European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 21 februari 2014

Economische, monetaire en financiële situatie

Verlenging van de publicatieperiode van de door medewerkers samengestelde macro-economische projecties

Op 5 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten de publicatieperiode van de door medewerkers samengestelde macro-economische projecties te verlengen tot drie jaar, met ingang van de macro-economische projecties van maart 2014.

Externe communicatie

Procedures voor de verstrekking van noodliquiditeitssteun

Op 19 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de technische toelichting bij de tekst van de procedures die ten grondslag liggen aan de rol van de Raad van Bestuur, krachtens Artikel 14.4 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met betrekking tot de verstrekking van noodliquiditeitssteun aan individuele kredietinstellingen. Deze procedures zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

SecuRe Pay Forum – gids voor de beoordeling van de veiligheid van internetbetalingen

Op 30 januari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de gids voor de beoordeling van de veiligheid van internetbetalingen. De gids beoogt het mogelijk maken van geharmoniseerde, efficiënte en vergelijkbare beoordelingen, die door de relevante toezichthoudende autoriteiten binnen de EU en de Europese Economische Ruimte worden uitgevoerd. Deze gids is, samen met een persbericht erover, op 4 februari 2014 gepubliceerd op de website van de ECB.

Verslag betreffende de beoordeling van effectenafwikkelingssystemen, directe links en indirecte links

Op 13 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een verslag betreffende de beoordeling van alle effectenafwikkelingssystemen en de links die thans worden gebruikt voor de onderpandsstelling bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst met alle in aanmerking komende effectenafwikkelingssystemen en de links daartussen is beschikbaar op de website van de ECB.

Ad hoc-beoordeling van een nieuwe directe link en indirecte links aan de hand van standaarden voor het gebruik van effectenafwikkelingssystemen bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 13 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan nieuwe links die in aanmerking komen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem: (a) een directe link van Euroclear naar Centralna klirinško depotna družba (KDD) en (b) twee indirecte links, van Euroclear France via Euroclear Bank naar het Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) en de Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). De volledige lijst van alle in aanmerking komende links is beschikbaar op de website van de ECB.

Derde verslag over betaalkaartfraude

Op 13 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het Derde verslag over betaalkaartfraude, opgesteld door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen , en heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie ervan op de website van de ECB. Dit verslag zal, samen met een persbericht, binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het afronden van in euro luidende betalingen in België

Op 23 januari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van België, die daarbij optrad namens de Belgische Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/6.

ECB-Advies inzake de bezoldiging van ambtenaren tijdens ziekteverlof in Ierland

Op 28 januari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Overheidsuitgaven en Hervorming, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/7.

ECB-Advies inzake de Magyar Nemzeti Bank

Op 31 januari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/8.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en tot intrekking van Richtlijn 2007/64/EG

Op 5 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/9. Het Advies is gepubliceerd op de website van de ECB en zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties

Op 5 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/10. Het Advies is gepubliceerd op de website van de ECB en zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

ECB-Advies inzake de transmissie van gegevens noodzakelijk voor de bepaling van het monetair beleid in Polen

Op 7 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/11.

ECB-Advies inzake de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector in Nederland

Op 10 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/12.

ECB-Advies inzake rekeningen voor in vreemde valuta luidende gedematerialiseerde effecten in België

Op 12 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van België, die daarbij optrad namens de Belgische Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/13.

ECB-Advies inzake de invoering van de euro in Litouwen

Op 12 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/14.

ECB-Advies inzake het macroprudentieel mandaat en de instrumenten van de NBB

Op 13 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/16.

ECB-Advies inzake de status van en het toezicht op kredietinstellingen in België

Op 14 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/17.

ECB-Advies inzake het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel in Polen

Op 18 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/18.

Statistieken

ECB-Aanbeveling tot wijziging van Aanbeveling ECB/2011/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken

Op 23 januari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2014/2 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken. Deze Aanbeveling is gericht aan het centraal bureau voor de statistiek van Ierland, het nationaal bureau voor de statistiek van Malta, Statistics Finland in Finland en aan ieder andere bevoegde autoriteit die binnen de lidstaten van tijd tot tijd belast wordt met de verzameling en/of samenstelling van externe statistieken. Deze ECB-Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Voorzitter van het IT-Stuurcomité van het Eurosysteem

Op 5 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB, met onmiddellijke ingang benoemd tot Voorzitter van het IT-Stuurcomité van het Eurosysteem.

Jaarrekening van de ECB over 2013

Op 19 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door accountants gecontroleerde Jaarrekening van de ECB voor het financiële jaar 2013. De Jaarrekening is samen met een persbericht erover op 20 februari 2014 gepubliceerd op de website van de ECB. Een managementverslag voor het jaar 2013 zal worden gepubliceerd in het ECB-Jaarverslag 2013.

Bankentoezicht

ECB-Besluit inzake nauwe samenwerking met nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die de euro niet als munt hebben

Op 31 januari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/5 inzake nauwe samenwerking met nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die de euro niet als munt hebben. In dit Besluit worden bepaald: (a) de door lidstaten die de euro niet als munt hebben te volgen procedure met betrekking tot het aangaan van nauwe samenwerking met de ECB, (b) de wijze waarop de ECB deze verzoeken beoordeelt, en (c) de wijze waarop de beslissing om nauwe samenwerking met specifieke lidstaten aan te gaan, wordt genomen. Verder wordt in dit Besluit gespecificeerd wat de procedure is voor opschorting en beëindiging van een nauwe samenwerking.

Start van de openbare raadpleging met betrekking tot de concept-GTM-Kaderverordening van de ECB

Op 3 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de concept-Verordening van de ECB tot vaststelling van het kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) tussen de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten en aangewezen nationale autoriteiten (GTM-Kaderverordening), waarin de praktische regelingen voor de tenuitvoerlegging van de samenwerking binnen het GTM wordt bepaald. Ook werd besloten een vier weken durende openbare raadpleging te starten inzake de concept-GTM-Kaderverordening. De concept-GTM-Kaderverordening is, samen met een persbericht, op 7 februari 2014 gepubliceerd op de website van de ECB. Commentaren kunnen worden ingestuurd tot middernacht 7 maart 2014, de sluitingsdatum van de raadplegingsperiode.

ECB-Besluit inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan de uitgebreide beoordeling

Op 4 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/3, dat bepaalt welke entiteiten zullen worden onderworpen aan de uitgebreide beoordeling van de ECB, die uiterlijk 3 november 2014 zal zijn uitgevoerd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media