European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2014. gada februāris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2014. gada 21. februārim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

Speciālistu makroekonomisko iespēju aplēšu publicēšanas perioda pagarināšana

Padome 2014. gada 5. februārī pieņēma lēmumu pagarināt speciālistu makroekonomisko iespēju aplēšu publicēšanas periodu līdz trīs gadiem, sākot ar 2014. gada marta makroekonomisko iespēju aplēšu sagatavošanu.

Ārējā komunikācija

Procedūras, kas regulē ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu

Padome 2014. gada 19. februārī apstiprināja tehniskos skaidrojumus par tekstu procedūrām, kuras ir pamatā Padomes uzdevumiem saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 14.4. pantu attiecībā uz ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu atsevišķām kredītiestādēm. Šīs procedūras pieejamas ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

SecuRe Pay Forum – norādījumi interneta maksājumu drošības novērtējumam

Padome 2014. gada 30. janvārī apstiprināja norādījumus interneta maksājumu drošības novērtējumam. Norādījumu mērķis ir veicināt saskaņotus, efektīvus un salīdzināmus novērtējumus, ko ES un Eiropas Ekonomikas zonā veic attiecīgās uzraudzības vai pārraudzības iestādes. Norādījumi kopā ar attiecīgo paziņojumu presei 2014. gada 4. februārī tika publicēti ECB interneta vietnē.

Ziņojums par vērtspapīru norēķinu sistēmu novērtējumu, tiešajām un daudzpusējām saiknēm

Padome 2014. gada 13. februārī apstiprināja ziņojumu par visu vērtspapīru norēķinu sistēmu (VNS) novērtējumu un saiknēm, kuras pašlaik izmanto, lai nodrošinātu Eurosistēmas kredītoperācijas. Visu atbilstošo VNS un saikņu pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Jaunas tiešās saiknes un daudzpusējo saikņu ad hoc novērtējums atbilstoši vērtspapīru norēķinu sistēmu (VNS) izmantošanas standartiem Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2014. gada 13. februārī apstiprināja jaunas saiknes, kas ir atbilstošas izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās: a) tiešo saikni no Euroclear Bank uz Centralna klirinško depotna družba (KDD); un b) divas daudzpusējās saiknes – no Euroclear France caur Euroclear Bank uz Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) un Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Visu atbilstošo saikņu pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Trešais ziņojums par krāpšanos ar maksājumu kartēm

Padome 2014. gada 13. februārī pieņēma zināšanai Trešo ziņojumu par krāpšanos ar maksājumu kartēm, ko sagatavoja Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja, un apstiprināja tā publicēšanu ECB interneta vietnē. Ziņojumu kopā ar paziņojumu presei drīzumā publicēs ECB interneta vietnē.

ECB atzinums par euro denominētu maksājumu noapaļošanu Beļģijā

ECB atzinums par atlīdzību valsts ierēdņiem slimības atvaļinājuma laikā Īrijā

Padome 2014. gada 28. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2014/7 pēc Īrijas valsts izdevumu un reformu ministra lūguma.

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank

Padome 2014. gada 31. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2014/8 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū un grozījumiem Direktīvās 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/110/EK, kā arī Direktīvas 2007/64/EK atcelšanu

Padome 2014. gada 5. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/9 pēc Padomes lūguma. Atzinums publicēts ECB interneta vietnē un tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par karšu maksājumu darījumu savienojuma maksu

Padome 2014. gada 5. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/10 pēc Padomes lūguma. Atzinums publicēts ECB interneta vietnē un tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

ECB atzinums par monetārās politikas noteikšanai vajadzīgo datu nosūtīšanu Polijā

Padome 2014. gada 7. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/11 pēc Polijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par tiesību aktos noteiktās atlīdzības samazinājumu valsts sektora vai daļēja valsts sektora vecākajām amatpersonām Nīderlandē

Padome 2014. gada 10. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/12 pēc Nīderlandes Iekšlietu un Karalistes attiecību ministrijas lūguma.

ECB atzinums par dematerializēto vērtspapīru kontiem ārvalstu valūtā Beļģijā

Padome 2014. gada 12. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/13 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, kura rīkojās Beļģijas finanšu ministra vārdā, lūguma.

ECB atzinums par euro ieviešanu Lietuvā

Padome 2014. gada 12. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/14 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique makroprudenciālās uzraudzības pilnvarām un instrumentiem

Padome 2014. gada 13. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/16 pēc Beļģijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu statusu un uzraudzību Beļģijā

Padome 2014. gada 14. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/17 pēc Beļģijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par finanšu sistēmas makroprudenciālo pārraudzību Polijā

Padome 2014. gada 18. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/18 pēc Polijas finanšu ministra lūguma.

Statistika

ECB ieteikums, ar ko groza Ieteikumu ECB/2011/24 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā

Padome 2014. gada 23. janvārī pieņēma Ieteikumu ECB/2014/2 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā. Šis ieteikums adresēts Īrijas Centrālajam statistikas birojam, Maltas Valsts statistikas birojam, Statistics Finland birojam Somijā un jebkurām citām kompetentajām iestādēm, kurām periodiski var uzticēt ārējās statistikas vākšanu un/vai apkopošanu dalībvalstīs. ECB ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Padome 2014. gada 5. februārī par Eurosistēmas IT koordinācijas komitejas (EISC) priekšsēdētāju iecēla ECB viceprezidentu Vitoru Konstansiu (Vítor Constâncio); lēmums stājās spēkā nekavējoties.

ECB 2013. gada finanšu pārskati

Padome 2014. gada 19. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2013. finanšu gadu. Finanšu pārskati kopā ar attiecīgo paziņojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2014. gada 20. februārī. Vadības ziņojums par 2013. gadu tiks publicēts ECB 2013. gada pārskatā.

Banku uzraudzība

Lēmums par ciešu sadarbību ar nacionālajām kompetentajām iestādēm iesaistītajās dalībvalstīs, kuru valūta nav euro

Padome 2014. gada 31. janvārī pieņēma Lēmumu ECB/2014/5 par ciešu sadarbību ar nacionālajām kompetentajām iestādēm iesaistītajās dalībvalstīs, kuru valūta nav euro Šajā lēmumā precizēta a) procedūra, kas jāievēro dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, saistībā ar ciešas sadarbības uzsākšanu ar ECB; b) kārtība, kādā ECB izskata šos lūgumus; un c) kā tiek pieņemti lēmumi par ciešas sadarbības uzsākšanu ar konkrētajām dalībvalstīm. Lēmumā sīkāk precizēta procedūra ciešas sadarbības apturēšanai un izbeigšanai.

ECB VUM pamatregulas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšana

Padome 2014. gada 3. februārī pieņēma projektu ECB regulai, ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar valstu kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula), kurā precizēta praktiskā kārtība sadarbības īstenošanai saistībā ar Vienoto uzraudzības mehānismu. Tā nolēma arī uzsākt vienu mēnesi ilgu VUM pamatregulas projekta sabiedrisko apspriešanu. VUM pamatregulas projekts kopā ar paziņojumu presei 2014. gada 7. februārī tika publicēts ECB interneta vietnē. Komentārus iespējams iesniegt līdz 2014. gada 7. martam plkst. 24:00, kad apspriešanas periods noslēgsies.

ECB lēmums, ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums

Padome 2014. gada 4. februārī pieņēma Lēmumu ECB/2014/3, ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums, ko veiks līdz 2014. gada 3. novembrim.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem