European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

helmikuu 2014

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 21.2.2014 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Euroalueen talousnäkymiä koskevien asiantuntija-arvioiden aikajänne pitenee

EKP:n neuvosto päätti 5.2.2014, että julkaistava aikajänne euroalueen talousnäkymiä koskevissa asiantuntija-arvioissa pidennetään kolmeen vuoteen maaliskuussa 2014 julkaistavasta arviosta alkaen.

Viestintä

Menettelyt hätärahoitusta myönnettäessä

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.2.2014 täsmennyksiä hätärahoitusta myönnettäessä sovellettaviin menettelyihin (”Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 14.4 mukainen EKP:n neuvoston rooli ja siihen liittyvät menettelyt myönnettäessä hätärahoitusta yksittäisille luottolaitoksille”). Menettelyt ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

SecuRe Pay ‑arviointiopas verkkomaksamisen turvallisuuden lisäämiseksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.1.2014 verkkomaksamisen turvallisuutta koskevan arviointioppaan (”Assessment guide for the security of internet payments”). Oppaan tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa valvonnasta vastaavien viranomaisten arvioita ja edistää niiden vertailtavuutta EU:n jäsenvaltioissa ja Euroopan talousalueella. Opas ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 4.2.2014.

Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien sekä suorien ja ketjutettujen linkkien arviointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.2.2014 arviointiraportin kaikista eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuuksien käsittelyssä käytettävistä arvopaperikaupan selvitysjärjestelmistä ja linkeistä. Kattava luettelo hyväksytyistä selvitysjärjestelmistä ja linkeistä on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Uuden suoran linkin ja ketjutettujen linkkien arviointi ja eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettäville arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetetut vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.2.2014 Euroclear Bankin ja Centralna klirinško depotna družban (KDD) välisen suoran linkin sekä ketjutetut linkit Euroclear Francesta Euroclear Bankin kautta Bank of Greece Securities Settlement Systemiin (BOGS) ja Oesterreichische Kontrollbankiin (OeKB) käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. Kattava luettelo kaikista hyväksyttävistä linkeistä on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Kolmas raportti maksukorttipetoksista

EKP:n neuvosto tutustui 13.2.2014 maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean laatimaan kolmanteen korttimaksupetoksia koskevaan raporttiin ja hyväksyi sen julkaistavaksi. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto euromääräisten maksujen pyöristämisestä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 23.1.2014 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministerin puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2014/6.

EKP:n lausunto virkamiesten sairasajan palkasta Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 28.1.2014 Irlannin julkisten menojen ja uudistusten ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/7.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankista

EKP:n neuvosto antoi 31.1.2014 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/8.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta

EKP:n neuvosto antoi 5.2.2014 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2014/9. Lausunto on julkaistu EKP:n verkkosivuilla, ja se julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista

EKP:n neuvosto antoi 5.2.2014 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2014/10. Lausunto on julkaistu EKP:n verkkosivuilla, ja se julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n lausunto rahapolitiikan määrittämistä varten tarvittavien tietojen toimittamisesta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 7.2.2014 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/11.

EKP:n lausunto julkisella sektorilla tai julkisluonteisella sektorilla työskentelevien korkeiden virkamiesten lakisääteisen palkan alentamisesta Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 10.2.2014 Alankomaiden sisäministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/12.

EKP:n lausunto valuuttamääräisistä arvo-osuustileistä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 12.2.2014 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministerin puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2014/13.

EKP:n lausunto euron käyttöönotosta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 12.2.2014 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/14.

Lausunto Belgian keskuspankin makrovakauspoliittisista valtuuksista ja makrovakausvälineistä

EKP:n neuvosto antoi 13.2.2014 Belgian valtionvarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/16.

EKP:n lausunto luottolaitosten asemasta ja valvonnasta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 14.2.2014 Belgian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/17.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän makrovakausvalvonnasta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 18.2.2014 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/18.

Tilastot

EKP:n suositus ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 23.1.2014 suosituksen ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annetun suosituksen EKP/2011/24 muuttamisesta (EKP/2014/2). Suositus on suunnattu Irlannin, Maltan ja Suomen tilastolaitoksille ja mahdollisille muille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joille kulloinkin on annettu tehtäväksi koota ulkomaisia tilastoja. Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän tietotekniikan ohjauskomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 5.2.2014 eurojärjestelmän tietotekniikan ohjauskomitean puheenjohtajaksi EKP:n varapääjohtajan Vítor Constâncion. Toimikausi puheenjohtajana alkoi välittömästi.

EKP:n tilinpäätös 2013

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.2.2014 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2013. Tilinpäätös ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 20.2.2014. Johdon raportti vuodelta 2013 julkaistaan osana EKP:n vuoden 2013 vuosikertomusta.

Pankkivalvonta

EKP:n päätös tiiviistä yhteistyöstä euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa

EKP:n neuvosto antoi 31.1.2014 päätöksen tiiviistä yhteistyöstä niiden jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro (EKP/2014/5). Päätöksessä määritellään, a) mitä menettelyjä euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden on noudatettava tiiviin yhteistyön aloittamiseksi EKP:n kanssa, b) miten EKP arvioi tiiviin yhteistyön aloittamista koskevat hakemukset ja c) miten päätökset tiiviin yhteistyön aloittamisesta jäsenvaltioiden kanssa tehdään. Lisäksi päätöksessä määritetään menettelyt tiiviin yhteistyön keskeyttämiseksi ja päättämiseksi.

Julkinen kannanottopyyntö luonnoksesta EKP:n YVM-kehysasetukseksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.2.2014 luonnoksen EKP:n asetukseksi kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus). Asetuksessa määritetään pankkivalvontayhteistyön käytännön järjestelyt. EKP:n neuvosto päätti myös esittää YVM-kehysasetusluonnoksesta julkisen kannanottopyynnön. Vastausaikaa on kuukausi, eli kannanottoja voi esittää 7.3.2014 keskiyöhön asti. Kehysasetusluonnos ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 7.2.2014..

EKP:n päätös luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi

EKP:n neuvosto antoi 4.2.2014 päätöksen ECB/2014/3 luottolaitoksista, joista EKP tekee 3.11.2014 mennessä kattavan arvioinnin.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle