European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2014

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 21. veebruaril 2014

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

Ekspertide makromajanduslikus ettevaates kajastatava vaatlusperioodi pikendamine

5. veebruaril 2014 otsustas EKP nõukogu pikendada ekspertide makromajanduslikus ettevaates kajastatavat vaatlusperioodi kolme aastani alates 2014. aasta märtsist.

Avalikud suhted

Erakorralise likviidsusabi andmise menetluskord

19. veebruaril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks tehnilised selgitused EKP nõukogu rolli käsitleva menetluskorra kohta kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 14.4. Selgitused lisati seoses üksikutele krediidiasutustele erakorralise likviidsusabi andmisega. Menetluskord on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

SecuRe Pay foorum – internetimaksete turvalisuse hindamise juhis

30. jaanuaril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks internetimaksete turvalisuse hindamise juhise, mille eesmärk on aidata ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna asjaomastel järelevalveasutustel korraldada ühtlustatud, tõhusaid ja võrreldavaid hindamisi. Juhis koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 4. veebruaril 2014.

Aruanne väärtpaberiarveldussüsteemide ning otse- ja kaudühenduste hindamise kohta

13. veebruaril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks aruande, milles antakse hinnang kõigile väärtpaberiarveldussüsteemidele ning ühendustele, mis on praegu kasutusel eurosüsteemi laenuoperatsioonide tagamiseks. Kõlblike väärtpaberiarveldussüsteemide ja ühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Uute otse- ja kaudühenduste erakorraline hindamine standardite alusel, mis käsitlevad väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamist eurosüsteemi laenuoperatsioonides

13. veebruaril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks järgmised uued ühendused, mis on kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonide teostamisel: a) otseühendus Euroclear Bank’i ja Centralna klirinško depotna družba (KDD) vahel; ning b) Euroclear France’i kaudühendused Kreeka keskpanga väärtpaberiarveldussüsteemi ja Oesterreichische Kontrollbank’iga Euroclear Bank’i kaudu. Kõlblike ühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Kolmas aruanne maksekaardipettuste kohta

13. veebruaril 2014 tutvus EKP nõukogu makse- ja arveldussüsteemide komitee koostatud kolmanda aruandega maksekaardipettuste kohta ning andis loa avaldada see EKP veebilehel. Aruanne koos pressiteatega avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus eurodes vääringustatud maksete ümardamise kohta Belgias

23. jaanuaril 2014 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/6.

EKP arvamus Iirimaal ametnike tasustamise kohta haiguspuhkuse ajal

28. jaanuaril 2014 võttis EKP nõukogu Iiri valitsussektori kulude ja reformide ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/7.

EKP arvamus Magyar Nemzeti Bank’i kohta

31. jaanuaril 2014 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/8.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta

5. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2014/9. Arvamus on kättesaadav EKP veebilehel ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta

5. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2014/10. Arvamus on kättesaadav EKP veebilehel ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

EKP arvamus rahapoliitika määratlemiseks vajalike andmete edastamise kohta Poolas

7. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/11.

EKP arvamus avaliku sektori ja poolavaliku sektori ametnike seadusjärgse tasustamise vähendamise kohta Madalmaades

10. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Madalmaade riigisuhete ja siseministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/12.

EKP arvamus välisvaluutas vääringustatud elektrooniliste väärtpaberikontode kohta Belgias

12. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/13.

EKP arvamus euro kasutuselevõtu kohta Leedus

12. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/14.

EKP arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique’i makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse ja instrumentide kohta

13. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/16.

EKP arvamus krediidiasutuste staatuse ja järelevalve kohta Belgias

14. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/17.

EKP arvamus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Poolas

18. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/18.

Statistika

EKP soovitus, millega muudetakse soovitust EKP/2011/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

23. jaanuaril 2014 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2014/2 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas. Soovitus on suunatud Iirimaa, Malta ja Soome statistikaametitele ning teistele pädevatele asutustele, kellele võib usaldada ülesande koguda ja/või koostada vajadust mööda liikmesriikide välisstatistikat. EKP soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi infotehnoloogia juhtkomitee (EISC) eesistuja

5. veebruaril 2014 nimetas EKP nõukogu eurosüsteemi infotehnoloogia juhtkomitee eesistujana ametisse EKP asepresidendi Vítor Constâncio. Otsus jõustus kohe.

EKP 2013. aasta finantsaruanne

19. veebruaril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2013. aasta auditeeritud finantsaruande. Finantsaruanne koos pressiteatega avaldati 20. veebruaril 2014 EKP veebilehel. 2013. aasta tegevusaruanne avaldatakse EKP 2013. aasta aruandes.

Pangandusjärelevalve

EKP otsus tiheda koostöö kohta nende osalevate liikmesriikide pädevate asutustega, mille rahaühik ei ole euro

31. jaanuaril 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/5 tiheda koostöö kohta nende osalevate liikmesriikide pädevate asutustega, mille rahaühik ei ole euro. Otsuses täpsustatakse, a) millise korra kohaselt peavad liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, alustama tihedat koostööd EKPga; b) kuidas EKP nende koostöötaotlusi hindab, ning c) kuidas tehakse otsused tiheda koostöö alustamise kohta konkreetsete liikmesriikidega. Otsuses nähakse ette ka tiheda koostöö peatamise ja lõpetamise kord.

Avalik konsultatsioon EKP ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse eelnõu kohta

3. veebruaril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks eelnõu EKP määruse kohta, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus). Samuti otsustas nõukogu algatada ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni kestusega üks kuu. Raammääruse eelnõu koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 7. veebruaril 2014. Märkusi saab esitada 2014. aasta 7. märtsi keskööni ehk konsultatsiooniperioodi lõpuni.

EKP otsus, millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused

4. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/3, millega määratakse kindlaks EKP korraldatavale põhjalikule hindamisele kuuluvad üksused. Põhjalik hindamine lõpetatakse 3. novembriks 2014.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid