European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2014

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 21. februarja 2014 do 15.00 po srednjeevropskem času

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Podaljšanje časovnega razpona v makroekonomskih projekcijah

Svet ECB je 5. februarja 2014 sklenil, da se z marcem 2014 časovni razpon v objavljenih makroekonomskih projekcijah strokovnjakov ECB/Eurosistema podaljša na tri leta.

Obveščanje javnosti

Postopki, ki urejajo zagotavljanje izredne likvidnostne pomoči

Svet ECB je 19. februarja 2014 odobril tehnična pojasnila postopkov, ki urejajo vlogo Sveta ECB v skladu s členom 14.4 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke pri dodelitvi izredne likvidnostne pomoči posameznim kreditnim institucijam. Ti postopki so na voljo na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

SecuRe Pay Forum – ocenjevalni vodnik za varnost internetnih plačil

Svet ECB je 30. januarja 2014 odobril ocenjevalni vodnik za varnost internetnih plačil. Cilj vodnika je nadzornikom ali preglednikom znotraj EU in Evropskega gospodarskega prostora olajšati izvajanje harmoniziranih, učinkovitih in primerljivih ocen. Vodnik je bil skupaj s sporočilom za javnost 4. februarja 2014 objavljen na spletni strani ECB.

Poročilo o oceni sistemov poravnave vrednostnih papirjev, neposrednih povezav in relejskih povezav

Svet ECB je 13. februarja 2014 odobril poročilo o oceni vseh sistemov poravnave vrednostnih papirjev in povezav, ki se trenutno uporabljajo pri zavarovanju kreditnih operacij Eurosistema. Celoten seznam vseh primernih sistemov poravnave vrednostnih papirjev in povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Priložnostna ocena nove neposredne povezave in novih relejskih povezav glede na standarde za uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 13. februarja 2014 odobril nove povezave kot primerne za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema: (a) neposredno povezavo od Euroclear Bank do Centralne klirinško depotne družbe (KDD) ter (b) dve relejski povezavi, in sicer od Euroclear France prek Euroclear Bank do sistema poravnave vrednostnih papirjev v Bank of Greece (BOGS) in do Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Celoten seznam vseh primernih povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Tretje poročilo o kartičnih goljufijah

Svet ECB se je 13. februarja 2014 seznanil s tretjim poročilom o kartičnih goljufijah, ki ga je pripravil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme, ter odobril njegovo objavo na spletni strani ECB. Poročilo bo skupaj s sporočilom za javnost kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o zaokroževanju plačil v eurih v Belgiji

Svet ECB je 23. januarja 2014 mnenje CON/2014/6 sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosila v imenu belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o prejemkih javnih uslužbencev med bolniško odsotnostjo na Irskem

Svet ECB je 28. januarja 2014 mnenje CON/2014/7 sprejel na zahtevo irskega ministra za odhodke in reformo v javnem sektorju.

Mnenje ECB o centralni banki Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 31. januarja 2014 mnenje CON/2014/8 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES

Svet ECB je 5. februarja 2014 mnenje CON/2014/9 sprejel na zahtevo Sveta. Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB in bo objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije

Svet ECB je 5. februarja 2014 mnenje CON/2014/10 sprejel na zahtevo Sveta. Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB in bo objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Mnenje ECB o posredovanju podatkov, ki so potrebni za opredelitev denarne politike na Poljskem

Svet ECB je 7. februarja 2014 mnenje CON/2014/11 sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance.

Mnenje ECB o znižanju statutarnih prejemkov visokih uradnikov v javnem in poljavnem sektorju na Nizozemskem

Svet ECB je 10. februarja 2014 mnenje CON/2014/12 sprejel na zahtevo nizozemskega ministrstva za notranje zadeve in zadeve znotraj kraljestva.

Mnenje ECB o računih nematerializiranih vrednostnih papirjev, denominiranih v tuji valuti, v Belgiji

Svet ECB je 12. februarja 2014 mnenje CON/2014/13 sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosila v imenu belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o uvedbi eura v Litvi

Svet ECB je 12. februarja 2014 mnenje CON/2014/14 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o makrobonitetnem mandatu in instrumentih centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Svet ECB je 13. februarja 2014 mnenje CON/2014/16 sprejel na zahtevo belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o statusu in nadzoru kreditnih institucij v Belgiji

Svet ECB je 14. februarja 2014 mnenje CON/2014/17 sprejel na zahtevo belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema na Poljskem

Svet ECB je 18. februarja 2014 mnenje CON/2014/18 sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance.

Statistika

Priporočilo ECB o spremembi Priporočila ECB/2011/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike

Svet ECB je 23. januarja 2014 sprejel Priporočilo ECB/2014/2 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike. To priporočilo je naslovljeno na statistične urade Irske, Malte in Finske ter na vse druge pristojne organe, ki bi lahko občasno dobili nalogo zbiranja in/ali pripravljanja zunanje statistike v državah članicah. Priporočilo ECB bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Predsednik Odbora Eurosistema za koordinacijo projektov IT

Svet ECB je 5. februarja 2014 imenoval Vítorja Constância, podpredsednika ECB, za predsednika Odbora Eurosistema za koordinacijo projektov IT (EISC). Imenovanje je začelo veljati takoj.

Računovodski izkazi ECB za leto 2013

Svet ECB je 19. februarja 2014 odobril revidirane letne računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2013. Izkazi so bili skupaj s sporočilom za javnost 20. februarja 2014 objavljeni na spletni strani ECB. Poslovno poročilo za leto 2013 bo objavljeno v Letnem poročilu 2013.

Nadzor bančnega poslovanja

Sklep ECB o tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi sodelujočih držav članic, katerih valuta ni euro

Svet ECB je 31. januarja 2014 sprejel Sklep ECB/2014/5 o tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi sodelujočih držav članic, katerih valuta ni euro. Ta sklep podrobneje opredeljuje: (a) postopek, ki ga morajo izvesti države članice, katerih valuta ni euro, da bi vzpostavile tesno sodelovanje z ECB; (b) kako ECB oceni takšne zahtevke; (c) kako se bodo sprejemale odločitve o vzpostavitvi tesnega sodelovanja s posamezno državo članico. Sklep opredeljuje tudi postopek prekinitve in prenehanja tesnega sodelovanja.

Začetek javnega posvetovanja o osnutku okvirne uredbe ECB o enotnem mehanizmu nadzora

Svet ECB je 3. februarja 2014 odobril osnutek uredbe ECB o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN), ki določa, kako bo praktično organizirano sodelovanje v okviru enotnega mehanizma nadzora. Poleg tega je sklenil, da bo začel enomesečno javno posvetovanje o osnutku okvirne uredbe o EMN. Osnutek okvirne uredbe o EMN je bil skupaj s sporočilom za javnost 7. februarja 2014 objavljen na spletni strani ECB. Zaključni dan za oddajo komentarjev je 7. marec 2013 do polnoči.

Sklep ECB o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene

Svet ECB je 4. februarja 2014 sprejel Sklep ECB/2014/3, ki določa subjekte, v katerih bo ECB izvedla celovito oceno, ki bo zaključena do 3. novembra 2014.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije