SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

September 2014

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 19. september 2014 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Ændringer af kravene til indberetning på enkeltlånsniveau for visse asset-backed securities (ABS)

Den 1. september 2014 besluttede Styrelsesrådet at ændre kravene til indberetning på enkeltlånsniveau for asset-backed securities (ABS) med sikkerhed i billån, leasingtilgodehavender, forbrugerfinansieringslån og kreditkortgæld, der anvendes som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse, som blev offentliggjort 4. september 2014, samt på de dedikerede sider på ECB's websted.

Ændring af reglen om prioritering af ratings

Den 1. september 2014 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/38 om ændring af afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed. For at vælge den rigtige rating til at bestemme belånbarheden af omsættelige aktiver i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer og fastsætte haircuts i tilknytning hertil, er der indført en regel, som definerer prioriteringen af ratings. Afgørelsen gør det muligt at justere reglen, for så vidt angår offentlige udstedere. Afgørelsen, som træder i kraft 15. december 2014, findes på ECB's websted.

Lancering af et program til opkøb af asset-backed securities (ABS) og det tredje program til opkøb af covered bonds

Den 4. september 2014 besluttede Styrelsesrådet at opkøbe en bred portefølje af simple og gennemsigtige asset-backed securities (ABS) med underliggende aktiver bestående af fordringer på den ikke-finansielle private sektor i euroområdet inden for et ABS-opkøbsprogram (ABSPP). Styrelsesrådet besluttede endvidere, at Eurosystemet vil opkøbe en bred portefølje af eurodenominerede covered bonds udstedt af MFI'er med hjemsted i euroområdet inden for et nyt program til opkøb af covered bonds (CBPP3). Interventioner inden for disse programmer begynder i oktober 2014. De nærmere detaljer i forbindelse med disse programmer meddeles efter Styrelsesrådets møde 2. oktober 2014.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Identificering af systemisk vigtige betalingssystemer

Den 21. august 2014 offentliggjorde ECB en liste med fire betalingssystemer (TARGET2, EURO1, STEP2-T and CORE(FR)), som ECB har identificeret som systemisk vigtige i henhold til forordning ECB/2014/28 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer. Forordningen, der blev vedtaget af Styrelsesrådet 3. juli 2014 og trådte i kraft 12. august 2014, findes – sammen med yderligere detaljeret information – på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

2014 ECB Banking Structures Report

Den 5. september 2014 vedtog Styrelsesrådet ECB's 2014-rapport om bankstrukturer. Rapporten gennemgår den væsentligste strukturelle udvikling inden for banksektoren i euroområdet baseret på en række aggregerede indikatorer. Fokus for rapporten er årene 2008-2013. Rapporten offentliggøres inden længe på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om sparekasser knyttet til gensidige selskaber i Portugal

Den 14. August 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/64 på anmodning af det portugisiske finansministerium.

ECB's udtalelse om kontrol af eurosedler og -mønters ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler i Litauen

Den 29. august 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/65 på anmodning af Lietuvos bankas.

ECB's udtalelse om udskudte skatteaktiver i Portugal

Den 3. september 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/66 på anmodning af det portugisiske finansministerium.

ECB's udtalelse om gennemførelsen af EU-direktivet om genopretning og afvikling af banker i Tyskland

Den 12. september 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/67 på anmodning af det tyske finansministerium.

ECB's udtalelse om reservekrav i forbindelse med indførelsen af euroen i Litauen

Den 12. september 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/68 på anmodning af Lietuvos bankas.

ECB's udtalelse om reguleringen af ejerskabet af kredit i Irland

Den 12. september 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/69 på anmodning af det irske finansministerium.

Corporate governance

Udgangspunktet for rotationsordningen for stemmerettigheder i Styrelsesrådet

Den 17. september 2014 tog Styrelsesrådet eurolandenes endelige rangfølge og opdelingen af centralbankcheferne i gruppe 1 og 2 til efterretning som forudset i statutten. Styrelsesrådet traf også beslutning om udgangspunktet for rotationsordningen for de to grupper. Dette skete ved lodtrækning. Yderligere information findes i en pressemeddelelse, der er offentliggjort på ECB's websted.

Banktilsyn

Liste over signifikante kreditinstitutter

Den 28. august 2014 og 1. september 2014 vedtog Styrelsesrådet listen over kreditinstitutter, som det anser for signifikante, og som ECB derfor vil føre direkte tilsyn med fra og med 4. november 2014. I overensstemmelse med forordning ECB/2014/17 (SSM-rammeforordningen) offentliggjorde ECB efterfølgende, nærmere bestemt 4. september 2014, listen over enheder og koncerner under ECB's direkte tilsyn sammen med listen over mindre signifikante institutter.

Medlemmer af Det Administrative Klagenævn

Den 8. september 2014 offentliggjorde ECB navnene på de fem medlemmer og to suppleanter, som var udnævnt af Styrelsesrådet til Det Administrative Klagenævn. Klagenævnet er etableret som et nyt organ, der indgår i den institutionelle opbygning af Den Fælles Tilsynsmekanisme, og det får til opgave at udføre intern administrativ revision af tilsynsafgørelserne. Listen over medlemmer og suppleanter findes sammen med nærmere information på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt