European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

február 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 21. februára 2014

Hospodárska, menová a finančná situácia

Predĺženie horizontu makroekonomických projekcií

Rada guvernérov sa 5. februára 2014 rozhodla predĺžiť horizont zverejňovania makroekonomických projekcií odborníkov na tri roky, a to počnúc makroekonomickými projekciami zverejnenými v marci 2014.

Externá komunikácia

Postupy poskytovania núdzovej likvidity

Rada guvernérov 19. februára 2014 schválila technické vysvetlivky k textu postupu v rámci úlohy Rady guvernérov v zmysle článku 14.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pri poskytovaní núdzovej likvidity jednotlivým úverovým inštitúciám. Uvedený postup je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

SecuRe Pay Forum – príručka hodnotenia bezpečnosti internetových platieb

Rada guvernérov 30. januára 2014 schválila príručku hodnotenia bezpečnosti internetových platieb Jej cieľom je zabezpečiť harmonizované, efektívne a porovnateľné hodnotenie zo strany príslušných orgánov dohľadu alebo dozorných orgánov v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Príručka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou 4. februára 2014 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Správa o hodnotení systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a priamych a nepriamych prepojení

Rada guvernérov 13. februára 2014 schválila správu o hodnotení všetkých systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a prepojení, ktoré sa v súčasnosti používajú na kolateralizáciu úverových operácií Eurosystému. Úplný zoznam všetkých akceptovateľných systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a jednotlivých prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Ad hoc posúdenie nových priamych a nepriamych prepojení na základe štandardov používania systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému

Rada guvernérov 13. februára 2014 schválila nové prepojenia ako akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému: a) priame prepojenie medzi Euroclear Bank a Centralna klirinško depotna družba (KDD) a b) dve nepriame prepojenia medzi Euroclear France, prostredníctvom Euroclear Bank, a Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) a Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Úplný zoznam všetkých akceptovateľných prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Tretia správa o podvodoch pri používaní platobných kariet

Rada guvernérov 13. februára 2014 vzala na vedomie tretiu správu o podvodoch pri používaní platobných kariet, ktorú vypracoval Výbor pre platobné systémy a systémy vyrovnania, a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa bude spolu s tlačovou správou čoskoro zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zaokrúhľovaniu platieb v eurách v Belgicku

Rada guvernérov 23. januára 2014 prijala stanovisko CON/2014/6 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, konajúcej v mene belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k odmeňovaniu zamestnancov verejnej správy počas období pracovnej neschopnosti v Írsku

Rada guvernérov 28. januára 2014 prijala stanovisko CON/2014/7 na žiadosť írskeho ministra pre verejné výdavky a reformy.

Stanovisko ECB k Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov 31. januára 2014 prijala stanovisko CON/2014/8 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES

Rada guvernérov 5. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/9 na žiadosť Rady. Stanovisko bolo zverejnené na internetovej stránke ECB a v  Úradnom vestníku Európskej únie.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu

Rada guvernérov 5. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/10 na žiadosť Rady. Stanovisko bolo zverejnené na internetovej stránke ECB a v  Úradnom vestníku Európskej únie.

Stanovisko ECB k prenosu údajov potrebných na definovanie menovej politiky v Poľsku

Rada guvernérov 7. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/11 na žiadosť poľského ministra financií.

Stanovisko ECB k zníženiu úrovne odmeňovania riadiacich pracovníkov vo verejnom a čiastočne verejnom sektore v Holandsku

Rada guvernérov 10. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/12 na žiadosť holandského ministerstva vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva.

Stanovisko ECB k účtom zaknihovaných cenných papierov denominovaných v cudzej mene v Belgicku

Rada guvernérov 12. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/13 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, konajúcej v mene belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k zavedeniu eura v Litve

Rada guvernérov 12. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/14 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Rada guvernérov 13. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/16 na žiadosť belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k postaveniu úverových inštitúcií a dohľadu nad nimi v Belgicku

Rada guvernérov 14. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/17 na žiadosť belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnemu dohľadu nad finančným systémom v Poľsku

Rada guvernérov 18. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/18 na žiadosť poľského ministra financií.

Štatistika

Odporúčanie ECB, ktorým sa mení odporúčanie ECB/2011/24 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky

Rada guvernérov 23. januára 2014 prijala odporúčanie ECB/2014/2 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky. Toto odporúčanie je určené štatistickému úradu v Írsku (Central Statistics Office), štatistickému úradu na Malte (National Statistics Office), štatistickému úradu vo Fínsku (Statistics Finland) a akýmkoľvek iným príslušným orgánom, ktoré môžu byť poverené občasným zberom a/alebo zostavovaním externej štatistiky v členských štátoch. Odporúčanie ECB bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Predseda Riadiaceho výboru Eurosystému pre informačné technológie (Eurosystem IT Steering Committee – EISC)

Rada guvernérov 5. februára 2014 vymenovala s okamžitou platnosťou viceprezidenta ECB Vítora Constância za predsedu Riadiaceho výboru Eurosystému pre informačné technológie.

Účtovná závierka ECB za rok 2013

Rada guvernérov 19. februára 2014 schválila overenú účtovnú závierku ECB za finančný rok 2013. Ročná účtovná závierka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená 20. februára 2014 na internetovej stránke ECB. Správa o činnosti za rok 2013 bude zverejnená vo Výročnej správe ECB za rok 2013.

Bankový dohľad

Rozhodnutie ECB o úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených členských štátov, ktorých menou nie je euro

Rada guvernérov 31. januára 2014 prijala rozhodnutie ECB/2014/5 o úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených členských štátov, ktorých menou nie je euro. V tomto rozhodnutí sa uvádza: a) postup, ktorý majú členské štáty, ktorých menou nie je euro, uplatňovať pri nadväzovaní úzkej spolupráce s ECB, b) spôsob hodnotenia takýchto žiadostí zo strany ECB a c) spôsob prijímania rozhodnutí o nadviazaní úzkej spolupráce s konkrétnymi členskými štátmi. V rozhodnutí sa ďalej stanovuje postup pozastavenia a ukončenia úzkej spolupráce.

Otvorenie verejnej konzultácie o návrhu nariadenia ECB o rámci jednotného mechanizmu dohľadu

Rada guvernérov 3. februára 2014 schválila návrh nariadenia ECB, ktorým sa stanovuje rámec spolupráce v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) a v ktorom sa určujú praktické zásady fungovania spolupráce v rámci JMD. Zároveň sa rozhodla otvoriť jednomesačnú verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia ECB o rámci JMD. Návrh nariadenia o rámci JMD bol spolu s tlačovou správou zverejnený 7. februára 2014 na internetovej stránke ECB. Pripomienky je možné predkladať do polnoci 7. marca 2014, dňa uzávierky konzultácie.

Rozhodnutie ECB, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu

Rada guvernérov 4. februára 2014 prijala rozhodnutie ECB/2014/3, v ktorom sa identifikujú subjekty, ktoré podliehajú komplexnému hodnoteniu ECB, ktoré sa vykoná do 3. novembra 2014.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá