European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2014 m. vasario mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2014 m. vasario 21 d., 15.00 val. (CET)

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

Prailgintas ekspertų rengiamų makroekonominių prognozių laikotarpis

2014 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba nusprendė prailginti skelbiamą ekspertų rengiamų makroekonominių prognozių apimamą laikotarpį iki trejų metų. Naujoji tvarka bus pradėta taikyti nuo 2014 m. kovo mėn. makroekonominių prognozių.

Informacija visuomenei

Likvidumo pagalbos kritiniu atveju teikimo tvarka

2014 m. vasario 19 d. Valdančioji taryba pritarė tvarkos, susijusios su pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 14 straipsnio 4 dalį nustatytu Valdančiosios tarybos vaidmeniu, kai atskiroms kredito įstaigoms teikiama likvidumo pagalba kritiniu atveju, formuluotės techniniams paaiškinimams. Ši tvarka paskelbta ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Europos mažmeninių mokėjimų saugumo forumas (SecuRe Pay) – mokėjimų internetu saugumo vertinimo gairės

2014 m. sausio 30 d. Valdančioji taryba patvirtino mokėjimų internetu saugumo vertinimo gaires. Šiomis gairėmis siekiama padėti užtikrinti, kad atitinkamų ES ir Europos ekonominės erdvės priežiūros institucijų atliekamas vertinimas būtų tarpusavyje suderintas, veiksmingas ir palyginamas. Gairės ir susijęs pranešimas spaudai ECB interneto svetainėje paskelbti 2014 m. vasario 4 d.

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų, tiesioginių ir daugiašalių jungčių vertinimo ataskaita

2014 m. vasario 13 d. Valdančioji taryba patvirtino ataskaitą apie visų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir jungčių, kurios dabar naudojamos Eurosistemos kredito operacijoms užtikrinti, vertinimą. Išsamus visų tinkamų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Specialus įvertinimas, ar nauja tiesioginė jungtis ir daugiašalės jungtys atitinka standartus, taikomus vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų naudojimui Eurosistemos kredito operacijoms

2014 m. vasario 13 d. Valdančioji taryba patvirtino šias naujas jungtis kaip tinkamas naudoti Eurosistemos kredito operacijoms: a) tiesioginė jungtis iš Euroclear Bank į Centralna klirinško depotna družba (KDD) ir b) dvi daugiašalės jungtys: iš Euroclear France per Euroclear Bank į Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) ir Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Išsamus visų tinkamų jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Trečioji ataskaita apie sukčiavimą naudojant mokėjimo korteles

2014 m. vasario 13 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto parengtą trečiąją ataskaitą apie sukčiavimą naudojant mokėjimo korteles ir leido ją paskelbti ECB interneto svetainėje. Ataskaita ir pranešimas spaudai bus netrukus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl mokėjimų eurais apvalinimo Belgijoje

2014 m. sausio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/6 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministro vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl Airijoje valstybės tarnautojams mokamo darbo užmokesčio atostogų dėl ligos metu

2014 m. sausio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/7 Airijos valstybės išlaidų ir reformų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank

2014 m. sausio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/8 Vengrijos ūkio ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB

2014 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/9 Tarybos prašymu. Nuomonė paskelbta ECB interneto svetainėje , o vėliau bus paskelbta ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas

2014 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/10 Tarybos prašymu. Nuomonė paskelbta ECB interneto svetainėje , o vėliau bus paskelbta ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB nuomonė dėl duomenų, reikalingų nustatant pinigų politiką Lenkijoje, perdavimo

2014 m. vasario 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/11 Lenkijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Nyderlanduose įstatymuose numatyto atlyginimo sumažinimo viešojo ir pusiau viešojo sektoriaus vadovaujantiesiems pareigūnams

2014 m. vasario 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/12 Nyderlandų vidaus ir užjūrio teritorijų reikalų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių sąskaitų užsienio valiuta Belgijoje

2014 m. vasario 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/13 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministro vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl euro įvedimo Lietuvoje 

2014 m. vasario 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/14 Lietuvos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių

2014 m. vasario 13 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2014/16 Belgijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Belgijos kredito įstaigų statuso ir priežiūros

2014 m. vasario 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/17 Belgijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Lenkijos finansų sistemos makroprudencinės priežiūros

2014 m. vasario 18  d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/18 Lenkijos finansų ministro prašymu.

Statistika

ECB rekomendacija, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ECB/2011/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje

2014 m. sausio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2014/2 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje. Rekomendacija skirta Airijos centriniam statistikos biurui, Maltos nacionaliniam statistikos biurui, Suomijos statistikos tarnybai Statistics Finland ir visoms kitoms kompetentingoms valdžios institucijoms, kurioms kartais gali tekti rinkti ir (arba) tvarkyti valstybių narių išorės sektoriaus statistiką. ECB rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Valdymas

Eurosistemos IT priežiūros komiteto (EISC) pirmininkas

2014 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB pirmininko pavaduotoją Vítor Constâncio Eurosistemos IT priežiūros komiteto (EISC) pirmininku, sprendimui įsigaliojant nedelsiant.

ECB 2013 m. finansinės ataskaitos

2014 m. vasario 19 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2013 m. finansinių metų ataskaitas. Finansinės ataskaitos ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2014 m. vasario 20 d., o 2013 m. vadovybės ataskaita bus paskelbta ECB 2013 metų ataskaitoje.

Bankų priežiūra

ECB sprendimas dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis

2014 m. sausio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/5 dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. Sprendime nurodyta: a) tvarka, kurios turi laikytis euro neįsivedusios valstybės narės, pradėdamos glaudžiai bendradarbiauti su ECB; b) kaip ECB vertina tokius prašymus; ir c) kaip bus priimami sprendimai dėl glaudaus bendradarbiavimo su konkrečia valstybe nare. Sprendime taip pat nustatyta tvarka, kaip sustabdomas ir nutraukiamas glaudus bendradarbiavimas.

Pradedamos viešos konsultacijos dėl ECB BPM pagrindų reglamento projekto

2014 m. vasario 3 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB reglamento projektą. Šiuo reglamentu (BPM pagrindų reglamentas) nustatoma bendradarbiavimo tarp ECB bei nacionalinių kompetentingų institucijų ir paskirtų nacionalinių valdžios institucijų BPM srityje sistema. Reglamento projekte nurodytos bendradarbiavimo BPM srityje praktinės priemonės. Be to, buvo nuspręsta pradėti vieno mėnesio trukmės viešas konsultacijas dėl BPM pagrindų reglamento projekto. BPM pagrindų reglamento projektas ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2014 m. vasario 7 d. Pastabas galima teikti iki konsultacijoms numatyto laikotarpio pabaigos – 2014 m. kovo 7 d. 24 val.

ECB sprendimas, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos

2014 m. vasario 4 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/3. Pagal šio sprendimo nuostatas nustatoma, kuriuos subjektus išsamiai vertins ECB. Išsamus vertinimas bus atliktas iki 2014 m. lapkričio 3 d.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai