European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2014 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 21 февруари 2014 г.

Икономически, парични и финансови условия

Удължаване на хоризонта на експертните макроикономически прогнози

На 5 февруари 2014 г. Управителният съвет взе решение да удължи периода, за който ще се публикуват експертни макроикономически прогнози, до три години, считано от изданието на прогнозите от март 2014 г.

Външни комуникации

Процедури, уреждащи предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност

На 19 февруари 2014 г. Управителният съвет одобри технически пояснения към текста на процедурите, засягащи ролята на Управителния съвет по член 14.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка по отношение на предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност на отделни кредитни институции. Процедурите са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Форум SecuRe Pay – насоки за оценка на сигурността на плащанията в интернет

На 30 януари 2014 г. Управителният съвет одобри насоки за оценка на сигурността на плащанията в интернет. Насоките имат за цел да улеснят осъществяването на хармонизирани, ефективни и съпоставими оценки от релевантните надзорни органи в ЕС и Европейското икономическо пространство. Насоките, както и прессъобщение по темата, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 4 февруари 2014 г.

Доклад за оценка на системите за сетълмент на ценни книжа, преките и релейните връзки

На 13 февруари 2014 г. Управителният съвет одобри доклад за оценка на всички системи за сетълмент на ценни книжа и на връзките, които се използват понастоящем за предоставяне на обезпечения по кредитните операции на Евросистемата. Пълният списък на всички допустими системи за сетълмент на ценни книжа и връзки е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Извънредна оценка на нова пряка връзка и нови релейни връзки по стандартите за използване на системите за сетълмент на ценни книжа при кредитни операции на Евросистемата

На 13 февруари 2014 г. Управителният съвет одобри нови връзки като допустими за използване при кредитните операции на Евросистемата: а) пряка връзка от Euroclear Bank към Centralna klirinško depotna družba (KDD); и б) две релейни връзки – от Euroclear France през Euroclear Bank към Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) и Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Пълният списък на всички допустими връзки е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Трети доклад относно измамите с банкови карти

На 13 февруари 2014 г. Управителният съвет разгледа третия доклад относно измамите с банкови карти, изготвен от Комитета за платежни и сетълмент системи, и разреши той да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Докладът и прессъобщение ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно закръгляването на плащания, деноминирани в евро, в Белгия

На 23 януари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/6 по искане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, действаща от името на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно възнаграждения за държавни служители по време на отпуск по болест в Ирландия

На 28 януари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/7 по искане на министъра по въпросите на публичните разходи и реформата на публичния сектор на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно Magyar Nemzeti Bank

На 31 януари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/8 по искане на Министерството на националната икономика на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО

На 5 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/9 по искане на Съвета. Становището е публикувано на уебсайта на ЕЦБ и ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти

На 5 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/10 по искане на Съвета. Становището е публикувано на уебсайта на ЕЦБ и ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика в Полша

На 7 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/11 по искане на министъра на финансите на Полша.

Становище на ЕЦБ относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на висши държавни служители в публичния и частично публичния сектор в Нидерландия

На 10 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/12 по искане на нидерландското Министерство на вътрешните работи и отношенията в кралството.

Становище на ЕЦБ относно сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута в Белгия

На 12 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/13 по искане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, действаща от името на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно въвеждането на еврото в Литва

На 12 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/14 по искане на Министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно макропруденциалния мандат и инструменти на NBB

На 13 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/16 по искане на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно статута и надзора на кредитни институции в Белгия

На 14 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/17 по искане на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система в Полша

На 18 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/18 по искане на министъра на финансите на Полша.

Статистика

Препоръка на ЕЦБ за изменение на Препоръка ЕЦБ/2011/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика

На 23 януари 2014 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2014/2 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика. Тази препоръка е адресирана до Централната статистическа служба в Ирландия, Националната статистическа служба в Малта, Финландската статистическа служба и всички други компетентни органи, на които в отделни случаи може да бъде възложено да събират и/или съставят външна статистика в държавите членки. Препоръката на ЕЦБ ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Председател на Координационния комитет по информационни технологии на Евросистемата (EISC)

На 5 февруари 2014 г. Управителният съвет назначи г-н Витор Констанцио, заместник-председател на ЕЦБ, за председател на Координационния комитет по информационни технологии на Евросистемата (EISC), с незабавно действие.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2013 г.

На 19 февруари 2014 г. Управителният съвет одобри одитирания Годишен отчет на ЕЦБ за финансовата 2013 година. Годишният отчет и прессъобщение по темата бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 20 февруари 2014 г. Доклад на ръководството за 2013 г. ще бъде публикуван в Годишния доклад на ЕЦБ за 2013 г.

Банков надзор

Решение на ЕЦБ относно тясно сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото

На 31 януари 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/5 относно тясно сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото. В това решение се определя: а) процедурата, която държавите членки, чиято парична единица не е еврото, трябва да следват за встъпване в тясно сътрудничество с ЕЦБ; б) по какъв начин оценява ЕЦБ тези заявки; и в) по какъв начин ще се вземат решенията за установяване на тясно сътрудничество с конкретни държави членки. Освен това решението определя процедурата за временно преустановяване и за прекратяване на тясното сътрудничество.

Обявяване на публична консултация относно проекта за Рамков регламент на ЕЦБ за ЕНМ

На 3 февруари 2014 г. Управителният съвет одобри проекта за регламент на ЕЦБ за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между ЕЦБ и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ), който описва практическата уредба за осъществяване на сътрудничеството в рамките на ЕНМ. Освен това Управителният съвет реши да обяви едномесечна публична консултация по проекта за Рамков регламент за ЕНМ. Проектът за Рамков регламент за ЕНМ беше публикуван заедно с прессъобщение на уебсайта на ЕЦБ на 7 февруари 2014 г. Коментари могат да се изпращат до полунощ на 7 март 2014 г., когато приключва срокът на консултацията.

Решение на ЕЦБ за идентифицирането на кредитните институции, които подлежат на цялостна оценка

На 4 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/3, което определя кои лица ще бъдат обект на цялостната оценка, която ЕЦБ ще извърши до 3 ноември 2014 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите