Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

syyskuu 2014

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 19.9.2014 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Muutoksia tiettyjen omaisuusvakuudellisten arvopaperien raportointivaatimuksiin

EKP:n neuvosto päätti 1.9.2014 muuttaa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettäviä autolaina-, leasingsaamis-, kulutusluotto- ja luottokorttisaamisvakuudellisia arvopapereita koskevia lainakohtaisten tietojen raportointivaatimuksia. Tarkempia tietoja on asiaa koskevassa EKP:n verkkosivujen osiossa ja verkkosivuilla 4.9.2014 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Muutos luottoluokitusten ensisijaisuusjärjestystä koskevaan sääntöön

EKP:n neuvosto antoi 1.9.2014 päätöksen EKP/2014/38, jolla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annettua päätöstä EKP/2013/35. Päätöksellä muutetaan sääntöä, joka koskee luottoluokitusten ensisijaisuusjärjestystä määritettäessä jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien vakuuskelpoisuutta ja niihin sovellettavia aliarvostuksia eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. Sääntöä muutetaan julkiseen sektoriin kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta. Päätöstä aletaan soveltaa 15.12.2014, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman ja kolmannen katettujen joukkolainojen osto-ohjelman käynnistäminen

EKP:n neuvosto päätti 4.9.2014 käynnistää omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman. Ohjelmassa on tarkoitus hankkia laaja kirjo yksinkertaisia ja selkeitä omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden vakuutena on saamisia euroalueen yksityiseltä ei-rahoitussektorilta. EKP päätti myös käynnistää kolmannen katettujen joukkolainojen osto-ohjelman, jossa eurojärjestelmä hankkii erilaisia euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemia euromääräisiä katettuja joukkolainoja. Ostot aloitetaan lokakuussa 2014. Osto-ohjelmien käytännön toteutuksesta kerrotaan 2.10.2014 pidettävän EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Systeemisesti merkittävät maksujärjestelmät

EKP julkaisi 21.8.2014 luettelon maksujärjestelmistä, jotka se on systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen EKP/2014/28 mukaisesti määrittänyt systeemisesti merkittäviksi. Nämä neljä maksujärjestelmää ovat TARGET2, EURO1, STEP2-T ja CORE(FR). EKP:n neuvosto antoi asetuksen 3.7.2014, ja se tuli voimaan 12.8.2014. Asetus ja tarkemmat tiedot ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Vuoden 2014 raportti pankkijärjestelmän rakenteista

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.9.2014 pankkijärjestelmän rakenteita koskevan raportin (ECB Banking Structures Report) Raportissa tarkastellaan euroalueen pankkisektorin rakenteellista kehitystä koko euroaluetta kuvaavien yhteenlaskettujen tietojen pohjalta. Mukana on tietoja vuosilta 2008–2013. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto osuuskuntiin sidoksissa olevista talletuspankeista Portugalissa

EKP:n neuvosto antoi 14.8.2014 Portugalin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/64.

EKP:n lausunto eurosetelien ja metallirahojen aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 29.8.2014 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/65.

EKP:n lausunto laskennallisista verosaatavista Portugalissa

EKP:n neuvosto antoi 3.9.2014 Portugalin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/66.

EKP:n lausunto elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 12.9.2014 Saksan liittovaltion valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/67.

EKP:n lausunto varantovaatimuksista euron käyttöönottoon liittyen Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 12.9.2014 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/68.

EKP:n lausunto saamisten omistamiseen liittyvää liiketoimintaa koskevasta asetuksesta Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 12.9.2014 Irlannin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/69.

Hallinto ja valvonta

Äänioikeuksien kierron alkaminen EKP:n neuvostossa

EKP:n neuvosto päätti 17.9.2014 arpomalla, ketkä kansallisten keskuspankkien pääjohtajat ovat ensiksi ilman äänioikeutta vuorottelujärjestelmän käynnistyessä. Se otti päätöksessään huomioon euroalueen maiden lopullisen järjestyksen, jonka pohjalta kansallisten keskuspankkien pääjohtajat jakautuvat kahteen äänioikeusryhmään EKP:n perussäännön mukaisesti. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Pankkivalvonta

Luettelo merkittävistä luottolaitoksista

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.8.2014 ja 1.9.2014 luettelon merkittäviksi katsotuista luottolaitoksista, jotka otetaan EKP:n suoraan valvontaan 4.11.2014. YVM-kehysasetuksen (asetus EKP/2014/17) mukaisesti EKP julkaisi 4.9.2014 luettelon näistä merkittävistä valvottavista yhteisöistä ja ryhmittymistä sekä luettelon vähemmän merkittävistä luottolaitoksista.

Oikaisulautakunnan jäsenet

EKP ilmoitti 8.9.2014 niiden viiden jäsenen ja kahden varajäsenen nimet, jotka EKP:n neuvosto nimitti yhteisen valvontamekanismin oikaisulautakuntaan. Oikaisulautakunnan tehtävänä on suorittaa pyynnöstä valvontapäätösten sisäinen uudelleenkäsittely. Luettelo jäsenistä ja varajäsenistä sekä tarkemmat tiedot ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle