Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Wrzesień 2014

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 19 września 2014 r.

Operacje rynkowe

Zmiany w wymogach dotyczących podawania danych o poszczególnych kredytach dla niektórych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

1 września 2014 r. Rada Prezesów postanowiła wprowadzić zmiany w wymogach dotyczących podawania danych o poszczególnych kredytach dla papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), których pokryciem są kredyty samochodowe, należności z tytułu leasingu, kredyty konsumenckie i należności z tytułu kart kredytowych, gdy papiery te mają stanowić zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym, który został opublikowany w serwisie internetowym EBC 4 września 2014 r., oraz w poświęconej tej kwestii części serwisu.

Zmiana zasady dotyczącej kolejności stosowania ratingów

1 września 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/38 zmieniającą decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. Aby umożliwić wybór odpowiedniego ratingu do kwalifikacji aktywów rynkowych na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu i ustalenia redukcji wartości tych aktywów, wprowadzono zasadę określającą kolejność stosowania ratingów. Podjęta decyzja dotyczy zmiany tej zasady w zakresie emitentów publicznych. Decyzja wchodzi w życie 15 grudnia 2014 r. i jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Rozpoczęcie programu skupu ABS i trzeciego programu skupu obligacji zabezpieczonych

4 września 2014 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o zakupie szerokiej gamy prostych i przejrzystych ABS, których aktywa zabezpieczające stanowią należności od niefinansowych podmiotów sektora prywatnego strefy euro; zakup zostanie dokonany w ramach programu skupu ABS (ABSPP). Rada zdecydowała także, że Eurosystem dokona zakupu szerokiej gamy denominowanych w euro obligacji zabezpieczonych wyemitowanych przez MIF mające siedzibę w strefie euro; zakup nastąpi w ramach nowego programu skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP3). Zakupy interwencyjne w ramach obu programów rozpoczną się w październiku 2014 r. Szczegółowe informacje o programach zostaną podane po posiedzeniu Rady Prezesów, które odbędzie się 2 października 2014 r.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Identyfikacja systemów płatności o znaczeniu systemowym

21 sierpnia 2014 r. EBC opublikował listę czterech systemów płatności – TARGET2, EURO1, STEP2-T i CORE(FR) – które uznał za mające znaczenie systemowe zgodnie z rozporządzeniem EBC/2014/28 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym. Rozporządzenie zostało uchwalone przez Radę Prezesów 3 lipca 2014 r. i weszło w życie 12 sierpnia 2014 r. Jest dostępne, wraz z dodatkowymi informacjami, w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport EBC w sprawie struktur bankowych za rok 2014

5 września 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła dokument ECB Banking Structures Report 2014, w którym omówiono, na podstawie różnych wskaźników sumarycznych, główne zmiany strukturalne, jakie zaszły w sektorze bankowym strefy euro w latach 2008–2013. Raport zostanie wkrótce opublikowany w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie banków oszczędnościowych należących do stowarzyszeń wzajemnych w Portugalii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/64 w dniu 14 sierpnia 2014 r. na wniosek portugalskiego ministra stanu i finansów.

Opinia EBC w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/65 w dniu 29 sierpnia 2014 r. na wniosek Lietuvos bankas.

Opinia EBC o aktywach na podatek odroczony w Portugalii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/66 w dniu 3 września 2014 r. na wniosek portugalskiego ministra stanu i finansów.

Opinia EBC w sprawie wdrożenia w Niemczech dyrektywy europejskiej w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/67 w dniu 12 września 2014 r. na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej w związku z wprowadzeniem euro na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/68 w dniu 12 września 2014 r. na wniosek Lietuvos bankas.

Opinia EBC w sprawie regulacji działalności polegającej na posiadaniu kredytów w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/69 w dniu 12 września 2014 r. na wniosek irlandzkiego ministerstwa finansów.

Kwestie wewnętrzne

Stan wyjściowy rotacji prawa głosu w Radzie Prezesów

17 września 2014 r. Rada Prezesów zapoznała się z ostatecznym rankingiem krajów strefy euro i przypisaniem prezesów banków centralnych do jednej z dwóch grup głosów, zgodnie z postanowieniami statutu EBC. Rada określiła także – na postawie losowania – stan wyjściowy rotacji. Więcej informacji podano w komunikacie prasowym dostępnym w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Lista istotnych instytucji kredytowych

28 sierpnia 2014 r. oraz 1 września 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła listę instytucji kredytowych, które zostały uznane za istotne i będą w związku z tym od 4 listopada 2014 r. nadzorowane bezpośrednio przez EBC. Następnie, zgodnie z rozporządzeniem EBC/2014/17 (tzw. rozporządzeniem ramowym w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego), 4 września 2014 r. EBC opublikował listę podmiotów i grup, które będą objęte bezpośrednim nadzorem EBC, wraz z listą instytucji mniej istotnych.

Skład Administracyjnej Rady Odwoławczej

8 września 2014 r. EBC ogłosił nazwiska pięciu członków i dwóch zastępców członków Administracyjnej Rady Odwoławczej powołanych przez Radę Prezesów. Administracyjna Rada Odwoławcza to nowa jednostka ustanowiona w ramach struktury organizacyjnej Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, która będzie przeprowadzać wewnętrzny przegląd administracyjny decyzji nadzorczych. Lista jej członków i ich zastępców wraz z dodatkowymi informacjami jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami