38 tot wijziging van Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen. Teneinde de juiste kredietbeoordeling te selecteren voor het bepalen van de beleenbaarheid van verhandelbare activa voor krediettransacties van het Eurosysteem en hun betreffende surpluspercentage, is een regel van kracht die de prioriteit van kredietbeoordelingen vaststelt. Het Besluit voorziet in een wijziging van de regel met betrekking tot emittenten uit de overheidssector. Het Besluit, dat op 15 december 2014 in werking treedt, is beschikbaar op de website van de ECB.

Start van een aankoopprogramma van effecten op onderpand van activa ("asset-backed securities" of ABS) en een derde aankoopprogramma voor gedekte obligaties

Op 4 september 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten in het kader van een ABS-aankoopprogramma (ABSPP) een brede portefeuille van eenvoudige en transparante effecten op onderpand van activa aan te kopen, welke activa zullen bestaan uit vorderingen op de niet-financiële particuliere sector van het eurogebied. Tevens heeft de Raad van Bestuur besloten dat het Eurosysteem in het kader van een nieuw aankoopprogramma voor gedekte obligaties (CBPP3) een brede portefeuille gaat aankopen van in euro luidende gedekte obligaties die zijn uitgegeven door in het eurogebied gevestigde MFI's. De interventies in het kader van deze programma's zullen in oktober 2014 van start gaan. De gedetailleerde modaliteiten van deze programma's zullen worden bekendgemaakt na de vergadering van de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Vaststelling van systeemkritische betalingssystemen

Op 21 augustus 2014 heeft de ECB een lijst bekendgemaakt met vier betalingssystemen (TARGET2, EURO1, STEP2-T en CORE(FR)) die zij van systeembelang acht krachtens Verordening ECB/2014/28 betreffende toezichtseisen voor systeemkritische betalingssystemen. De Verordening, die op 3 juli 2014 door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd en op 12 augustus 2014 in werking is getreden, is tezamen met aanvullende gedetailleerde gegevens beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

2014 ECB banking structures report

Op 5 september 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het 2014 ECB Banking Structures Report, dat de belangrijkste structurele ontwikkelingen in de bancaire sector van het eurogebied beoordeelt op basis van een aantal geaggregeerde indicatoren, met de nadruk op de periode 2008-2013. Het verslag zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake met onderlinge waarborgverenigingen verbonden spaarbanken in Portugal

Op 14 augustus 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Portugese Minister van Staat en van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/64.

ECB-Advies inzake de echtheid, geschiktheid en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en euromunten in Litouwen

Op 29 augustus 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/65.

ECB-Advies inzake actieve belastinglatenties in Portugal

Op 3 september 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Portugese Minister van Staat en van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/66.

ECB-Advies inzake de implementatie van de Europese herstel- en afwikkelingsrichtlijn voor banken in Duitsland

Op 12 september 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Bondsministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/67.

ECB-Advies inzake reserveverplichtingen in verband met de invoering van de euro in Litouwen

Op vrijdag 12 september 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/68.

ECB-Advies inzake de regulering van werkzaamheden betreffende de eigendom van schulden in Ierland

Op vrijdag 12 september 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Ierse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/69.

Corporate governance

Beginpunt bij de roulatie van stemrechten in de Raad van Bestuur

Op 17 september heeft de Raad van Bestuur notitie genomen van de definitieve rangschikking van landen van het eurogebied en de verdeling van Presidenten/ Gouverneurs in twee stemgroepen, zoals voorzien in de Statuten. De Raad van Bestuur heeft tevens op basis van een willekeurige trekking het beginpunt bepaald van de roulatievolgorde binnen de twee stemgroepen. Nadere gegevens zijn te vinden in een persbericht dat beschikbaar is op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Lijst van belangrijke kredietinstellingen

Op 28 augustus 2014 en 1 september 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de lijst van kredietinstellingen die het belangrijk acht en die vanaf 4 november 2014 dus onder direct toezicht staan van de ECB. Krachtens Verordening ECB/2014/17 (de SSM-Kaderverordening) heeft de ECB vervolgens op 4 september 2014 de lijst met onder toezicht staande entiteiten en groepen gepubliceerd, samen met de lijst van minder belangrijke instellingen.

Leden van de Administratieve Raad van Toetsing

Op 8 september 2014 heeft de ECB de namen gepubliceerd van de vijf leden en twee plaatsvervangers van de Administratieve Raad van Toetsing die door de Raad van Bestuur zijn benoemd. De Administratieve Raad van Toetsing, opgericht als nieuw orgaan behorend bij institutionele opzet van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, is belast met de uitvoering van de interne administratieve evaluatie van toezichtsbeslissingen. De lijst van leden en plaatsvervangers is, samen met gedetailleerdere gegevens erover, beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media