Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

September 2014

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 19. septembril 2014

Turuoperatsioonid

Laenude kaupa esitatava aruandluse nõuete muutmine teatavate varaga tagatud väärtpaberite puhul

1. septembril 2014 otsustas EKP nõukogu muuta laenude kaupa esitatava aruandluse nõudeid varaga tagatud väärtpaberite puhul, mille tagatiseks on autolaenud, liisingunõuded, tarbimislaenud ja krediitkaardivõlad ning mida kasutatakse eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide tagatisena. Täpsemat teavet saab 4. septembril 2014 EKP veebilehel avaldatud pressiteatest ja EKP veebilehelt.

Muudatus reitingute prioriteetsuse eeskirjas

1. septembril 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/38, millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Selleks et välja selgitada sobiv reiting eurosüsteemi laenuoperatsioonides kasutatavate turukõlblike varade kõlblikkuse kindlaksmääramiseks ja seonduvate väärtuskärbete tegemiseks, muudetakse reitingute prioriteetsuse eeskirja. Otsust kohandatakse avaliku sektori emitentide suhtes. Otsust hakatakse kohaldama alates 15. detsembrist 2014 ning see on kättesaadav EKP veebilehel.

Varaga tagatud väärtpaberite ostuprogrammi ja kaetud võlakirjade kolmanda ostukava käivitamine

4. septembril 2014 otsustas EKP nõukogu hakata varaga tagatud väärtpaberite ostuprogrammi raames ostma lihtsaid ja läbipaistvaid varaga tagatud väärtpabereid, mille tagatisvaraks on nõuded mittefinantsteenuseid pakkuva euroala erasektori vastu. Lisaks tegi nõukogu otsuse, et eurosüsteem hakkab uue kaetud võlakirjade ostukava (CBPP3) raames ostma ka mitmesuguseid eurodes nomineeritud varaga tagatud võlakirju, mille on emiteerinud euroalal asuvad rahaloomeasutused. Sekkumisi kõnealuste ostukavade raames alustatakse 2014. aasta oktoobris. Üksikasjad tehakse teatavaks pärast EKP nõukogu 2014. aasta 2. oktoobri istungit.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Süsteemselt oluliste maksesüsteemide kindlaksmääramine

21. augustil 2014 tegi EKP teatavaks neli maksesüsteemi (TARGET2, EURO1, STEP2-T ja CORE(FR)), mis on tunnistatud süsteemselt oluliseks vastavalt määrusele EKP/2014/28 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta. Määrus, mille EKP nõukogu võttis vastu 3. juulil 2014 ja mis jõustus 12. augustil 2014, on koos üksikasjaliku lisateabega kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

2014. aasta aruanne EKP pangandusstruktuuride kohta (ECB banking structures report )

5. septembril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks 2014. aasta aruande EKP pangandusstruktuuride kohta, milles vaadeldakse erinevate agregeeritud näitajate põhjal peamisi struktuurimuutusi euroala pangandussektoris ajavahemikus 2008 kuni 2013. Aruanne avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus ühisustega seotud hoiupankade kohta Portugalis

14. augustil 2014 võttis EKP nõukogu Portugali riigi- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/64.

EKP arvamus euro pangatähtede ja müntide ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta Leedus

29. augustil 2014 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/65.

EKP arvamus edasilükkunud tulumaksu vara kohta Portugalis

3. septembril 2014 võttis EKP nõukogu Portugali riigi- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/66.

EKP arvamus Euroopa pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi rakendamise kohta Saksamaal

12. septembril 2014 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/67.

EKP arvamus kohustusliku reservi nõude kohta seoses eurole üleminekuga Leedus

12. septembril 2014 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/68.

EKP arvamus sularahakrediidi äritegevuse reguleerimise kohta Iirimaal

12. septembril 2014 võttis EKP nõukogu Iiri rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/69.

Üldjuhtimine

EKP nõukogu liikmete hääleõiguse rotatsioon

17. septembril 2014 tutvus EKP nõukogu euroala riikide lõpliku järjestusega ning keskpankade presidentide jagamisega kahte rühma kooskõlas põhikirjaga. Lisaks määras EKP nõukogu loosi teel kindlaks, millises järjekorras hakkab hääleõigus rühmades roteeruma. Täpsemat teavet saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Pangandusjärelevalve

Oluliste krediidiasutuste nimekiri

28. augustil 2014 ja 1. septembril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks nimekirja krediidiasutustest, mida ta peab oluliseks ning mis kuuluvad seega alates 4. novembrist 2014 EKP otsese järelevalve alla. Kooskõlas määrusega EKP/2014/17 (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) avaldas EKP 4. septembril 2014 EKP otsese järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide nimekirja ning vähem oluliste krediidiasutuste nimekirja.

Vaidlustusnõukogu liikmed

8. septembril 2014 avaldas EKP vaidlustusnõukogu viie liikme ja kahe asendusliikme nimed. Liikmed nimetas ametisse EKP nõukogu. Ühtse järelevalvemehhanismi uue organina loodud vaidlustusnõukogu ülesandeks on vaadata asutusesiseselt halduskorras läbi järelevalveotsused. Vaidlustusnõukogu liikmete ja asendusliikmete nimed koos üksikasjaliku lisateabega on kättesaadavad EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid