European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

únor 2014

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 21. února 2014

Hospodářská, měnová a finanční situace

Prodloužení horizontu makroekonomických projekcí odborníků ECB

Rada guvernérů rozhodla 5. února 2014 o prodloužení horizontu zveřejňování makroekonomických projekcí odborníků na tři roky, a to počínaje projekcemi zveřejňovanými v březnu 2014.

Externí sdělení

Postupy pro poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity

Rada guvernérů schválila 19. února 2014 vysvětlující technický komentář k textu týkajícímu se postupů, které v souladu s článkem 14.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky upravují úlohu Rady guvernérů při poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity (ELA) jednotlivým úvěrovým institucím. Tyto postupy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Fórum o bezpečnosti malých plateb (SecuRe Pay Forum) – příručka pro hodnocení bezpečnosti placení prostřednictvím internetu

Rada guvernérů schválila 30. ledna 2014 příručku pro hodnocení bezpečnosti placení prostřednictvím internetu. Cílem příručky je usnadnit příslušným dozorovým a dohledovým orgánům v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru provádění harmonizovaných, efektivních a srovnatelných hodnocení. Příručka a příslušná tisková zpráva byly 4. února 2014 zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Zpráva o hodnocení systémů vypořádání obchodů s cennými papíry a přímých i zprostředkovaných spojení

Rada guvernérů schválila 13. února 2014 zprávu o hodnocení všech systémů vypořádání obchodů s cennými papíry (SSS) a spojení, která jsou v současné době využívána pro zajištění úvěrových operací Eurosystému. Úplný seznam všech způsobilých systémů vypořádání obchodů s cennými papíry a spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Ad hoc hodnocení nových přímých a zprostředkovaných spojení na základě standardů pro používání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v úvěrových operacích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 13. února 2014 nová spojení jako způsobilá k použití pro úvěrové operace Eurosystému: a) přímé spojení z Euroclear Bank do Centralna klirinško depotna družba (KDD) a b) dvě zprostředkovaná spojení, a sice z Euroclear France přes Euroclear Bank do Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) a do Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Úplný seznam všech způsobilých spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Třetí zpráva o podvodech s platebními kartami

Rada guvernérů vzala 13. února 2014 na vědomí třetí zprávu o podvodech s platebními kartami, kterou připravil Výbor pro platební styk a zúčtování, a schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva bude v nejbližší době zveřejněna společně s tiskovou zprávou na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k zaokrouhlování plateb v eurech v Belgii

Rada guvernérů přijala 23. ledna 2014 stanovisko CON/2014/6 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jednající jménem belgického ministra financí.

Stanovisko ECB k odměňování státních zaměstnanců po dobu pracovní neschopnosti v Irsku

Rada guvernérů přijala 28. ledna 2014 stanovisko CON/2014/7 na žádost irského ministra pro veřejné výdaje a reformy.

Stanovisko ECB k Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérů přijala 31. ledna 2014 stanovisko CON/2014/8 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES

Rada guvernérů přijala 5. února 2014 stanovisko CON/2014/9 na žádost Rady. Stanovisko bylo zveřejněno na internetových stránkách ECB a bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Rada guvernérů přijala 5. února 2014 stanovisko CON/2014/10 na žádost Rady. Stanovisko bylo zveřejněno na internetových stránkách ECB a bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie.

Stanovisko ECB k předávání údajů nezbytných pro stanovení měnové politiky v Polsku

Rada guvernérů přijala 7. února 2014 stanovisko CON/2014/11 na žádost polského ministra financí.

Stanovisko ECB ke snížení úrovně odměňování vyšších úředníků ve veřejném a částečně veřejném sektoru v Nizozemsku

Rada guvernérů přijala 10. února 2014 stanovisko CON/2014/12 na žádost nizozemského ministerstva vnitra a vztahů v království.

Stanovisko ECB k účtům zaknihovaných cenných papírů v cizí měně v Belgii

Rada guvernérů přijala 12. února 2014 stanovisko CON/2014/13 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jednající jménem belgického ministra financí.

Stanovisko ECB k zavedení eura v Litvě

Rada guvernérů přijala 12. února 2014 stanovisko CON/2014/14 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním nástrojům Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Rada guvernérů přijala 13. února 2014 stanovisko CON/2014/16 na žádost belgického ministra financí.

Stanovisko ECB k postavení úvěrových institucí a k dohledu nad nimi v Belgii

Rada guvernérů přijala 14. února 2014 stanovisko CON/2014/17 na žádost belgického ministra financí.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem v Polsku

Rada guvernérů přijala 18. února 2014 stanovisko CON/2014/18 na žádost polského ministra financí.

Statistika

Doporučení ECB, kterým se mění doporučení ECB/2011/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky

Rada guvernérů přijala 23. ledna 2014 doporučení ECB/2014/2 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky. Toto doporučení je určeno Ústřednímu statistickému úřadu v Irsku, Národnímu statistickému úřadu na Maltě, Statistickému úřadu ve Finsku a kterýmkoliv dalším příslušným orgánům, které mohou být příležitostně pověřeny sběrem a/nebo sestavením externích statistik v členských státech. Doporučení ECB bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Předseda Řídicího výboru Eurosystému pro IT (EISC)

Rada guvernérů jmenovala 5. února 2014 Vítora Constância, viceprezidenta ECB, s okamžitou účinností předsedou Řídícího výboru Eurosystému pro ITC (EISC).

Roční účetní závěrka ECB za rok 2013

Rada guvernérů schválila 19. února 2014 auditovanou roční účetní závěrku ECB za účetní rok 2013. Roční účetní závěrka byla společně s příslušnou tiskovou zprávou zveřejněna 20. února 2014 na internetových stránkách ECB. Zpráva o činnosti za rok 2013 bude zveřejněna ve Výroční zprávě ECB za rok 2013.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro

Rada guvernérů přijala 31. ledna 2014 rozhodnutí ECB/2014/5 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro. Toto rozhodnutí stanovuje: a) postup, který musí členské stát, jejichž měnou není euro, dodržet při navázání úzké spolupráce s ECB, b) způsob hodnocení takovýchto žádostí na straně ECB a c) způsob rozhodování o navázání úzké spolupráce s jednotlivými členskými státy. Rozhodnutí dále upravuje postup v případě pozastavení nebo ukončení úzké spolupráce.

Zahájení veřejné konzultace návrhu nařízení ECB o rámci SSM

Rada guvernérů schválila 3. února 2014 návrh nařízení ECB, které stanovuje rámec pro spolupráci ECB s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními určenými orgány (nařízení o rámci SSM) v rámci jednotného mechanismu dohledu (SSM). Návrh nařízení specifikuje praktické postupy při navazování spolupráce v rámci SSM. Rada guvernérů rovněž rozhodla o zahájení měsíční veřejné konzultace návrhu nařízení o rámci SSM. Návrh nařízení o rámci SSM byl společně s tiskovou zprávou zveřejněn 7. února 2014 na internetových stránkách ECB. Připomínky lze podávat do půlnoci 7. března 2014, kdy končí období určené pro konzultace.

Rozhodnutí ECB, kterým se určují úvěrové instituce podléhajících komplexnímu hodnocení

Rada guvernérů přijala 4. února 2014 rozhodnutí ECB/2014/3, kterým identifikuje subjekty určené pro komplexní hodnocení ECB, jež proběhne v období do 3. listopadu 2014.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média