Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

September 2014

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 19 september 2014

Marknadsoperationer

Förändringar i rapporteringskraven avseende information om lån för vissa värdepapper med bakomliggande tillgångar

Den 1 september 2014 beslutade ECB-rådet att ändra kraven för rapporteringen om lånenivåer för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS), nämligen de med säkerhet i billån, leasingfordringar, konsumentkrediter och kreditkortsfordringar som används som säkerheter i Eurosystemets penningpolitiska operationer. Mer detaljerad information finns i ett pressmeddelande som publicerades på ECB:s webbplats den 4 september 2014 samt på de berörda sidorna av ECB:s webbplats.

Ändring i regeln om ratingprioritet

Den 1 september 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/38 som ändrar beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. I syfte att välja lämplig rating för att fastställa godtagbarheten för de tillgångar som ska användas som säkerheter i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och relaterade värderingsavdrag, finns en regel som definierar ratingprioritet. Beslutet tillgodoser behovet av en justering av de regler som gäller för offentliga emittenter. Beslutet, som gäller från den 15 december 2014, finns på ECB:s webbplats.

Lansering av ett program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar och det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer.

Den 4 september 2014 beslutade ECB-rådet inom ramen för ett köpprogram för värdepapper med bakomliggande tillgångar (asset-backed securities purchase programme, ABSPP) att förvärva en bred portfölj av enkla och transparenta värdepapper med bakomliggande tillgångar som består av fordringar gentemot den icke-finansiella privata sektorn i euroområdet. ECB-rådet beslutade även att Eurosystemet inom ramen för ett nytt program för köp av säkerställda obligationer (covered bond purchase programme 3, CBPP3) ska förvärva en bred portfölj av säkerställda obligationer i euro som emitterats av monetära finansinstitut i euroområdet. Interventionerna inom ramen för dessa program inleds i oktober 2014. Närmare detaljer om dessa program kommer att tillkännages efter ECB-rådets sammanträde den 2 oktober 2014.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Identifiering av systemviktiga betalningssystem

Den 21 augusti 2014 offentliggjorde ECB listan över fyra betalningssystem (TARGET2, EURO1, STEP2-T och CORE(FR)) som bedömts vara systemviktiga i enlighet med förordning ECB/2014/28 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem. Förordningen, som antogs av ECB-rådet den 3 juli 2014 och trädde i kraft den 12 augusti 2014, finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s rapport om bankstrukturer inom EU 2014

Den 5 september 2014 godkände ECB-rådet ECB:s rapport om bankstrukturer inom EU 2014. Rapporten ger en översyn av de huvudsakliga strukturella utvecklingstendenserna i euroområdets banksektor baserat på aggregerade data för euroområdet mellan 2008 och 2013. Rapporten kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om sparbanker knutna till ömsesidiga företag i Portugal

Den 14 augusti 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/64 på begäran av den portugisiska finansministern.

ECB-yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar och euromynt i Litauen

Den 29 augusti 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/65 på begäran av Lietuvos bankas.

ECB-yttrande om tillgångar som omfattas av uppskjuten skatt i Portugal

Den 3 september 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/66 på begäran av den portugisiska finansministern.

ECB-yttrande om genomförandet av det europeiska direktivet om återhämtning och resolution i Tyskland

Den 12 september 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/67 på begäran av det tyska federala finansministeriet.

ECB-yttrande om kassakrav i samband med införandet av euron i Litauen

Den 12 september 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/68 på begäran av Lietuvos bankas.

ECB-yttrande om reglering av företag som äger krediter i Irland

Den 12 september 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/69 på begäran av det irländska finansministeriet.

Organisationsstyrning

Startpunkt för rotationen av rösträtter i ECB-rådet

Den 17 september 2014 behandlade ECB-rådet den slutliga rankningen av centralbankschefer från länderna i euroområdet och fördelningen i röstningsgrupp 1 och röstningsgrupp 2 i enlighet med stadgan. ECB-rådet bestämde också startpunkten för rotationsordningen för respektive grupp genom lottdragning. Mer information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Förteckning över betydande kreditinstitut

Den 28 augusti och den 1 september godkände ECB-rådet förteckningen över de kreditinstitut som bedömts vara viktiga och som ECB kommer att utöva direkt tillsyn över fr.o.m. den 4 november 2014. I enlighet med förordning ECB/2014/17 (ECB:s ramförordning om SSM) publicerade ECB den 4 september en förteckning över de enheter och grupper som står under ECB:s direkta tillsyn, tillsammans med en förteckning över mindre betydande institut.

Ledamöter till den administrativa omprövningsnämnden

Den 8 september 2014 offentliggjorde ECB namnen på de fem ledamöterna och de två suppleanterna i den administrativa omprövningsnämnd som tillsatts av ECB-rådet. Den administrativa omprövningsnämnden har upprättats som ett organ i det institutionella arrangemanget för SSM. Den administrativa omprövningsnämnden ska göra interna administrativa granskningar av tillsynsbesluten. Listan över ledamöter och suppleanter samt mer information finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media