Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Σεπτέμβριος 2014

EMBARGO

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ πριν από τις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 19 Σεπτεμβρίου 2014

Δραστηριότητες αγορών

Τροποποίηση των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων ανά δάνειο για ορισμένους τίτλους που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων

Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων ανά δάνειο για τίτλους που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities - ABS), και συγκεκριμένα έναντι απαιτήσεων από δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταναλωτικά δάνεια και δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, όταν τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Πιο αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 καθώς και στην αντίστοιχη ενότητα του ίδιου δικτυακού τόπου.

Τροποποίηση του κανόνα για τη σειρά προτεραιότητας αξιολογήσεων

Την 1n Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2014/38 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/35 σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών. Για τους σκοπούς της επιλογής της κατάλληλης αξιολόγησης για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος καθώς και της αντίστοιχης περικοπής αποτίμησης, εφαρμόζεται ένας κανόνας που καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των αξιολογήσεων. Η απόφαση προβλέπει την προσαρμογή του κανόνα ως προς τους εκδότες του δημόσιου τομέα. Η απόφαση, η οποία θα εφαρμοστεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2014, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έναρξη προγράμματος αγοράς ABS και τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα αγοράσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο τίτλων ABS, οι οποίοι είναι απλής μορφής, πληρούν προϋποθέσεις διαφάνειας και συνίστανται σε απαιτήσεις έναντι του μη χρηματοπιστωτικού ιδιωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ, στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ABS. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι το Ευρωσύστημα θα αγοράσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ οι οποίες έχουν εκδοθεί από ΝΧΙ με έδρα στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο νέου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Οι παρεμβάσεις μέσω αυτών των προγραμμάτων θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2014. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2014.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Προσδιορισμός των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών

Στις 21 Αυγούστου 2014 η ΕΚΤ δημοσιοποίησε κατάλογο τεσσάρων συστημάτων πληρωμών (TARGET2, EURO1, STEP2-T και CORE(FR)) τα οποία χαρακτηρίστηκαν συστημικώς σημαντικά σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/2014/28 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών. Ο κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Ιουλίου 2014 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Αυγούστου 2014, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Έκθεση της ΕΚΤ για τις τραπεζικές δομές (2014)

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση της ΕΚΤ για τις τραπεζικές δομές του 2014 (« ECB Banking Structures Report») η οποία εξετάζει τις κυριότερες διαρθρωτικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ με βάση διάφορους συνολικούς δείκτες και έμφαση στη χρονική περίοδο 2008-2013. Η έκθεση θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου που είναι συνδεδεμένες με αλληλοβοηθητικές ενώσεις στην Πορτογαλία

Στις 14 Αυγούστου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/64, κατόπιν αιτήματος της υπουργού Επικρατείας και Οικονομικών της Πορτογαλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία στη Λιθουανία

Στις 29 Αυγούστου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/65, κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στην Πορτογαλία

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/66, κατόπιν αιτήματος της υπουργού Επικρατείας και Οικονομικών της Πορτογαλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ  σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζών στη Γερμανία

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/67, κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ  σχετικά με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατόπιν εισαγωγής του ευρώ στη Λιθουανία

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/68, κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη ρύθμιση της δραστηριότητας απόκτησης πιστώσεων στην Ιρλανδία

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/69, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σημείο εκκίνησης της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε την τελική κατάταξη των χωρών της ζώνης του ευρώ και την κατανομή των διοικητών στις ομάδες ψηφοφορίας 1 και 2, όπως προβλέπει το καταστατικό. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατόπιν κλήρωσης, το σημείο εκκίνησης της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου για κάθε ομάδα. Πιο αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Κατάλογος σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 28 Αυγούστου 2014 και την 1η Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κατάλογο των πιστωτικών ιδρυμάτων που θεωρεί ότι είναι σημαντικά και τα οποία συνεπώς θα τεθούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ από τις 4 Νοεμβρίου 2014. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ΕΚΤ/2014/17 («κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ»), η ΕΚΤ δημοσίευσε εν συνεχεία, στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, τον κατάλογο των εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων που υπάγονται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, καθώς και τον κατάλογο των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 η ΕΚΤ ανακοίνωσε τα ονόματα των πέντε τακτικών μελών και των δύο αναπληρωτών του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης που διορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης, το οποίο συγκροτήθηκε ως νέο όργανο στο πλαίσιο της θεσμικής οργάνωσης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, θα είναι υπεύθυνο για την εσωτερική διοικητική επανεξέταση των εποπτικών αποφάσεων. Τα ονόματα των τακτικών μελών και των αναπληρωτών, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου