European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2014

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 21 lutego 2014 r.

Sytuacja gospodarcza, pieniężna i finansowa

Wydłużenie horyzontu czasowego projekcji makroekonomicznych

5 lutego 2014 r. Rada Prezesów podjęła decyzję, że prezentowany horyzont czasowy projekcji makroekonomicznych opracowywanych przez ekspertów zostanie wydłużony do trzech lat, począwszy od projekcji publikowanych w marcu 2014 r.

Komunikacja zewnętrzna

Procedury dotyczące udzielania awaryjnego wsparcia płynnościowego

19 lutego 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła zmiany redakcyjne precyzujące tekst procedur określających rolę Rady Prezesów (wynikającą z art. 14 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego) w udzielaniu awaryjnego wsparcia płynnościowego pojedynczym instytucjom finansowym. Procedury te są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Forum SecuRe Pay – przewodnik do oceny bezpieczeństwa płatności internetowych

30 stycznia 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła przewodnik do oceny bezpieczeństwa płatności internetowych. Ma on ułatwić odpowiednim organom nadzoru ostrożnościowego i systemowego w UE i EOG dokonywanie oceny w sposób zharmonizowany, efektywny i porównywalny. Przewodnik wraz z komunikatem prasowym został opublikowany w serwisie internetowym EBC 4 lutego 2014 r.

Raport z oceny systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz bezpośrednich i bezpośrednich powiązań między nimi

13 lutego 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła raport z oceny wszystkich systemów rozrachunku papierów wartościowych i powiązań, które są obecnie wykorzystywane na cele zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu. Pełny wykaz kwalifikowanych systemów i powiązań między nimi jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Doraźna ocena nowego powiązania bezpośredniego i powiązań pośrednich według standardów korzystania z systemów rozrachunku papierów wartościowych w operacjach kredytowych Eurosystemu

13 lutego 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu nowe powiązania: (a) powiązanie bezpośrednie z Euroclear Bank do Centralna klirinško depotna družba (KDD), (b) dwa powiązania pośrednie – z Euroclear France przez Euroclear Bank do Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) i Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Pełny wykaz kwalifikowanych powiązań jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Trzeci raport w sprawie oszustw związanych z kartami

13 lutego 2014 r. Rada Prezesów zapoznała się z trzecim wydaniem raportu w sprawie oszustw związanych z kartami, opracowywanego przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku, oraz zatwierdziła jego publikację w serwisie internetowym EBC. Raport wraz z komunikatem prasowym zostanie wkrótce opublikowany w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zaokrąglania płatności w euro w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/6 w dniu 23 stycznia 2014 r. na wniosek Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, występującego w imieniu belgijskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie wynagrodzenia irlandzkich funkcjonariuszy publicznych w czasie niezdolności do pracy wskutek choroby

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/7 w dniu 28 stycznia 2014 r. na wniosek irlandzkiego ministra wydatków publicznych i reform.

Opinia EBC w sprawie Magyar Nemzeti Bank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/8 w dniu 31 stycznia 2014 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/9 w dniu 5 lutego 2014 r. na wniosek Rady. Opinia została ogłoszona w serwisie internetowym EBC i będzie opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/10 w dniu 5 lutego 2014 r. na wniosek Rady. Opinia została ogłoszona w serwisie internetowym EBC i będzie opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/11 w dniu 7 lutego 2014 r. na wniosek polskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie obniżenia wynagrodzenia ustawowego wyższych urzędników w sektorze publicznym i półpublicznym w Holandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/12 w dniu 10 lutego 2014 r. na wniosek holenderskiego ministerstwa spraw wewnętrznych i relacji w Królestwie.

Opinia EBC w sprawie rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/13 w dniu 12 lutego 2014 r. na wniosek Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, występującego w imieniu belgijskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie wprowadzenia euro na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/14 w dniu 12 lutego 2014 r. na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie kompetencji i instrumentów makroostrożnościowych Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/16 w dniu 13 lutego 2014 r. na wniosek belgijskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie statusu instytucji kredytowych w Belgii i nadzoru nad tymi instytucjami

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/17 w dniu 14 lutego 2014 r. na wniosek belgijskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/18 w dniu 18 lutego 2014 r. na wniosek polskiego ministra finansów.

Statystyka

Zalecenie EBC zmieniające zalecenie EBC/2011/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej

23 stycznia 2014 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2014/2 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej. Zalecenie skierowane jest do urzędów statystycznych Irlandii (Central Statistics Office), Malty (National Statistics Office) i Finlandii (Statistics Finland) oraz do wszystkich innych organów, które mogą otrzymać zadanie zebrania lub opracowania statystyk zagranicznych. Zalecenie zostanie ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Przewodniczący Komitetu Sterującego Eurosystemu ds. Informatyki

5 lutego 2014 r. Rada Prezesów powołała Vítora Constâncio, wiceprezesa EBC, na stanowisko przewodniczącego Komitetu Sterującego Eurosystemu ds. Informatyki (EISC), ze skutkiem natychmiastowym.

Roczne sprawozdanie finansowe EBC za 2013 r.

19 lutego 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2013. Sprawozdanie wraz z komunikatem prasowym zostało opublikowane w serwisie internetowym EBC 20 lutego 2014 r. Sprawozdanie z działalności za 2013 r. zostanie opublikowane w  Raporcie Rocznym EBC za ten rok.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro

31 stycznia 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/5 w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro. Decyzja ta określa (a) procedurę, jaką powinny stosować państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, w celu przystąpienia do bliskiej współpracy z EBC; (b) zasady oceny wniosków o bliską współpracę przez EBC, (c) zasady podejmowania decyzji o ustanowieniu bliskiej współpracy z danym państwem członkowskim. W przyjętej decyzji określona jest także procedura dotycząca zawieszenia i rozwiązania bliskiej współpracy.

Ogłoszenie konsultacji publicznych dotyczących projektu rozporządzenia ramowego EBC w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego

3 lutego 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła projekt rozporządzenia EBC ustanawiającego zasady współpracy pomiędzy EBC a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego), które określa praktyczne aspekty współpracy w obrębie tego mechanizmu. Rada postanowiła także rozpocząć miesięczne konsultacje publiczne w sprawie projektowanego rozporządzenia. Projekt rozporządzenia ramowego w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego wraz z komunikatem prasowym został opublikowany w serwisie internetowym EBC 7 lutego 2014 r. Termin zgłaszania uwag upływa o północy 7 marca 2014 r. – wtedy konsultacje zostaną zamknięte.

Decyzja EBC w sprawie identyfikacji instytucji kredytowych podlegających wszechstronnej ocenie

4 lutego 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/3, wskazującą podmioty, które mają zostać objęte wszechstronną oceną EBC. Ocena zostanie przeprowadzona do 3 listopada 2014 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami